Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Agentura EXANPRO využívá systém vlastní produkce rozdělený do čtyř hlavních kategorií s následujícími produkty:

 • Reálné produkty na skutečná témata v rámci zpravodajské praxe, jejichž cílem je rozkrývat a objasňovat příčiny a následky (účinky) vybraných událostí a jevů, hodnotit zvolené situace (stavy) a předpovídat vývoj ve vybraných oblastech1 (více viz kategorie Reálné zpravodajské výstupy).
 • Vzdělávací produkty ze zpravodajské teorie, ale s propojením do zpravodajské praxe. Jejich účelem je poskytnout soubor znalostí pro naplňování zpravodajského procesu* se zvláštním zaměřením na zpravodajskou analýzu*, produkci a prezentaci (blíže viz kategorie Odborná zpravodajská nauka).
 • Úkolové (cvičné) produkty se záměrem prověřit a posílit získané vědomosti a vybudovat dovednosti a praktické návyky ve zpravodajské činnosti* s důrazem na analýzu, produkci a prezentaci (podrobněji viz kategorie Zpravodajské úlohy a cvičení).
 • Podpůrné produkty pro zpravodajskou praxi i teorii. Jsou nedílnou součástí zpravodajských znalostí a základem pro porozumění jakékoli zpravodajské činnosti (více viz kategorie Odborné zpravodajské názvosloví).

Zvláštní kategorií produktů je třídílný vědomostní test, který je určen pro počáteční seznámení se zpravodajskou problematikou, popřípadě pro počáteční zábavné prověření osobních znalostí v dané tematice (viz Vědomostní test).

Reálné zpravodajské výstupy2 jsou vytvářeny na selektivním základě. Výběr témat a obsahu je prováděn z hlediska aktuálnosti*, zpravodajského přínosu*, možností agentury a souvislosti s ohrožením bezpečnosti České republiky a Evropy. Kritérium aktuálnosti v sobě obsahuje spojení s nejnovějšími událostmi a jevy, ale může se také opírat o starší tematiku, která je vzhledem k současnému dění (vývoji) něčím zajímavá nebo důležitá, popř. naléhavá. Zpravodajský přínos znamená, že výstup obsahuje patřičné analytické nálezy a odpovídající zpravodajské závěry.

Reálné produkty obsahují kromě faktických a jiných údajů* také stanoviska agentury, jež jsou psána v různých formách a vycházejí z analytického procesu agentury. Obsah produktů se vždy pojí k nějaké situaci*, kde výsledkem jejího analytického zkoumání je zpravodajské vědění* s určitou mírou pravděpodobnosti*, nikoli však čistá pravda. Závěry zpravodajské činnosti zpravidla nemohou být z její podstaty podloženy přímými důkazy*, neboť jádrem zkoumání jsou lidské úmysly (často veřejně nevyřčené), na základě kterých jsou plánovány a prováděny různé aktivity. I přesto, že agentura EXANPRO hájí obsah svých výstupů, nemůže za něj z uvedeného důvodu poskytovat žádné záruky. 

Všechny produkty se vyznačují přímým a konkrétním obsahem, charakteristickým úhlem pohledu na zpravodajskou problematiku a srozumitelností, která je zaručena především stručností a významovou jednoznačností textového obsahu.

Agentura EXANPRO dělí zpravodajské produkty (výstupy) na souhrnné a specifické dokumenty. Souhrnné dokumenty (někdy také výchozí dokumenty) shrnují širší problematiku či popisují jednotlivá témata obecným způsobem. Naopak dokumenty specifické podrobněji rozvíjejí faktory událostí a hlouběji analyzují užší problematiku, ať už zmíněnou v souhrnných dokumentech, nebo vybranou přímo z reálného dění. Příkladem souhrnného dokumentu je produkt „Studená válka nikdy neskončila“. Naproti tomu produkt „Analýza teroristického útoku v Paříži“ je zástupcem specificky zaměřených dokumentů.

Dalšími produkty mohou být tzv. předběžné produkty produkty doplňkové. Předběžné produkty jsou stručnou reakcí na aktuální dění a jako takové neobsahují podrobný rozbor, ale jen prvotní postřehy a základní hodnocení. Od toho se odvíjí i označení druhu produktu jako „Krátká analytická reakce". Témata předběžných produktů mohou být později rozvedena v souhrnných nebo specifických zpravodajských výstupech. Doplňkové produkty svým obsahem doplňují již uveřejněné souhrnné nebo specifické výstupy o nové poznatky s aktualizovanými závěry obvykle ke stejné události či tematice.

Vzdělávací produkty jsou vytvářeny většinou jako odborný (učební) výklad a úkolové produkty vznikají zpravidla ve formě analytických úloh a zpravodajských cvičení.

Jednotlivé produkty, a to jak souhrnné, tak specifické, popř. doplňkové i předběžné, mohou být vytvořeny ve formě analýzy, hodnocení, předpovědi, odborného výkladu (učební lekce), studie apod., případně kombinací více forem jako např. analýza s hodnocením.

Každý produkt nese označení svého druhu. Atributem produktu je jak jeho míra podrobnosti a zaměření (souhrnný versus specifický), tak jeho forma vypracování (analýza, hodnocení, předpověď, učební výklad apod.). Oba atributy jsou obvykle ve výstupním produktu uvedeny a někdy mohou být dokonce součástí názvu (titulku) celého produktu (např. „Předpověď vývoje ozbrojeného konfliktu na Ukrajině“, nebo „Hodnocení teroristického ohrožení v Evropě“). Výstupní dokumenty mohou být s použitím obou atributů zjednodušeně pojmenovány jako například souhrnné hodnocení, specifická analýza, doplňková předpověď, souhrnný učební výklad atd. Účelem pojmenování výstupních produktů není zcela přesně určit jejich tematický rozsah a hloubku, míru podrobnosti a formu zpracování, ale přiblížit jejich celkové zaměření pro lepší orientaci čtenářů.

Zpravodajské produkty se mohou svým obsahem překrývat bez ohledu na druh dokumentu a podkategorii. Podle možností jsou u jednotlivých produktů uváděny odkazy na související výstupy.

Přístupnost zpravodajských produktů je vysvětlena v obchodních podmínkách v části Registrovat/Předplatit a v části O stránkách".

Hlavní kategorie produktů jsou členěny do podkategorií, jejichž přehled je znázorněn níže v popisu číslování produktů.

Agentura EXANPRO používá pro své produkty specifické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Každému produktu je přiděleno pětimístné číslo. První číslo značí hlavní kategorii, druhé číslo určuje podkategorii a zbývající trojčíslí je pořadové číslo jednotlivého produktu. Rozdělení a číslování produktů se opírá o následující model:

 • (1) Reálné zpravodajské výstupy
  • (1) Události a jevy ve světě
  • (2) Působení zpravodajských služeb
  • (3) Zavádějící výstupy v médiích
 • (2) Odborná zpravodajská nauka
  • (1) Zpravodajský proces a obsah
  • (2) Agentura a zpravodajská podpora
  • (3) Příprava a vzdělávání analytiků
 • (3) Zpravodajské úlohy a cvičení
  • (1) Analýzy písemných a ústních zpráv
  • (2) Vytváření zpravodajských otázek
  • (3) Řešení zpravodajských situací
 • (4) Zpravodajské názvosloví a písemnosti
  • (1) Odborný sjednocený slovník
  • (2) Problematické „odborné” termíny
  • (3) Odborné dokumenty a výrazy v praxi

Z výše uvedeného modelu lze tedy zjistit, že například:

 • pod číslem 3 jsou v hlavní kategorii vedeny zpravodajské úlohy a cvičení,
 • číslo 12 ukazuje na podkategorii věnované působení zpravodajských služeb (pod hlavičkou reálných zpravodajských výstupů jako hlavní kategorie),
 • číslo 21003 značí konkrétní produkt v pořadí jako třetí, který patří do podkategorie „Zpravodajský proces a obsah“ (pod hlavní kategorií „Odborná zpravodajská nauka“).

Každá podkategorie začíná úvodním produktem (úvodníkem), který je veden jako nultý výstup a má tedy např. u podkategorie „Události a jevy ve světě“ přiřazeno číslo 11000. Jakékoli poslední trojčíslí s třemi nulami značí příslušný úvodník. Úvodníky jsou už svým názvem určeny k představení podkategorie.

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobem. Šíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná


1 Oblastí rozumíme geografický prostor (např. Ukrajina), nebo předmět zájmu (např. terorismus).

Reálné zpravodajské výstupy (produkty) zahrnují události a jevy ve světě, působení zpravodajských služeb a zavádějící výstupy v médiích.

Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“ (Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze").


© 2016 Agentura EXANPRO

 

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty