Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Doplňující výklad (22029)

Čím je agentura EXANPRO, co a komu na svých stránkách nabízí, jaké produkty vytváří a jakým způsobem je rozděluje, to vše lze zjistit v částech O agentuře, O stránkách a O produktech (viz horní modrá lišta). V příslušné části je možné najít také objasnění systému číslování jednotlivých produktů. Na konci dokumentu v rámečku uvádíme výběr vždy jednoho odstavce z každé jmenované části.

Zpravodajské produkty* určené k publikaci jsou zveřejňovány zpravidla na hlavní straně webu a podle svého obsahu vždy roztříděny do odpovídajících kategorií a podkategorií (viz pravý modrý panel). Existují však produkty, které nejsou publikovány na hlavní straně, ale jsou zařazovány pouze do jednotlivých podkategorií (například části Zpravodajského výkladového slovníku, jednotlivé položky k vědomostním testům, část produktů se zpravodajskými úlohami a některé další produkty).

Každá ze čtyř hlavních kategorií má své určení a každá z podkategorií má svůj úvodník (každá kategorie obsahuje tři podkategorie). Určení kategorií je dostupné přes patřičné odkazy uvedené níže. Úvodníky dotyčných podkategorií jsou přístupné přes odkazy předložené uvnitř popisů určení hlavních kategorií, kde jsou vždy představeny náležité podkategorie:

Přidanými prvky jsou tři tlačítka umístěná nahoře uprostřed webu, přes něž je přímý přístup k Přehledu zájmových témat (Zájmová témata), Zpravodajskému výkladovému slovníku – sjednocené verzi (Slovník) a schématu Pracovních postupů agentury EXANPRO (Pracovní postupy).

Publikované produkty jsou kromě zveřejňování na hlavní straně webu EXANPRO a jejich zanesení do kategorií a podkategorií dále vkládány jako odkazy do Archivu produktů, kde jsou řazeny do tabulek s uvedením čísla produktu, jeho názvu, druhu produktu a data zveřejnění (měsíc a rok).

Množství produktů dokončených a zpracovaných ve formě pro veřejnou publikaci tvoří přibližně jen 10 % všech započatých produktů, které jsou zpracovávány v interní podobě a využívány uvnitř zpravodajské komunity* s případným předáním přímým uživatelům (viz Pracovní postupy). Část interně rozpracovaných produktů je ve formě pracovních názvů převáděna do Přehledu zájmových témat (Zájmová témata), jenž slouží široké veřejnosti ke znázornění souhrnnější zpravodajské produkce agentury EXANPRO. Rozpracované produkty ze zmíněného přehledu mohou být později z vlastního rozhodnutí nebo na vyžádání převedeny do podoby srozumitelného a dokončeného produktu pro veřejnou publikaci.

Jednotlivé zpravodajské výstupy nemohou být nikdy úplné (se všemi podrobnostmi, souvislostmi a závěry) a z přirozených důvodů neuspokojí všechny čtenáře. Je zde ale propojení s dalšími zpravodajskými produkty, čímž je vytvářen ucelenější obraz o příslušné situaci* v zájmovém prostoru* nebo tematice.

Naším cílem není nikoho přesvědčovat o správnosti našich analýz*, hodnocení* a předpovědí*, ale poskytovat zpravodajské vědění*, které je vždy spojeno s určitou mírou pravděpodobnosti*. Nepopisujeme, co se stalo, ale snažíme se rozebrat, proč se to stalo, jaké je pozadí události* (jevu*), jaké to může mít účinky (dopady) a předpovídat další vývoj. Vyhýbáme se osamocenému „filozofování” o dění ve světě, ale naopak chceme toto dění zpravodajsky analyzovat.

Stránky jsou v provozu zhruba od poloviny roku 2016, což je zatím krátká doba na to, aby se ukázala hodnota a kredibilita publikovaných zpravodajských výstupů* a učiněných závěrů*. Ta se začne projevovat teprve po třech letech činnosti, ale viditelněji se ukáže po pěti až sedmi letech.

     
  

Výběr odstavců z částí O agentuře, O stránkách a O produktech:

Název EXANPRO je akronym, který ve svém základním pojetí znamená EXkluzivní ANalýzu a PROdukci (EXclusive ANalysis and PROduction). Prováděná analýza a produkce zpravodajských výstupů jsou exkluzivní v tom, že jsou určeny pro lidskou společnost jako celek. Celá lidská společnost představuje výhradní (exkluzivní) uskupení příjemců/uživatelů zpravodajských výstupů, což znamená, že zpravodajské produkty na stránkách agentury EXANPRO mohou studovat a využívat různorodé skupiny ze široké škály lidské společnosti. Hlavní skupiny osob jsou uvedeny v části O stránkách.

Ve své praktické části nepředstavuje web agentury EXANPRO žádný „alternativní směr" ve světě informací, nýbrž skutečnou zpravodajskou analýzu informací s cílem hodnotit úmysly jednotlivých aktérů a tím také smysl událostí a jevů ve světě, jež se vztahují k zájmové problematice (viz část O agentuře"). Agentura EXANPRO nenabízí 100procentní pravdu, neboť nemůže donutit příslušné funkcionáře, aby se ke svým pravým záměrům přiznali a podíleli se tak na potvrzení závěrů agentury. Avšak předkládá odbornou argumentaci, jejímž prostřednictvím se tuto pravdu snaží do určité míry odkrýt.

Reálné zpravodajské výstupy jsou vytvářeny na selektivním základě. Výběr témat a obsahu je prováděn z hlediska aktuálnosti*, zpravodajského přínosu*, možností agentury a souvislosti s ohrožením bezpečnosti České republiky a Evropy. Kritérium aktuálnosti v sobě obsahuje spojení s nejnovějšími událostmi a jevy, ale může se také opírat o starší tematiku, která je vzhledem k současnému dění (vývoji) něčím zajímavá nebo důležitá, popř. naléhavá. Zpravodajský přínos znamená, že výstup obsahuje patřičné analytické nálezy a odpovídající zpravodajské závěry.

 
 

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 22029
Doplňující výklad
© 2018 Agentura EXANPRO

Souhrnné hodnocení a předpověď (22028)

S příchodem nového roku 2018 všichni odhadují, jaký bude. Avšak málokdo bere v úvahu ty skutečně podstatné otázky související s osudem České republiky. Většina politiků vnímá pozitivně to, co pro Českou republiku pozitivní není. Naopak hrozbu* spatřují tam, kde žádná neexistuje. Navíc ji ani neumějí, či lépe řečeno nechtějí řádně pojmenovat a pouze naznačují, co všechno je ohledně „západních demokratických hodnot“ v sázce. Na tuto imaginární hrozbu vyčleňují nemalé finanční prostředky, aby ukázali, že jednají v souladu s požadavky Západu. Naproti tomu reálné ohrožení dostatečně neřeší, a to jenom proto, aby se neodchylovali od nastaveného západního trendu, k němuž se bez kritického pohledu loajálně hlásí. Novináři to vše bez pokládání správných otázek předkládají veřejnosti a svými přídavnými komentáři zesilují zavádějící vyjadřování politiků.

Ve stejném duchu se ponese i rok 2018, který rovněž odkryje schopnosti, morálku a záměr novodobé vlády. Podobně rok 2018 odhalí skutečné úmysly a zájmy těch politických subjektů, které poprvé vstoupily do Poslanecké sněmovny. Obecně ale očekáváme snižování suverenity ČR, jež bude vydáváno za posilování evropských demokratických hodnot.

Česká politická scéna

Česká politická scéna je nejžádanější oblastí čtenářů z nabízených tematických okruhů (viz anketa na hlavní stránce webu EXANPRO) a my se jí zejména ve spojení s národní bezpečností budeme zabývat i nadále. Čeští politici nijak zvlášť neřeší zahraniční politiku vlastní země a vše ponechávají na tom, jak předepíší mocnější „spojenci“ ze spolků EU a NATO. Prioritou českých politiků je boj o co nejlepší postavení na domácí politické scéně. Ale pokud dobré postavení získají, stává se jejich cílem si toto postavení udržet, a nikoli ho využít pro co nejlepší činnost ve prospěch České republiky. Směřování České republiky přenechávají nadnárodním organizacím a pouze se přizpůsobují. Přizpůsobování naznačil i nově jmenovaný premiér Andrej Babiš. I této záležitosti se budeme v naší produkci věnovat.

Avšak pozornost ohledně české politické scény bude v prvním pořadí věnována kauze „Čapí hnízdo“, která je už sice hodně obehraným tématem, ale pořád (i když naprosto zbytečně) zaplňuje většinu aktivit českých politických subjektů a médií. Předložíme vlastní analýzu o tom, zdali je kauza skutečně tak vážnou věcí, anebo naopak snahou o diskreditaci vedoucího politického hnutí ANO a jeho předsedy. V této kauze zhodnotíme jak roli politiků, tak médií s důrazem na veřejnoprávní Českou televizi.    

Nelegální migrace

Za českou politickou scénou následuje problematika nelegální migrace včetně migračních kvót, kde čeští politici nepřicházejí s řešením, ale jenom s komentováním situace a s projevy přání. Tento přístup se pojí i k současnému premiérovi. Nelegální migrace je ve skutečnosti naplňování projektu Evropské unie (EU) v rámci přesídlování obyvatel. Tento projekt představily instituce EU svým členským zemím v roce 2014, tedy rok před velkou vlnou nelegálních migrantů směřujících do Evropy. To vysvětluje základní příčinu a tím i jediné možné řešení… Tematice se budeme věnovat také z hlediska unijních dokumentů.

Zavádějící zpravodajství v médiích

Třetí nejžádanější tematikou je zavádějící zpravodajství v médiích. V této oblasti bude prvním výstupem produkt s názvem „Česká republika na cestě mezi pravdou a lží“. Rozpoznání důvěryhodných výstupů od výstupů zavádějících (případně sporných), na kterých se kromě novinářů podílejí politici, vojenští hodnostáři a další osoby, je základním předpokladem pro včasné pochopení situace a záměru politiků ve všech oblastech lidské činnosti. Avšak rok 2018 hodnotíme jako další stupňování rozepře mezi skupinou, která zastává západní politický trend, a skupinou, jež tento trend zpochybňuje. Tato rozepře se ponese ve znamení zvýšené snahy o „potírání“ takzvaných alternativních webů přes třetí subjekty. To však nebude mít ten potřebný účinek, čímž odhadujeme, že nejpozději v roce 2020 se EU a vlády jednotlivých členských zemí budou přímo angažovat s použitím svých státních nástrojů v kampani proti svým mediálním protivníkům.

Předtím ale bude zahájen „soustředěný“ boj proti „nežádoucímu“ obsahu na sociálních sítích, který už byl ve své počáteční fázi spuštěn v Německu. V této souvislosti je nutné připomenout, že situace v Evropě byla často ovlivňována stavem německé politiky. V současné době je výrazným příkladem přístup k nelegální migraci, jímž němečtí politici podpořili hybnost celého migračního projektu, do něhož hodlají vtáhnout všechny členské země EU.     

Ve zmíněné problematice využívání třetích stran jsme již přinesli podrobný rozbor činnosti jednoho takového subjektu původem ze Slovenska, jenž záměrně cílí především na české weby (viz produkt Odborná analýza a hodnocení projektu Konšpirátori.sk"). Letos se zaměříme na analýzu a hodnocení nevládní instituce Evropské hodnoty, která nemůže zakrýt svůj jednostranný charakter. Dále budeme pokračovat v šíření seriálu z prostředí České televize o její prohlubující se nespolehlivosti v mediálním zpravodajství.

Působení zpravodajských služeb

Působení zpravodajských služeb patří rovněž do vyhledávaných témat (v anketě na čtvrtém místě). Výsledky činnosti zpravodajských služeb jsou odrazem úrovně výkonu politické moci ze strany vládního kabinetu. Nejexponovanější českou zpravodajskou službou je Bezpečnostní informační služba* (BIS), u níž kromě jiných záležitostí rozebereme její poslední výroční zprávu, a to i z pohledu zahraničních odborníků. Do produkce bude zařazena i činnost zahraničních zpravodajských služeb v souvislosti s různými záležitostmi včetně zpravodajské nauky.  

Zpravodajské služby menších zemí, které jsou ve spolku s mocnějšími zeměmi, jsou závislé na stanoveném politickém trendu, k čemuž patří i předurčení konkrétního nepřítele nebo nepřátel. Podle toho také postupují ve své zpravodajské činnosti, jejíž závěry mají předpojatou a jednostrannou povahu. To se změní pouze tehdy, pokud přestanou být členy takových spolků, anebo pokud ustane soupeření mezi USA a Ruskem. Je ale téměř jisté, že soupeření mezi dvěma uvedenými mocnostmi bude pokračovat, dokud budou obě země existovat, případně dokud budou v obou zemích zachovány současné politické režimy s vlivovými strukturami.

Zahraniční politika USA a Ruské federace

V dalším pořadí mají čtenáři zájem o zahraniční politiku USA a Ruské federace, což je problematika, která je vzhledem k historické a trvalé rivalitě obou světových mocností zcela zásadní pro porozumění značného dění ve světě. Soupeření obou zemí je často prvotním spouštěčem mnoha světových událostí a zejména pak ozbrojených konfliktů*.

Mohlo by se zdát, že se málo zabýváme Ruskem. Primárně se zabýváme tím, v jaké situaci se nachází Česká republika, což vede k Severoatlantické alianci a Evropské unii, tedy k organizacím, jichž jsme členy. Mohli bychom postupovat podle pravidla: Nejprve poznej sám sebe, potom své sousedy a pak vzdálenější země… Je tu však určitý primát v poznávání těch mocností, jež významně ovlivňují naše prostředí a vývoj, kam kromě Spojených států patří také Ruská federace. Jenže od počátku 90. let až do konce roku 2013 byla aktivita ve světě jednoznačně na straně USA, což se projevilo i ve zpravodajské produkci s cílem objasnit, kam a proč jsme dospěli. Rusové se do „ringu“ vracejí rokem 2014 ve spojení s událostmi na Ukrajině a posléze i se změnou strategie v Sýrii. Přesto byla i Ruská federace a její záměr a aktivity v různé míře rozebírány v publikovaných produktech (např. produkt 11019, 11020, 11029, 11030 a 12033). V nové produkci se zaměříme na porovnání cílů zahraniční politiky USA a Ruské federace a na plnění těchto cílů.  

Terorismus v Evropě

Mezinárodní terorismus* je fenoménem, jenž není spjat jen s teroristickými a militantními organizacemi, ale také se státními aktéry, kteří nemohou ponechat tento mocný nástroj na formování vývoje v zájmových regionech v souladu se svými potřebami bez povšimnutí. Kromě toho, že se jedná o mocný nástroj, je to taktéž nástroj, který dobře skryje odpovědnost původního aktéra. Celý proces je tak převeden na „operaci pod falešnou vlajkou“*.

Interně jsou rozpracovány případové studie vybraných teroristických útoků v Evropě a hodnocení, co tyto teroristické útoky spojuje, čímž do popředí vystupuje závěr o možné jednotné přípravě a jednotném řízení některých útoků. Komplexnost a propojenost těchto případů ztěžuje vytváření stručných a srozumitelných produktů pro veřejné publikování. Je však zvažována vhodnost vytváření kratších verzí případových studií pro poskytnutí široké veřejnosti.  

Ozbrojený konflikt ve východní Evropě

Konflikt ve východní Evropě (Ukrajina) zasluhuje přirozenou pozornost, neboť se přímo týká České republiky. