Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Analýzy písemných a ústních zpráv ÚVODNÍK
7. únor 2021
Registrovaní

Analytická úloha (31019)

Přinášíme řešení analytické úlohy, jejíž zadání je obsahem produktu 31017 s upřesněním v produktu 31018. Z odpovědí, které jsme obdrželi, můžeme konstatovat, že správné řešení dosáhlo úrovně 43 %. Z toho vyplývá, že 57 % řešitelů analytické úlohy neodpovědělo správně.

Pro správné vyřešení jakékoli analytické úlohy je důležité si důkladně přečíst celé zadání a případné doplňující upřesnění. Dále je důležité pozorně si prohlédnout přiložený obrázek, fotografii nebo jinou ilustraci. Obrázek v naší analytické úloze není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje dostatečné vodítko pro správné vyřešení úlohy. Není vhodné hledat na obrázku to, co tam není. Je důležité ujasnit si, co na obrázku vidíme a toto zrakové vnímání propojit s písemným zadáním úlohy.

Výsledné řešení analytické úlohy má jako nabytá znalost své praktické využití kdekoli v terénu, přičemž je možné tuto konkrétní nabytou znalost dál rozšiřovat o další související vědomosti. Jedná se zejména o vědomosti v oblasti určování času a světových stran, a to bez moderních aplikací či mobilních telefonů, které nebudou vždy k dispozici, anebo nebudou vždy plně funkční.

V následující části objasňujeme postup při řešení analytické úlohy a předkládáme její správný výsledek.

4. leden 2021
Registrovaní

 Analytická úloha – upřesnění (31018)

Upřesnění analytické úlohy se vztahuje k úloze publikované v produktu 31017. Kromě několik správných odpovědí se množí odpovědi, které přehlížejí základní věci v ilustračním obrázku. Ilustrační obrázek není skutečnou fotografií, ale i přesto spolu s podpůrnými informacemi poskytuje vodítko pro správné vyřešení úlohy. K prvnímu ilustračnímu obrázku přidáváme ještě jeden lehce upravený obrázek, pro který platí stejné zadání. Pod obrázky je přiloženo vysvětlení k oběma obrázkům s upřesněním pro řešení analytické úlohy. Odpovědi je možné posílat volnou formou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že úspěšné vyřešení úlohy znamená získání volného přístupu k veškerému obsahu na stránkách EXANPRO pro příslušné časové období (podrobněji viz produkt 31017 a též dále v textu), přibývají také dotazy od čtenářů, kteří píší, že by se chtěli účastnit řešení úlohy, ale že nejsou předplatiteli, a tudíž nemají přístup k úplnému zadání analytické úlohy. Na to odpovídáme, že pro přístup k úplnému zadání úlohy nemusí být čtenáři předplatiteli, ale stačí, když se zdarma zaregistrují. K registraci nemusí používat své pravé jméno, ale třeba přezdívku nebo jakýkoli název či pojmenování. Jak je uvedeno v podmínkách pro používání stránek EXANPRO, tak uvádět pravé jméno není povinností registrovaného uživatele ani předplatitele a ze strany provozovatele toto nelze zajistit.

   

Následně shrnujeme původní zadání analytické úlohy a přidáváme upřesnění k jejímu vyřešení. Upřesnění lze považovat za částečnou nápovědu.

2. leden 2021
Registrovaní

Analytická úloha (31017)

V poslední době se zpravodajské služby* prostřednictvím svých internetových stránek a sociálních sítí snaží větší měrou orientovat na širokou veřejnost. Jednou takovou oblastí tohoto orientování je vytváření veřejně přístupných analytických úloh* a vědomostních testů. Úlohy a testy se převážně vztahují k ilustracím představujícím snímky určitého prostoru, dále pak k písemným, číselným nebo jiným šifrám* a k různým skládankám. Cílem je formou zábavy částečně přiblížit práci zpravodajských analytiků*, budovat u dětí a mládeže povědomí o této státní organizaci a zároveň podnítit vhodné zájemce, aby se ucházeli o nabízené profese uvnitř služby. Všeobecným cílem je zlepšovat vztah s veřejností.

Podobně jako některé zpravodajské služby jsme i my připravili analytickou úlohu pro veřejnost, avšak na rozdíl od státních zpravodajských služeb jsme ji nezveřejnili na konci minulého roku 2020, ale přinášíme ji nyní v prvních dnech roku 2021. Naše předložená úloha se od úloh státních zpravodajských služeb liší tím, že znalost jejího řešení má své trvalé praktické využití při venkovních činnostech, přičemž čtenáři mohou tuto nabytou znalost nejenom využívat ve svůj prospěch, ale mohou ji dále rozšiřovat o další spojené vědomostní položky.

Analytická úloha vychází z přiloženého snímku a na jejím řešení se mohou podílet všichni čtenáři. Úspěšné vyřešení úlohy znamená získání volného přístupu k veškerému obsahu na stránkách EXANPRO pro příslušné časové období (podrobněji vysvětleno dále v textu). Následně uvádíme zadání analytické úlohy a podpůrné informace potřebné k jejímu správnému a včasnému vyřešení.

15. květen 2020
Předplatitelé

Analytická úloha – řešení se zdůvodněním odpovědí (31016)

Produkt přímo navazuje na dokument 11130, ve kterém byl nastíněn problematický obsah Ústavy ČR a zadána analytická úloha s osmi otázkami. Nyní přinášíme odpovědi na všechny otázky z uvedené analytické úlohy, jež je vztažena na obsah Ústavy České republiky.

Před předložením odpovědí a jejich zdůvodněním si nejprve připomeňme znění otázek:

OTÁZKY

 • 1) Které dva body Ústavy jsou v rozporu, co se týče svrchovanosti (suverenity) České republiky?
  • Upřesnění: Který bod svrchovanost republiky zdůrazňuje a který ji naopak omezuje?
 • 2) Jaký příklad v omezení státní suverenity vystoupil na povrch ve spojení se zaváděním vládních opatření proti šíření nového koronaviru SARS-CoV-2?
  • Upřesnění: Jsou známy nejméně dva příklady. Jako odpověď uveďte alespoň jeden příklad.
 • 3) V jakém smyslu se prolíná moc zákonodárná s mocí výkonnou?
 • 4) Jaké dva sliby může podle Ústavy skládat jeden vrcholný politik v jednom funkčním období?
 • 5) V jakém případě se může člen vlády doslova „vykašlat“ na jednání vlády a sám za sebe podat návrh zákona přímo do Poslanecké sněmovny?
 • 6) Jaký závazek uvedený v Ústavě ve skutečnosti neexistuje?
  • Upřesnění: V Ústavě se o závazku hovoří obecně v množném čísle.
 • 7) Který bod Ústavy vrcholní politici nectí a jednají v protikladu s jeho obsahem?
  • Upřesnění: V souvislosti s tímto bodem existuje více příkladů vztažených na naše „spojenectví“ se západními mocnostmi.
 • 8) Jaký nepřesný a neodborný termín je zakomponován v Ústavě v souvislosti s vojenskými operacemi?
  • Upřesnění: Postačí uvést onen termín bez vysvětlování, proč je nepřesný.

Některé otázky mají snadnější řešení, jiné vyžadují více přemýšlení nad textem Ústavy a zapojení logického úsudku. Čtenářům, kteří své odpovědi zasílali na adresu EXANPRO, činilo nejvíce problémů správně odpovědět na otázky číslo 2, 6, 7 a 8. Odpověď na otázku číslo 2 vyžaduje znalost postupu vlády při zavádění opatření proti šíření koronaviru. Tento postup byl v různé míře prezentován v médiích. Řešení otázky č. 6 má vzhledem k textu Ústavy přesnou a jednoznačnou odpověď. U otázky č. 7 může vzniknout polemika, přičemž je možné souhlasit i s jinými odpověďmi. A otázka č. 8 se vztahuje k vojenské terminologii a k nesprávně překládaným termínům z anglického jazyka, přičemž se jedná o konkrétně zmíněné sousloví v Ústavě ČR.

Nyní se podívejme na správné odpovědi a jejich odůvodnění.

1. květen 2020
Předplatitelé

Analytická úloha s hodnocením (31015)

Zpravodajský produkt v podobě analytické úlohy volně navazuje na dva výstupy, které rozebíraly vládní úskok. Tímto úskokem se vláda chtěla zbavit své odpovědnosti za přijetí dvou konkrétních a pokračujících krizových opatření, což učinila tak, že tato opatření od určité doby převedla na jedno jediné ministerstvo. Této kauze ohledně pochybení vlády se včetně rozboru falešné obhajoby výkonných politiků věnují produkty 11131 a 11132.


ZADÁNÍ ANALYTICKÉ ÚLOHY (část A)

Následující analytická úloha se týká analýzy vládního dokumentu, který je jedním z více dokumentů spojených s výše zmíněnou kauzou. Zadání úlohy se skládá z předloženého dokumentu a úkolu pro jeho analýzu.

Dokument k analýze

Dokumentem k analýze je vládní dokument z kategorie písemností nazvaných jako „Usnesení vlády České republiky“. V tomto případě se jedná o „usnesení“ č. 309 ze dne 26. března 2020. Přečtěte si níže předložený vládní dokument a přejděte na úkol k jeho analýze uvedený pod kopií dokumentu.

Poznámka: Dokument předložený k analýze není shodný s dokumentem zobrazeným na obrázku u tohoto produktu v přehledu nejnovějších produktů. U obou zobrazených dokumentů se však jedná o problematické vládní dokumenty, pro které lze uplatnit stejný úkol k analýze se shodnými otázkami.

                     

 

Úkol k analýze

Obsah vládního dokumentu je z hlediska činnosti vlády nepřípustný. To ostatně vyplývá již z nadpisu zpravodajského produktu ve formě analytické úlohy. Vaším úkolem je prostřednictvím rozboru dokumentu najít odpovědi na následující otázky:

1) Proč by se dokument s tímto obsahem neměl nazývat Usnesením vlády ČR?

2) Jaký rozpor je v obsahu dokumentu ohledně přijetí krizového opatření?

3) Jaký problém se nachází v uvedeném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví?

Poznámka: Pro řešení analytické úlohy není nutné znát obsah kauzy s pochybením vlády – je to ale vhodná pomůcka. Už při pohledu na obsah samotného vládního dokumentu je možné bez dalších doplňujících informací nalézt určité nesrovnalosti – to se vztahuje především k prvním dvěma otázkám. U třetí otázky je vhodné disponovat znalostí aktuální situace a znalostí příslušných zákonů.

Řešení analytické úlohy je uvedeno níže ve druhé části zpravodajského produktu (část B).

Nejčtenější zpravodajské produkty