Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Agentura* EXANPRO působí jako samostatný analytický prvek a jako taková není závislá na žádné státní ani soukromé instituci. Stejně tak není závislá na prezentovaném mínění a názorech, ať už se jedná o názor většiny, či menšiny. Označení agentura vychází ze zpravodajské terminologie, podle které se jedná o jakýkoli subjekt, který se zabývá shromažďováním a/nebo zpracováváním informací. Subjektem může být jednotlivec, skupina osob nebo celá organizace. Agenturu EXANPRO lze popsat jako bránu pro publikování zpravodajských výstupů, které vznikají spoluprací různého počtu jednotlivců zpravodajské komunity.

Agentura uplatňuje princip odborné způsobilosti, nezávislosti a nestrannosti, kterým odstraňuje z výstupních produktů nehodnotný vycpávkový text, politickou korektnost s falešným uspokojováním uživatelů/adresátů a zvýhodňování, popřípadě znevýhodňování analyzovaných subjektů (aktérů, stran). Svým osobitým přístupem se tak odlišuje jak od státních zpravodajských služeb, tak od sdělovacích prostředků.

Agentura jednoduše a hodnověrně objasňuje záležitosti zpravodajské práce a propojuje zpravodajskou nauku (doktrínu) se zpravodajskou praxí a naopak.

Agentura EXANPRO usiluje o zpřístupnění zpravodajské tematiky co nejširší veřejnosti, ale také o vysoce odbornou činnost zaměřenou na profesionální zpravodajskou komunitu.

Hlavním cílem agentury EXANPRO je poskytovat zpravodajské vědění* (intelligence), zpravodajské vzdělávání a odborné poradenství. K tomu agentura využívá systém vlastní produkce rozdělený do čtyř kategorií (viz hlavní strana a část O produktech).

V praktické části („Reálné zpravodajské výstupy") agentura tematicky sleduje a analyzuje události* a jevy* ve světě1 (spojené především s ozbrojenými konflikty*, vojenskými aktivitami v době míru a terorismem*), působení zpravodajských služeb* a zavádějící výstupy* v médiích (podrobněji v části O produktech).

V uvedených tématech se agentura specializuje na položky, které souvisejí s ohrožením bezpečnosti České republiky a Evropy.

Vzhledem k tomu, že ohrožení nepochází pouze od jednotlivých teroristů, militantních skupin a cizích ozbrojených sil, ale také od obsahu a způsobu vedení zahraniční i domácí politiky jednotlivých vlád, zaobírá se agentura rovněž jednáním a vyjadřováním klíčových politiků (ústavních činitelů) a odpovědných funkcionářů. Agentura tak nehodnotí pouze bezpečnostní situaci, ale také provádění bezpečnostní politiky. 

Souběžně se agentura zabývá problematikou záměrné či nevědomé manipulace lidí (diváků, posluchačů, čtenářů).

Název a logo agentury  

Název EXANPRO je akronym, který ve svém základním pojetí znamená EXkluzivní ANalýzu a PROdukci (EXclusive ANalysis and PROduction). Prováděná analýza a produkce zpravodajských výstupů jsou exkluzivní v tom, že jsou určeny pro lidskou společnost jako celek. Celá lidská společnost představuje výhradní (exkluzivní) uskupení příjemců/uživatelů zpravodajských výstupů, což znamená, že zpravodajské produkty na stránkách agentury EXANPRO mohou studovat a využívat různorodé skupiny ze široké škály lidské společnosti. Hlavní skupiny osob jsou uvedeny v části O stránkách.

Název EXANPRO skrývá celkem 17 výrazů. Logo agentury představuje zpravodajský proces s otevřeným koncem na pozadí společenského prostředí a navíc ukrývá dalších 13 pojmů.

Logo a název reprezentují filozofii agentury, přičemž všech 30 termínů se prolíná do několika frází, jež vytvářejí základní principy a pravidla agentury.

Logo a název tvoří součást duševního vlastnictví agentury, a z tohoto důvodu nejsou předmětem podrobnějšího vysvětlení.

Určením agentury vyjádřené z pozice jejího názvu a loga je vytvářet a nabízet jedinečnou a otevřenou zpravodajskou analýzu, produkci a prezentaci, a to jak formou hotových reálných výstupů ze skutečného dění ve světě (včetně České republiky), tak formou vzdělávání, jak takovou analýzu, produkci a prezentaci provádět.

Logo a název agentury EXANPRO jsou jejím vlastnictvím a nemohou být používány ve spojení s žádnými produkty a službami, které nejsou poskytovány agenturou EXANPRO.


 1 Součástí světa je zahraniční i domácí scéna.

* Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“ (Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze").


© 2016 Agentura EXANPRO

 

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty