Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (11000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura* EXANPRO se v podkategorii Události a jevy ve světě specializuje především na ozbrojené konflikty*, vojenské aktivity v době míru a terorismus*. V souvislosti s těmito oblastmi agentura souběžně sleduje počínání politiků a bezpečnostních funkcionářů. Obecně lze shrnout, že obsahem podkategorie jsou analýzy* a hodnocení bezpečnostní situace společně s bezpečnostní politikou vlád.  

Agentura se nemůže a nechce vyjadřovat ke všem událostem* a jevům*, potažmo bezpečnostním incidentům, nýbrž vytváří výstupy na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část O produktech).

Cílem výstupů v podkategorii je co nejlépe rozkrývat a objasňovat příčiny a následky* (účinky) vybraných událostí a jevů, hodnotit zvolené situace (stavy) a předpovídat vývoj ve vybraných oblastech, ať už se jedná o geografický prostor, nebo předmět zájmu, či obojí dohromady. Obsah zpravodajských výstupů* v této podkategorii je přímo spjat s lidským myšlením všech aktérů událostí a jevů, což staví jakoukoli zpravodajskou agenturu (nikoli tak v oboru žurnalistiky) do unikátního postavení, které ukazuje hlavní smysl každé zpravodajské služby: vytvářet a poskytovat zpravodajské věděníza hranice známého a veřejného. To však na druhou stranu přináší omezení v prokazování zpravodajských závěrů* (viz také část O produktech a podrobně o zpravodajském vědění v kategorii Odborná zpravodajská nauka).

Z podkategorie „Události a jevy ve světě“ jsou vyčleněny dvě zbylé podkategorie reálných zpravodajských výstupů. I přesto, že se jedná také o události a jevy, jsou svým obsahem natolik specifické, že jim byl pro lepší přehlednost vytvořen vlastní prostor. Podkategorie Působení zpravodajských služeb a Zavádějící výstupy v médiích jsou podrobněji představeny ve svých vlastních úvodnících.

V podkategorii „Události a jevy ve světě“ jsou zpracovávány ty vybrané záležitosti, ve kterých není hlavním předmětem rozboru činnost zpravodajských služeb*, ani zavádějící výstupy ve sdělovacích prostředcích, mohou však být zmíněny jako vedlejší činitel. V některých případech může být reálný výstup na jedno téma rozdělen do více produktů, neboli do více podkategorií. Například problematika migrace může být rozebrána jako společenský jev a soubor událostí, ale také hodnocena z pohledu působení zpravodajských služeb jako podpůrného prvku pro rozhodovací proces vlád, a konečně může být analyzována v případě zavádějících výstupů v médiích i ve třetí podkategorii. Opačně může být v jednom reálném zpravodajském výstupu obsah, jenž se týká tematiky dvou či všech tří podkategorií. Výběr podkategorie pro daný výstup se pak řídí podle toho, jaký obsahový prvek v tématu převažuje, popřípadě kterému prvku agentura přikládá větší důležitost.   

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze" v kategorii „Zpravodajské názvosloví a písemnosti“.


© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty