Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Agentura* EXANPRO působí jako samostatný analytický prvek a jako taková není závislá na žádné státní ani soukromé instituci. Stejně tak není závislá na prezentovaném mínění a názorech, ať už se jedná o názor většiny, či menšiny.

Agentura uplatňuje princip odborné způsobilosti, nezávislosti a nestrannosti, kterým odstraňuje z výstupních produktů nehodnotný vycpávkový text, politickou korektnost s falešným uspokojováním uživatelů/adresátů a zvýhodňování, popřípadě znevýhodňování analyzovaných subjektů (aktérů, stran).

Svým osobitým přístupem se tak odlišuje jak od státních zpravodajských služeb, tak od sdělovacích prostředků.

Agentura jednoduše a hodnověrně objasňuje záležitosti zpravodajské práce a propojuje zpravodajskou nauku (doktrínu) se zpravodajskou praxí a naopak.

Agentura EXANPRO usiluje o zpřístupnění zpravodajské tematiky co nejširší veřejnosti, ale také o vysoce odbornou činnost zaměřenou na profesionální zpravodajskou komunitu.

Hlavním cílem agentury EXANPRO je poskytovat zpravodajské vědění* (intelligence), zpravodajské vzdělávání a odborné poradenství. K tomu agentura využívá systém vlastní produkce rozdělený do čtyř kategorií (viz hlavní strana a část O produktech).

V praktické části („Reálné zpravodajské výstupy") agentura tematicky sleduje a analyzuje události* a jevy* ve světě1 (spojené především s ozbrojenými konflikty*, vojenskými aktivitami v době míru a terorismem*), působení zpravodajských služeb* a zavádějící výstupy* v médiích (podrobněji v části O produktech).

V uvedených tématech se agentura specializuje na položky, které souvisejí s ohrožením bezpečnosti České republiky a Evropy.

Vzhledem k tomu, že ohrožení nepochází pouze od jednotlivých teroristů, militantních skupin a cizích ozbrojených sil, ale také od obsahu a způsobu vedení zahraniční i domácí politiky jednotlivých vlád, zaobírá se agentura rovněž jednáním a vyjadřováním klíčových politiků (ústavních činitelů) a odpovědných funkcionářů. Agentura tak nehodnotí pouze bezpečnostní situaci, ale také provádění bezpečnostní politiky. 

Souběžně se agentura zabývá problematikou záměrné či nevědomé manipulace lidí (diváků, posluchačů, čtenářů).

Název a logo agentury  

Název EXANPRO je akronym, který ve svém základním pojetí znamená EXkluzivní ANalýzu a PROdukci (EXclusive ANalysis and PROduction). Prováděná analýza a produkce zpravodajských výstupů jsou exkluzivní v tom, že jsou určeny pro lidskou společnost jako celek. Celá lidská společnost představuje výhradní (exkluzivní) uskupení příjemců/uživatelů zpravodajských výstupů, což znamená, že zpravodajské produkty na stránkách agentury EXANPRO mohou studovat a využívat různorodé skupiny ze široké škály lidské společnosti. Hlavní skupiny osob jsou uvedeny v části O stránkách.

Název EXANPRO skrývá celkem 17 výrazů. Logo agentury představuje zpravodajský proces s otevřeným koncem na pozadí společenského prostředí a navíc ukrývá dalších 13 pojmů.

Logo a název reprezentují filozofii agentury, přičemž všech 30 termínů se prolíná do několika frází, jež vytvářejí základní principy a pravidla agentury.

Logo a název tvoří součást duševního vlastnictví agentury, a z tohoto důvodu nejsou předmětem podrobnějšího vysvětlení.

Určením agentury vyjádřené z pozice jejího názvu a loga je vytvářet a nabízet jedinečnou a otevřenou zpravodajskou analýzu, produkci a prezentaci, a to jak formou hotových reálných výstupů ze skutečného dění ve světě (včetně České republiky), tak formou vzdělávání, jak takovou analýzu, produkci a prezentaci provádět.

Logo a název agentury EXANPRO jsou jejím vlastnictvím a nemohou být používány ve spojení s žádnými produkty a službami, které nejsou poskytovány agenturou EXANPRO.


 1 Součástí světa je zahraniční i domácí scéna.

* Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“ (Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze").


© 2016 Agentura EXANPRO

 

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty