Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnný výklad s hodnocením (22011)

Nelegální migrace zůstává pro Evropu vážnou záležitostí. Mnozí politici a novináři si to však nemyslí a zdůrazňují zeslábnutí migrace oproti roku 2015 a tím podle nich i ochabnutí celého problému na „běžnou úroveň“. Jenomže zhruba půl milionu nelegálních migrantů (což je jen oficiální, tedy oproti skutečnosti snížený počet), kteří přišli do Evropy v průběhu roku 2016, je stále varující číslo. Je to také číslo o vysokém počtu provinilců, kteří nebyli bráni k odpovědnosti podle příslušných zákonů evropských zemí. Počty nelegálních migrantů jsou v evropských státech navíc uměle snižovány, což souvisí také s tím, že státní úřady nechtějí vzhledem k jejich aktivní podpoře migračnímu pohybu připustit, že mají obtíže získat reálný přehled o úplném počtu nelegálních migrantů na teritoriu své země (každý den či týden zadrží úřady v Německu a dalších zemí několik nelegálních migrantů, kteří nejsou v žádné evidenci, přičemž někteří z nich jsou zadrženi jenom proto, že páchali trestnou činnost – nepočítaje v to nelegální vstup do země).

Vyberte si téma, o němž se prostřednictvím zpravodajské analýzy chcete dozvědět více (viz nahoře uprostřed webových stránek Přehled zájmových témat").

OBJASNĚNÍ  A POSTUP PŘI VOLBĚ TÉMATU

Tematický rozsah agentury EXANPRO je velmi široký. Agentura v různé míře reaguje na celou řadu témat v mezinárodní zpravodajské komunitě. Jedná se však o reakce, jež nejsou uzpůsobeny pro veřejné šíření. Přes stránky www.exanpro.cz je tak šířena jen malá část výstupů, které jsou upraveny k publikování. Volba témat ke zpracování pro jejich zveřejnění přes stránky EXANPRO je interní záležitostí, avšak předložením výpisu zájmových témat nabízíme možnost všem, aby se do tohoto výběru zapojili.  

Cílem přehledu je umožnit čtenářům zvolit konkrétní téma, s jehož analyzovaným obsahem se chtějí seznámit (přehled obsahuje pouze dosud nepublikovaná témata). Nejčastěji volená témata budou vybrána a upřednostňována k publikačnímu zpracování a následnému zveřejnění. Je rovněž možné zvolit vlastní téma, které není součástí přehledu, a to za předpokladu, že se vztahuje ke zpravodajské (intelligence) či bezpečnostní problematice, popřípadě spadá do jednoho z tematických okruhů prezentovaných v modrém panelu vpravo na webových stránkách agentury EXANPRO. 

V případě zvolení tématu, ať už z předloženého přehledu, nebo mimo něj, odešlete jeho název na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Není nutné psát jakýkoli další text (zdvořilostní fráze), je ale možné doplnit, co konkrétně vás v daném tématu zajímá.

Přejít na: PŘEHLED ZÁJMOVÝCH TÉMAT

 

Organizační poznámky:

  • Přehled zveřejněných zájmových témat je jen částečným výpisem celkového zaměření agentury EXANPRO.
  • V přehledu se nacházejí pouze nepublikovaná témata. Témata zveřejněna jako hotový produkt jsou z databáze zájmových témat smazána a převedena do archivu publikovaných produktů.
  • Databáze je jen návrhem témat pro možné zveřejnění jejich obsahu ve formátu pro širokou veřejnost a neznamená závaznou publikaci všech uvedených témat.
  • Názvy témat mohou být upraveny či po svém zpracování pozměněny.
  • Témata mohou být podle převažujícího obsahu přemístěna pod jinou kategorii/podkategorii.
  • Témata jsou seřazena v abecedním pořadí.
  • Přehled zájmových témat je průběžně rozšiřován a doplňován. Nová sada témat je psána modrým písmem (při dalším rozšíření je předchozí sada témat změněna na černé písmo). 
  • Počátek vytváření databáze zájmových témat sahá k době vzniku agentury EXANPRO, od čehož je odvislé i datum dokumentů s přehledem jednotlivých témat.

© 2017 Agentura EXANPRO

Specifický výklad s hodnocením (22010)

Zpravodajský produkt jako druhý a závěrečný díl přímo navazuje na předchozí díl zveřejněný v dokumentu 22009 Postup a zásady bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů (díl 1/2), v němž byl rozebrán základní šestibodový postup s patřičnými zásadami. Avšak zmíněný postup nemusí být konečný a může přerůst v rozšířené prověřování v závislosti na vývoji situace během základního bezpečnostního prověřování.

V době ozbrojených konfliktů, mezinárodního terorismu a volného pohybu osob po Evropě je nutné uplatňovat důsledný bezpečnostní postup a zásady, a to s cílem podchytit v maximální možné míře situaci cizích státních příslušníků ze třetích zemí na území ČR (případně jiné evropské země). Pokud není aplikován efektivní postup, anebo není důsledně uplatňován, hrozí ztráta přehledu o situaci na vlastním území a tím i narušení národní bezpečnosti*. Bezpečnostní riziko* se zvyšuje a státní úřady se zahrnutím policie a zpravodajských služeb* zaostávají za situací a nedokáží včas odhalovat přípravy ke spáchání zvlášť závažných (pro společnost nebezpečných) trestných činů včetně teroristických útoků. Vlády evropských zemí svým přístupem hrubě zanedbaly vlastní národní bezpečnost v oblasti nelegální migrace a po několika násilných činech rozhlašují v médiích (především SRN a Francie), že byla narušena jejich národní bezpečnost. Jenže členové vládního kabinetu pokrytecky hovoří v trpném rodě (… byla narušena), místo aby řekli, že my politici jsme ji narušili. To je signál, že se nic zásadního nezmění (nikdo nebyl odvolán, nikdo nerezignoval, nikdo se nesnažil vyjádřit nedůvěru politickému vedení) a Evropská unie (EU) v tomto prostředí působí jako zesilovač a urychlovač v porušování zcela racionálních bezpečnostních pravidel.

Specifický výklad s hodnocením (22009)

Produkt volně navazuje na dokument 22008 Bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů, v němž je souhrnně projednána problematika nelegální migrace ve vztahu k České republice. Produkt 22009 specifikuje bezpečnostní prověřování migrantů předložením konkrétního postupu a zásad, jež by měly být v zájmu národní bezpečnosti dodrženy (přehled jednotlivých bodů viz dále v dokumentu).  

V celém rámci bezpečnostního prověřování je nutné si nejdříve ujasnit, že na území ČR nevstupují váleční uprchlíci, nýbrž pouze migranti, a to legální či nelegální. Rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem byl již objasněn v několika předchozích dokumentech (viz přehled souvisejících zpravodajských produktů na konci dokumentu). Zjednodušeně, ale výstižně můžeme říci, že sousední země České republiky nejsou v takovém stavu, aby z nich do ČR prchali lidé, ať už se jedná o občany sousedních zemí, anebo o cizince ze třetích zemí. Úřady České republiky tak řeší pouze migraci, nikoli uprchlictví. Řeší-li úřady uprchlictví, řídí se podle mezinárodních konvencí. Avšak v případě migrace je to čistě věc národní politiky (i když je snahou Evropské unie narušit suverénní rozhodování jednotlivých zemí v této záležitosti).

Z bezpečnostních a jiných důvodů je snahou každé země provádět kontrolovanou čili legální migraci a naopak minimalizovat migraci nelegální (což se podezřele neshoduje s jednáním některých evropských politiků). Postup proti nelegální migraci je rozebrán v produktu 22005 Zásady potírání nelegální migrace. Součástí potírání nelegální migrace je právě bezpečnostní prověřování, jež by mělo kromě jiného zdůraznit, že „nelegálnost“ je negativní jev, čímž se každý nelegální migrant vystavuje určitému omezení a případně i postihu.

Bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů je od samého počátku problematické v tom, že migranti do země vstupují bez povědomí státních úřadů, čímž porušují příslušné zákony. Státní orgány však musejí nejprve jejich pohyb či pobyt zjistit a poté je zadržet. Počínání nelegálních migrantů tak od počátku snižuje jejich důvěryhodnost, přičemž nezáleží na tom, zda zákony porušují vědomě, či nevědomě. Pokud tak učinili vědomě, je to jasná známka toho, že zákony dané země neuznávají, což odhaluje zásadní problém s jejich budoucí adaptací na státní systém, a to v jakékoli cílové evropské zemi. Pokud tak učinili nevědomě, je to zase známka toho, že se jedná o méně vzdělanou část populace, jež se nechala strhnout davem a migrační kampaní. Taková část populace není valným přínosem pro společnost a lze očekávat její snadnou manipulaci silnějšími osobnostmi příslušné komunity nebo zločineckými gangy.

Odborný výklad (21012)

Zpravodajský proces* je systematická a nepřetržitá činnost s cílem vytvořit zpravodajské vědění*. Sousloví „zpravodajské vědění“ je objasněno v příslušných produktech (viz odkazy níže1).

Zpravodajský proces je někdy nazýván jako zpravodajský cyklus. Odlišnosti v tomto označování, jakož i význam „cyklického zpravodajského procesu“ pro zpravodajskou činnost jsou vysvětleny v níže uvedených produktech, v nichž lze rovněž nalézt obecné seznámení s fázemi rozebíraného zpravodajského procesu:

V tomto odborném výkladu se soustředíme na stručný popis jednotlivých fází zpravodajského procesu a na zdůraznění jejich pravého účelu, jemuž by měly pro funkčnost celého procesu sloužit. Zpravodajský proces bychom mohli pro lepší porozumění přirovnat ke kruhu zrání, kde jeho dílčí fáze představují potřebu nejprve něco zasadit, poté určitými způsoby a vnějšími i vnitřními úpravami vypěstovat (nechat uzrát), následně sklidit a ve vhodném balení odeslat ke konzumaci (viz popis jednotlivých fází níže).