Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ

Určení kategorie, úvodníky k podkategoriím, archiv produktů

10. březen 2016

Úvodník (31000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO v podkategorii „Analýzy písemných a ústních zpráv2“ předkládá základní analytické úkoly, jejichž účelem je, kromě prověření a posílení analytického myšlení, také příprava pro tvorbu zpravodajských otázek a řešení zpravodajských situací3, jež jsou náplní zbylých dvou podkategorií v části hlavní kategorie zpravodajských úloh a cvičení.

Analýza4 písemných a ústních zpráv je základním prvkem činnosti zpravodajských analytiků, který je obsažen v každé jejich analytické práci.

Do zpráv zahrnujeme jakékoli písemné a ústní sdělení, které může být provedeno ve formě zpravodajského či jiného hlášení, ve formě vyjádření jedné nebo více osob ke konkrétní věci, anebo v podobě rozhovoru (interview) dvou osob či diskuze více osob apod. Součástí sdělení mohou být fotografické a schematické obrázky, přičemž v některých úlohách může být úkolem analyzovat pouze obrazový materiál.  

Pro analýzu jsou používány reálné texty písemných a ústních zpráv, které jsou připravovány v redakcích sdělovacích prostředků, anebo vyjadřovány zástupci státní správy prostřednictvím médií (mediálního zpravodajství). Přednostně se jedná o texty s bezpečnostní tematikou, které v sobě spojují události a jevy ve světě s reakcemi politiků a vojenských a policejních funkcionářů. Texty mohou být pro cvičné účely upraveny. Písemné i ústní zprávy jsou uvedeny zpravidla jako text, audio a video nahrávky jsou omezeny na praktická zaměstnání.

Každý úkolový produkt této podkategorie se skládá ze zprávy (textu) pro analýzu a instrukcí pro zahájení řešení úkolu. Zadání neobsahuje žádné pozdější doplnění, jak je tomu u řešení zpravodajských situací v příslušné podkategorii, může však obsahovat podpůrné položky jako vodítko nebo nápovědu.

Výsledkem řešení úkolu je sestavení analytického nálezu5 a vytvoření zpravodajského závěru6, který ale v řešení zpravodajských situací obvykle představuje pouze závěr dílčí (náplň jiné podkategorie).

Při řešení úloh doporučujeme používat odborný slovník, který je součástí kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“. Správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být v některých úkolových produktech klíčem k vyřešení úlohy.

Jako přípravu pro analyzování zpráv je vhodné seznámit se s příslušnými lekcemi (učebními výklady) v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“, které pojednávají o písemných a ústních zprávách (především o jejich rozdělení, formách a cílech jejich obsahu, včetně možných záměrů autorů, nositelů a předkladatelů zpráv).

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 6 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.


© 2016 Agentura EXANPRO

 

10. březen 2016

Úvodník (32000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO v podkategorii „Vytváření zpravodajských otázek2“ nabízí analytické úlohy, jejichž cílem je správné sestavování otázek jak ve formě zpravodajských požadavků3 směrem ke zpravodajským agenturám (státním institucím), tak v podobě informačních požadavků4, a to nejen směrem ke zdrojům5 zpravodajských agentur, ale také k autorům různých vyjádření a komentářů k záležitostem bezpečnostní politiky. 

Zpravodajské požadavky určují vedoucí funkcionáři, aby získali chybějící poznatky a vyplnili tak mezery ve znalostech situace (tzv. zpravodajské mezery6). Vyplnění mezer je důležitá část rozhodovacího procesua podpůrná část procesu doplnění chybějících obecných a dílčích znalostí v potřebné oblasti. Mezery v poznatcích je nutné v úlohách identifikovat rozborem předložené situace, jejíž součástí mohou být písemné či ústní zprávy8 v různých podobách. Teprve potom je možné sestavit zpravodajské požadavky neboli otázky pro zpravodajské agentury.

Informační požadavky představují v úlohách přímé otázky, které vznikají jak rozvinutím zpravodajských požadavků k jednotlivým zdrojům, tak přímou reakcí na zavádějící zprávy9 v podání různých autorů (agenturní zdroje, pracovníci zpravodajských redakcí, politici, rozliční komentátoři apod.).

Každý úkolový produkt této podkategorie se skládá z uvedení do jednoduché situace podle situačního či zpravodajského námětu10 a instrukcí pro zahájení řešení úlohy. Zadání neobsahuje žádné pozdější doplnění, jak je tomu u řešení zpravodajských situací v příslušné podkategorii, může však obsahovat podpůrné položky jako vodítko a nápovědu.

Náměty pro tvorbu zpravodajských otázek vycházejí z praktických zkušeností a reálných situací, avšak mohou být pro cvičné účely upraveny. Zadání jsou zpravidla v podobě textu, náměty formou audio a video nahrávek jsou omezeny na praktická zaměstnání.

Součástí úkolu může být analýza písemné či ústní zprávy, která je buď přímo obsažena v předložené situaci jako zadání, anebo je odkázáno na související zprávu v podkategorii „Analýzy písemných a ústních zpráv.

Při řešení úkolů doporučujeme používat odborný slovník, který je součástí kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“. Správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být v některých úkolových produktech klíčem k vyřešení úlohy.

Jako přípravu pro řešení jednoduchých situací je vhodné seznámit se s příslušnými lekcemi (učebními výklady) v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“, které pojednávají o příslušné problematice zpravodajských otázek (požadavků).

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 10 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.


© 2016 Agentura EXANPRO

10. březen 2016

Úvodník (33000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO v podkategorii „Řešení zpravodajských situací“2 nabízí analytické úlohy a cvičení, jejichž obsahem je určité dění v prostoru a čase. Výchozí situace je postavena do úvodního časového okna, které se dále i se svým obsahem rozvíjí. Řešení zpravodajských situací tak může mít podobu zpravodajského cvičení3.

Každý úkolový produkt této podkategorie se skládá z uvedení do výchozí situace podle situačního či zpravodajského námětu4 a instrukcí pro zahájení řešení úkolu. Námět výchozí situace může být později doplněn o další údaje (doplnění během vývoje situace), což si může vyžádat úpravu v řešení úkolu včetně vlastní analytické činnosti. Zadání může navíc obsahovat podpůrné položky jako vodítko a nápovědu.

Náměty pro řešení zpravodajských situací jsou sestavovány na základě praktických zkušeností a reálných situací, avšak mohou být pro cvičné účely upraveny. Zadání jsou zpravidla v podobě textu, náměty formou audio a video nahrávek jsou omezeny na praktická zaměstnání.

Součástí úkolu může být analýza písemné či ústní zprávy5 jako jednoho z prvků vytvořené situace. Výsledkem řešení zpravodajské situace je vždy několik dílčích závěrů poskládaných do jednoho hlavního a konečného zpravodajského závěru6, potažmo zpravodajského vědění7.

V některých úkolových produktech bude nutné dohledat některé údaje a ověřit položky a vyhledat souvislosti (rozpory) nad rámec zadání tak, aby bylo zajištěno dosažení správného závěru (výsledku). Jinými slovy, v některých úkolových situacích nejsou poskytnuté informace k vyřešení úkolu úplné a nemusí být ani ve vzájemně shodné (konzistentní8), avšak jsou dostačující na to, aby bylo možné získat chybějící informace a určit správné položky mezi rozpornými údaji vlastním způsobem.

Při řešení úkolů doporučujeme používat odborný slovník, který jsou součástí kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“. Správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být v některých úkolových produktech klíčem k vyřešení úlohy. V námětech zpravodajských situací je ve zvýšené míře používán zpravodajský žargon.

Jako přípravu pro řešení zpravodajských situací je vhodné využít a seznámit se s příslušnými lekcemi (učebními výklady) v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“, které pojednávají o příslušné problematice.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 9 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.


 

© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty