Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení (12091)

Je dlouhodobě známou věcí, že prezidentovi Miloši Zemanovi se nelíbí pracovní výkon ředitele BIS Michala Koudelky. Avšak Zemanův postoj vůči Koudelkovi není upřímný. Zeman Koudelkovi cosi vytýká jako špatnému manažerovi, ale mlčí o mnohem vážnějších pochybeních a proviněních, kterých se Koudelka ve své funkci dopustil. Proč Zemanovi v případě Koudelky vadí jen některé věci a nevadí mu všechny jeho prohřešky? Takto to opravdu vypadá, že Zemanovi na práci BIS a potažmo jejího ředitele vadí jenom to, co narušuje jeho osobní zájmy.

Z médií jsme se 17. listopadu 2020 dozvěděli, že prezident Miloš Zeman předal premiérovi Andreji Babišovi materiál o řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Materiál má potvrdit Zemanovu kritiku. Jenže to je další pokrytectví Miloše Zemana. Proč se Zeman v souvislosti s Koudelkou obtěžuje něco vysvětlovat Babišovi, který proti Koudelkovi nikdy nevystoupí a chrání jeho nepatřičné chování? A už vůbec proti Koudelkovi nevystoupí po návštěvě USA a ústředí CIA* (březen 2019), kde Babišovi názorně vysvětlili, jak důležitá je Bezpečnostní informační služba* a její ředitel Koudelka v boji proti hrozbám, které definovaly Spojené státy. Stalo se tak během předání psychologického či manipulativního ocenění Michalu Koudelkovi, který převzal cenu George Teneta (bývalý ředitel CIA podle něhož je cena pojmenována). Činovníci CIA hodlali Michala Koudelku povzbudit do další práce ve prospěch Západu a ukázat Babišovi, jak důležitá je činnost BIS pro USA.

Poznámka: Ve skutečnosti se nejedná o žádné ryzí ocenění, které by patřilo mezi oficiální ocenění a vyznamenání CIA, ale jen o jakýsi „suvenýr“ v podobě mince (medaile), která je z různých důvodů předávána osobám mimo komunitu CIA – zpravidla v rámci zahraniční spolupráce jako stimul pro další aktivní a „loajální“ zahraniční součinnost.   

Babiš se snaží vystupovat jako rozhodný politik, ale ve skutečnosti umí rozhodně vystupovat, jen když zrovna láteří na českou politickou opozici, která byla dříve u moci. I když lze s některými jeho kritickými slovy souhlasit, tak už se tato jeho opakovaná vystoupení vůči opozici stala obehraným divadlem určeným jen pro jeho domácí voliče, jímž se takovéto rozzlobené řečnění neustále líbí. Naproti tomu v zahraničí se Babiš nikdy neodvažuje oponovat mocnějším politikům v jejich politice, jež je například porušováním mezinárodního práva (např. přítomnost vojáků USA, Velké Británie a Francie v Sýrii), porušováním článku 1 Severoatlantické smlouvy (např. nesmyslná a drahá mise vojáků zemí NATO včetně ČR v Pobaltí), narušováním bezpečného prostředí v Evropě (např. projekt EU zaměřený na přesídlování obyvatel, což je spojeno s nelegální migrací* – podrobněji viz produkt 11035) a tak dále.

Andrej Babiš je mimo českou politickou scénu bázlivým politikem, který se tak akorát umí samolibě chválit, ale nikdy nebude nic namítat přímo zahraničním politikům a jejich politice, i kdyby to bylo ve jménu spravedlnosti. Babiš tak nikdy nevystoupí proti Koudelkovi, který byl orazítkován Američany. A co víc, Babiš se stal „věrným služebníkem“ BIS, který tvrdí, že požadavky BIS je potřeba respektovat (Babišova podřízenost činnosti BIS viz např. produkt 12085). Proto mu ani nevadilo že BIS svévolně vstupovala do státní zakázky a kupodivu to nevadilo ani prezidentovi Zemanovi, jenž se ohledně Koudelky soustřeďuje jen na některé věci, a to nehovoříme o několikanásobném řízeném úniku* utajovaných informací* z BIS (k troufalému vstupování BIS do státní zakázky viz produkt 12075 Jaký byl skutečný záměr BIS ve sledování vozidel/osob a proč poslanci působí tak omezeně a premiér lhostejně? (1/2) a k úniku informací viz produkt 12089 s odkazy uvnitř na další produkty k dané problematice).

