Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (13000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura* EXANPRO se v podkategorii Zavádějící výstupy v médiích zaměřuje na manipulaci s údaji* a ovlivňování veřejného mínění, ať už se jedná o činnost záměrnou, či nevědomou. Agentura rozebírá nedostatky ve způsobech předkládání údajů z reálného dění veřejnosti a přibližuje příčiny a následky* takového jednání.

Podkategorie rozlišuje dva základní původce uveřejňovaných zpráv*, a to informace* vytvářené jak silami a prostředky samotných redakcí (např. články novinářů, příspěvky reportérů z terénu, komentáře moderátorů a redaktorů), tak informace a vyjádření, které redakce přebírají od jiných subjektů (např. od zahraničních tiskových a televizních agentur, od politických stran a státních funkcionářů, různých institucí apod.). Nejedná se tedy jen o výstupy sdělovacích prostředků samotných, ale i o výstupy jiných osob a subjektů, které sdělovací prostředky zprostředkovávají veřejnosti. Obojí patří do výstupů v médiích.

Agentura se nevyjadřuje k veškerým zavádějícím výstupům* v médiích, ale vytváří výstupní produkty na selektivním základě podle určitých kritérií (blíže viz část „O produktech“).

Podkategorie „Zavádějící výstupy v médiích“ byla vyčleněna z podkategorie „Události* a jevy* ve světě“, neboť rozebírá jen ty vybrané události a jevy, které jsou zveřejňovány a komentovány zavádějícím způsobem*. Agentura se při rozboru soustřeďuje převážně na způsob publikování, přičemž rozbor doplňuje nutnými údaji o události či jevu.  

Zavádějící výstupy jsou vždy spjaty buď s neznalostí věci, anebo s předpojatostí vůči někomu či něčemu. Agentura EXANPRO se zaměřuje na obsah posunutého výkladu a nehodnotí autory zavádějících výstupů. V rámci komplexního hodnocení je však v některých případech nutné propojit zavádějící výstupy se způsobem vystupování a vyjadřování jejich autorů či prostředníků.

V některých případech může být reálný výstup na jedno téma rozdělen do více produktů, neboli do více podkategorií. Například problematika ozbrojeného konfliktu* a války* může být rozebrána z pohledu zavádějících výstupů v médiích, ale také analyzována jako společenský jev a soubor událostí, a konečně může být hodnocena v rámci působení zpravodajských služeb i ve třetí podkategorii. Opačně může být v jednom reálném zpravodajském výstupu obsah, jenž se týká tematiky dvou či všech tří podkategorií. Výběr podkategorie pro daný výstup se pak řídí podle toho, jaký obsahový prvek v tématu převažuje, popřípadě kterému prvku agentura přikládá větší důležitost.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části O produktech. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze" v kategorii „Zpravodajské názvosloví a písemnosti“.


© 2016 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty