Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Vytváření zpravodajských otázek ÚVODNÍK
21. září 2016

Analytická úloha (32007)

Úvodní poznámka: Analytická úloha vychází z operace na podporu míru, jež se týkala nasazení zahraničních zpravodajských orgánů v Kosovu. Hlavním cílem zpravodajské podpory bylo odhalovat a působit proti nezákonným polovojenským skupinám, které byly hrozbou nejenom pro prostředí v Kosovu, ale z hlediska organizovaného zločinu a terorismu také pro celou Evropu.

ZADÁNÍ

Situace k vytváření otázek

Příslušníci zahraniční zpravodajské skupiny zjistili příznaky existence polovojenské organizace v jednom kosovském městě. Zpravodajští důstojníci postupně identifikovali několik členů nezákonné organizace a získali poznatky, že někteří z nich se na předměstí občasně stýkají s osobami podezřelými z obchodování se zbraněmi. Další zjištění se vztahovalo k tomu, že pokaždé, když se někdo ze zájmové organizace setkal s podezřelými obchodníky (překupníky), podnikalo zanedlouho několik členů této organizace cesty mimo město. Vzniklo podezření, že se mimo město nachází utajený objekt, ve kterém by mohl být ukrýván nebezpečný materiál. Problémem bylo, že v cizím kosovském prostředí nemohlo být spuštěno rozsáhlé sledování činnosti všech podezřelých osob, neboť zde hrozilo zvýšené riziko prozrazení. V případě využití místních zpravodajců a policistů hrozilo zase riziko prozrazení z jejich přílišné horlivosti a neopatrnosti. Bylo tedy rozhodnuto najít slabý článek organizace, který by mohl poskytnout další informace výměnou za ochranu a jednání o beztrestnosti. Byl vytipován muž středního věku, jenž byl ženatý a byl otcem čtyř dětí. Neexistovaly žádné poznatky, že by měl v minulosti problémy se zákonem, anebo že by dříve patřil k militantním uskupením, jakou byla např. Kosovská osvobozenecká armáda. Na životní poměry v Kosovu měl dokonce dobrou práci a jeho angažmá v nezákonné organizaci se zdálo být náhlým vybočením v jeho poklidném životě.

K zajištění muže byla využita doba, kdy měl odjet na několikadenní pracovní cestu do vzdálenějšího města na území Kosova, což zaručovalo, že ve městě, kde měl bydliště, ho nebude nikdo postrádat. Muž byl zadržen krátce poté, co opustil své město, přičemž byla přijata opatření i v místě, kam cestoval. Muž byl podroben výslechu s upozorněním na všechny možné následky jeho výpovědi a činnosti v příslušné organizaci. Pod dohledem mu byl zachován telefonní kontakt s rodinou a rodina, místo jeho bydliště a místní pracoviště se staly předmětem sledování.

Z výpovědi zadrženého muže a jeho odpovědí na otázky jsme sestavili následující text:

„Organizace, do které jsem vstoupil, byla původně ilegální sítí osob, které nesouhlasili se současnou politikou vedoucích funkcionářů. Chtěli jsme různými způsoby ovlivňovat veřejné činitele. Později to přerostlo v přípravu násilných a ozbrojených aktivit, což je mi cizí, ale již jsem nemohl z organizace jen tak vystoupit. Radikální členové začali obstarávat zbraně, které shromažďují na utajeném místě mimo město. Jednou mě přinutili, abych tam s nimi odjel. Chtěli ve mně vyvolat pocit spoluúčasti na celé záležitosti. Jakmile zase získali nějakou výzbroj, vyzvedli mě a společně jsme odjeli starým Land Roverem z města výpadovou silnicí směrem na sever. Jeli jsme po ní asi 20 minut a poté jsme sjeli ze silnice na lesní cestu. Po pěti minutách jsme vysadili jednoho muže a pokračovali v jízdě. Jeho úkolem bylo zjistit, zda nás někdo sleduje. Spojení s ním bylo prostřednictvím mobilního telefonu. Po dalších zhruba 15 minutách jsme dorazili k rozpadlému domu, vedle něhož byl zakrytý vjezd do podzemní garáže. Vjeli jsme tam a mě překvapilo, jak byla garáž dlouhá – jako by byla vybudována pro více aut. Vystoupili jsme a šli na konec garáže. Tam začínala skrytá podzemní chodba. U auta zůstal jenom řidič. My ostatní, tím myslím tři osoby, jsme šli dál podzemní úzkou chodbou. Nebyla úplně rovná a lehce se stáčela. Po několika minutách (asi šest minut) jsme po schodech vystoupali na povrch do místa hustě pokrytého lesním porostem. Kolem sebe jsem viděl jen stromy a keře. Prolezli jsme porostem a narazili na lesní pěšinu. Po ní jsme se vydali dál. Les kolem nás trochu prořídl, ale stejně jsem nikam nedohlédl. Díky průchodu podzemní chodbou a porostu kolem nás jsem vůbec nevěděl, jakým směrem jdeme. Pouze si pamatuji, že jsme zvolna stoupali. Pořádně jsem se zapotil, jelikož pálilo slunce. Kráčeli jsme asi půl hodiny a první z nás se náhle otočil do strany a začal se prodírat porostem. Já jsem měl počkat na pěšině a sledovat okolí. Čekal jsem tam přibližně 25 minut, než se ostatní dva vrátili. Velké batohy, které nesli, byly po jejich návratu prázdné. Já jsem nesl jenom vodu a stravu a nějaké další drobnosti. Překvapilo mě, že jsme se nevraceli stejným směrem, ale pokračovali jsme po pěšině dál, dokud jsme nedošli k větší lesní cestě. Ale po ní jsme se nevydali. Přešli jsme ji a dál jsme postupovali lesem. Několikrát jsme změnili směr. Pak jsme sestupovali po svahu, na jehož konci jsme narazili na další cestu. Tam na nás čekali jiní dva muži a jiné vozidlo. Poté jsme se i jinou cestou vrátili zpět do města. Mimo město jsem byl asi tři a půl hodiny.“

Na základě výpovědi byla přijata určitá bezpečnostní opatření, avšak než mohla být zahájena jakákoli přímá akce, bylo nutné doplnit několik údajů, jež by pomohly sestavit podrobnější obraz o celé záležitosti. Zadrženého muže bylo nutné informačně „vytěžit“, a to bez ohledu na to, kolik a jak kvalitních odpovědí je schopen poskytnout. Avšak nejdříve bylo nezbytné sestavit strukturu otázek.

Úkol k vytváření otázek

1) Vytvořte tři základní oblasti (okruhy) pro vytváření a kladení otázek. Označte je příhodnými jednoslovnými názvy.

2) Pro každou vytvořenou oblast vytvořte alespoň dvě jednoduché otázky, které by přiblížily směr zjišťovaných údajů (v řešení je pro každý okruh uvedeno více otázek).

3) Přesnější určení místa na mapě, kde jsou ukrývány zbraně, je možné upřesnit s pomocí dalších tří údajů, které ve výpovědi nezazněly. Kromě toho lze položit ještě všeobecnou otázku z hlediska terénu (topografie).

  • Na které tři doplňující údaje je nutné se zeptat?
  • Jak zní všeobecná topografická otázka?

 

Řešení analytické úlohy

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

Všechny okruhy otázek se pojí všeobecně k organizaci (uskupení) neboli k věcem, které organizaci dávají obsah a smysl.

 


Zpravodajský produkt 32007
Analytická úloha
© 2016 Agentura EXANPRO
21. září 2016
Předplatitelé

Analytická úloha (32008)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 32007.

23. květen 2016
Registrovaní

Analytická úloha (32005)

Úvodní poznámka: Ústavní činitelé často podnikají pracovní návštěvy jak po své zemi, tak cestují do různých míst v zahraničí. V rámci zajištění jejich bezpečnosti během těchto cest je náležitá pozornost věnována možným hrozbám, které by mohly ohrozit nejvyšší politiky právě v době jejich cestovních aktivit. Možné hrozby přitom nemusejí souviset přímo s plánovanými cestami politiků, ale mohou shodou okolností směřovat zrovna do míst, kde se politici v kritickém čase mohou pohybovat. Cílem tak nemusí být chráněný politik, ale například objekt, který onen politik plánuje navštívit, anebo osoba, se kterou se hodlá setkat (případně osoba, jež bude na stejném místě). Hrozby tak nelze uvažovat pouze směrem k exponovanému politikovi, nýbrž také směrem k osobám a objektům v jeho okolí, a to jak obecně, tak ve spojení s určitým časovým oknem pro konkrétní prostor.

Navazující analytická úloha nebude mít takový komplexní charakter, jak by mohlo vyplývat z odstavce výše. Komplexnější charakter úloh spadá do podkategorie „Řešení zpravodajských situací“, avšak v této podkategorii se jedná o vytváření vhodných (správných) zpravodajských otázek.

23. květen 2016
Předplatitelé

Analytická úloha (32006)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 32005.

29. duben 2016
Registrovaní

Analytická úloha (32003)

Analytická úloha vychází ze zpravodajského produktu 12002 Analýza klamného vyjádření českého premiéra", který analyzuje a hodnotí sdělení českého premiéra k problematice terorismu. Zadání úlohy je zaměřeno na sestavení otázek tak, aby bylo možné prověřit a určit jednoznačnou povahu premiérova projevu. Otázky jsou určeny přímo autorovi ústního sdělení. 

Další analytická úloha, která vychází ze stejného původního produktu, je zaměřena na doplňující analýzu (viz produkt 31003 v podkategorii „Analýzy písemných a ústních zpráv“).

Nejčtenější zpravodajské produkty