Ale Miloš Zeman vztah Babiše k BIS velmi dobře zná, tak proč Babišovi předává materiál na Koudelku, když dopředu ví, že je to bezvýsledné? Ve skutečnosti je Babiš se svou vládou jen jedním ze subjektů, kterým Zeman vysílá signál, a proto Zeman svůj počin tak velkolepě okomentoval v médiích. Zeman přece nemusel veřejně oznamovat, že Babišovi předal důvěrný materiál na Koudelku. Jenže tohle veřejné oznámení má svůj význam, neboť je součástí Zemanovy pletichy s cílem někoho a něco ovlivnit.

Prezident Zeman veřejně přiznal, že materiál na Koudelku vypracoval bývalý příslušník BIS Jiří Rom, který v BIS vedl analytický odbor. Tento fakt otevírá další zajímavé otázky, které se týkají jak samotného Roma, tak Koudelky, ale také Zemana. Jedná se o otázky, jež by měly poskytnout odpovědi na to, jaký byl skutečný důvod pro odchod Roma z BIS a jak ředitel Koudelka k této skutečnosti přistupoval, když se Rom proti němu ihned obrátil a vypracoval pro prezidenta materiál, v němž je Koudelka hodnocen negativně. K otázkám patří i to, jakou motivaci* měl Rom, aby takovýto materiál vypracoval. Má to pro něj být jen jakési zadostiučinění za to, co si musel kvůli Koudelkovi ve službě „vytrpět“, anebo má navíc „poctivý“ zájem o to, aby se BIS stala zpravodajskou organizací* na úrovni a bez předsudků? Patří k jeho motivaci také to, že se chce k BIS vrátit? Pokud ano, tak toto není zrovna vhodný způsob. Kdo jednou zahájí takovouto činnost, pak by se již neměl vracet do služby, na jejíhož ředitele zvenku zpracovává nepříznivý materiál, přičemž schopnosti a morálka daného ředitele v tomto nehrají roli. Ale dost možná setrvá Rom jako zaměstnanec Kanceláře prezidenta republiky, kde byl přijat hlavně proto, aby mohl Zeman využít jeho informací ve své několikaleté kampani proti Koudelkovi.   

K výše uvedeným otázkám patří také to, proč Zeman využil služeb Jiřího Roma, když pro negativní hodnocení Koudelky existuje celá řada dostupných faktických informací* (viz odkazy na zpravodajské produkty na konci dokumentu). Jenže Zemanovi v jeho pletichaření nešlo jen o informace, nýbrž také o osobu, která by všemu dodala punc reálnosti a závažnosti s přidáním vlastních zkušeností z prostředí BIS. Připomínáme, že Zemanův počin má zapůsobit na vícero osob a politických a jiných subjektů včetně samotné BIS (vláda je jenom jedním z nich).

Odbornou způsobilost a morální kvality ředitele BIS Michala Koudelky můžeme velmi dobře hodnotit z nepovinných výročních zpráv BIS, které ředitel BIS schvaluje a opatřuje je svým úvodním slovem, dále z veřejné prezentace BIS při různých aktivitách (např. kauza domnělého ruského zabijáka s ricinem) se zahrnutím různorodých výstupů na webu BIS, ale především pak z vystupování samotného Koudelky v médiích, který si v tomto směru plete funkci ředitele zpravodajské služby* s rolí celebrity v showbyznysu. Tento Koudelkův přístup, kdy se nedokáže zdržet veřejných komentářů, nedokazuje kromě jiného jeho pevné sebeovládání, kterým by měl zpravodajský důstojník* oplývat.

Michal Koudelka chce stále častěji něco vysvětlovat přes média, což je krajně nevhodné a zcela zbytečné (navíc veřejnost ředitele BIS nevolí). Naposledy takto poskytl rozhovor Deníku N. Rozhovor byl zveřejněn 19. listopadu, tedy jen dva dny poté, kdy se prezident Zeman nechal veřejně slyšet, že premiérovi předal materiál na jeho osobu. Rozhovor s ředitelem BIS nese titulek „»Chystá se proti nám diskreditační kampaň.« Velký rozhovor se šéfem BIS“. Tento rozhovor je nešťastný jednak pro to, že ho poskytl ředitel BIS, a jednak pro to, co obsahuje. V rozhovoru je možné najít odborné chyby, ale také politické a zpravodajské spekulace. Ředitel Koudelka zde vyjadřuje své názory a pocity, čímž si přitěžuje. Je zvláštní, že ředitel zpravodajské služby se takto dobrovolně vypovídává (spíše by se hodilo lidovější označení, že se „vykecává“), jako by nevěděl, že všechno, co řekne, může být později použito proti němu a proti celé BIS, čímž to může jemu i BIS jenom uškodit. Koudelka se nechal zbytečně vyprovokovat, což, jak jsme již zmínili výše, je součástí Zemanovy pletichy.

Proč Koudelka tak najednou mluví o diskreditační kampani a proč měl potřebu to přes média oznámit všem? Vždyť už jenom tímto se Koudelka sám diskredituje. Už jenom tím, že o tom mluví, přiznává, že se něčeho obává. A politici by se Koudelky měli o to víc ptát, zda skutečně existuje něco, co by ho mohlo zdiskreditovat. Pokud nic takového neexistuje, proč Koudelka takto vystupuje, a ještě s takovýmto načasováním? Stačilo by, kdyby se vyjádřil na uzavřeném jednání Bezpečnostní rady státu. Tohle není dobrý příklad vedoucího funkcionáře pro příslušníky BIS, kteří přece musí vidět tu zoufalost a odbornou nezpůsobilost svého ředitele. Zvláště pak to musí vidět analytici BIS, kteří skrze Koudelkova slova mohou lépe proniknout do jeho mysli a rozpoznat jeho skutečné pohnutky a úmysly a také to, odkud pramení jeho obavy. Ostatně analytici BIS mohou veškerá Koudelkova vyjádření porovnávat s fakty, která jsou jim dobře známa.

Už v červnu 2020 jsme psali, jak BIS pokračuje ve své veřejné kompromitaci a diskreditaci a že zcela opomíjí naplňování svého mota „audi, vide, tace“ ve významu „naslouchej, dívej se a mlč“ (viz produkt 12086). Ve zmíněném produktu předkládáme příklady odborných i zpravodajských chyb BIS a také pochybné manévrování BIS před veřejností. Co se týče hodnocení odborné způsobilosti, vraťme se ještě na chvíli k výročním zprávám BIS.

Výroční zprávy BIS jsou příliš jednostranně zaměřené a v některých pasážích obsahují spíše pocity než pádné argumenty*. Další zápornou stránkou je to, že obsahují množství odborných chyb a omylů. Abychom byli konkrétní, zmíníme jeden příklad. BIS si například plete kybernetickou špionáž* čili vyzvědačství* (podle českého trestního zákoníku) s neoprávněným přístupem k počítačovému systému a nosiči informací, což je velký rozdíl. Takto si to BIS pletla ve své výroční zprávě za rok 2017 i za rok 2018 – výroční zprávu za rok 2019 vydanou s obvyklým neprofesionálním zpožděním jsme ještě nestudovali (podrobně je tato chyba BIS v obou případech vysvětlena v produktu 13069 a v produktu 31013). Další odborné chyby a nedostatky BIS jsou zahrnuty ve zpravodajských výstupech*, jejichž přehled je v podobě hyperlinkových odkazů uveden na konci dokumentu.

Vytváření výročních zpráv je jedna z činností analytického odboru BIS, avšak je na vedení BIS, jakou budou mít tyto zprávy konečnou podobu. Ve spojení s analytickým odborem BIS je vhodné vzpomenout Jiřího Roma, který tento odbor do nedávna vedl, protože to znamená, že také on je odpovědný za chyby a nedostatky ve výročních zprávách BIS. Tímto je jasnější, že materiál na Koudelku vypracovaný bývalým zpravodajcem* Romem nebude ani tak o odborné způsobilosti, jako o vztazích uvnitř BIS a personální politice.

Scestné vyjadřování ředitele BIS bylo podnětem pro vytvoření vědomostního testu, který se skládá z 18 otázek. Cílem je zvolit u každé otázky nejvhodnější odpověď ze čtyř nabízených možností (viz produkt 23006 s řešením vědomostního testu a odůvodněním odpovědí v produktech 22032 a 22033).

Zemanův počin ohledně materiálu vypracovaného proti řediteli BIS Koudelkovi byl a stále je námětem pro sdělovací prostředky včetně České televize, která se této záležitosti věnovala v několika svých pořadech s pozváním různých hostů. Problémem je, že na toto téma v České televizi zaznělo několik zavádějících informací až dezinformací*. Rozborem těchto dezinformací a stejně tak celkové problematiky vztahu mezi Zemanem a Koudelkou s Babišem postaveným uprostřed se budeme zabývat i v dalších zpravodajských produktech*.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajské produkty související s rozborem nedostatků v činnosti BIS:


Zpravodajský produkt 12091
Souhrnné hodnocení
© 2020 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty