Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza – pohled zpravodajský (12082)

Zpravodajský produkt* volně navazuje na úvodní hodnocení 12081, v němž jsme povšechně nastínili problematiku údajné ruské hrozby* pro tři české komunální politiky. Problematiku jsme uvedli ze čtyř pohledů, a to z pohledu zpravodajského, politického, novinářského a vyšetřovacího. V tomto produktu se podrobně zaměříme na pohled zpravodajský ve smyslu zapojení zpravodajských služeb*.

V následující analýze* odhalíme, jak se Bezpečnostní informační služba* (BIS) na popud svého zahraničního partnera snažila o provedení klamné operace* a co bylo spouštěčem pro její uskutečnění.

Z hlediska zpravodajské praxe nazýváme pokus BIS obecně klamnou operací, i když v médiích je podle novinářského stereotypu používán atraktivnější termín zpravodajská hra*. Jenže zpravodajská hra je velmi specifickou dlouhodobou klamnou činností vedenou mezi dvěma soupeřícími zpravodajskými službami, a to prostřednictvím buď takzvaného přebouraného zdroje*, nebo agenta provokatéra*, anebo dvojitého agenta*, případně dalších osob.

Poznámka: Agent provokatér je v terminologii zpravodajských služeb ten agent*, který spolupracuje se zpravodajskou službou, před kterou tají skutečnost, že je k tomuto účelu řízen jinou zpravodajskou službou (může se jednat o zpravodajského důstojníka* čili zaměstnance zpravodajské služby, ale také o externího spolupracovníka). V policejní terminologii má termín „agent provokatér“ trochu odlišnější význam. Přebouraný zdroj je agenturní zdroj či agent (externí spolupracovník) jedné zpravodajské služby, který byl získán jinou zpravodajskou službou. Nezaměňovat s termínem dvojitý agent, což je kmenový zaměstnanec konkrétní zpravodajské služby, který je v souběžném kontaktu se dvěma soupeřícími službami (vlastní a opoziční). Dvojitý agent předstírá činnost proti cizí zemi (cizí zpravodajské službě), avšak ve skutečnosti pracuje právě pro onu cizí zpravodajskou službu. Použití dvojitého agenta pro zpravodajskou hru je vyšší úrovní zpravodajského klamu a zároveň komplikovanou záležitostí, jelikož dvojitý agent má „rozpůlenou“ spolehlivost. Dvojitý agent je často zdrojem dezinformací, jejichž šíření využívá ta služba, která dvojitého agenta zrovna řídí či ovládá (více viz ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK, kde je definován také termín trojitý agent*).

BIS dlouhá léta nedokázala rozvinout skutečnou zpravodajskou hru proti opoziční zpravodajské službě, k čemuž by musela provádět tzv. ofenzivní kontrazpravodajství*, a to dostatečně účinným způsobem. BIS ale provádí jen defenzivní kontrazpravodajství*, a tak může realizovat jen obecné klamné operace, prostřednictvím nichž se snaží klamat českou veřejnost, české politiky, rádoby investigativní novináře a rovněž sama sebe. Opravdová zpravodajská hra by byla utajovanou záležitostí, a nikoli veřejným seriálem o činnosti BIS s uveřejňovanými jednotlivými epizodami ve sdělovacích prostředcích.

Už na konci roku 2018 jsme vytvořili hodnotící produkt 12057 BIS se dlouhodobě diskredituje a někteří ji za to ještě chválí, ve kterém jsme poukázali na odborný i morální úpadek BIS a jejího ředitele Michala Koudelky. Ve jmenovaném produktu jsme v jednom z odstavců uvedli následující závěr:

„Pokud bychom to měli odborně shrnout, tak nezbývá nic jiného než vyřknout závěr, že je nutné provést výměnu vedoucích funkcionářů BIS a provést reformu této služby – pokud ovšem chce být ČR svrchovanou zemí s maximálním využitím vlastních a odborně způsobilých státních služeb bez jejich suplování západními zahraničními službami, jejímiž závěry se česká vláda včetně BIS v poslední době řídí. Zpravodajské služby nemohou podléhat cizímu politickému trendu, což nyní předvádí BIS, ale uplatňovat pouze svůj odborný a nestranný přístup. Pokud nebudou přijata opatření, bude BIS i nadále upevňovat svůj politický a předpojatý přístup, přičemž bude s postupem času stále složitější cokoli u BIS napravovat. Tím nezbude nic jiného než celou službu zrušit a znovu vybudovat – pouhá reforma již nepomůže.“

Nyní přistoupíme k podrobné analýze aktuální činnosti BIS, která se snaží přesvědčit politiky i veřejnost, že Rusové hodlali nebo stále ještě hodlají úkladně zavraždit vybrané české komunální politiky. Objasníme, proč se jedná o klamnou operaci a proč je původcem této klamné operace BIS za přispění svého zahraničního partnera. K tomu doplníme, v čem je tato operace nepovedená (zfušovaná).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty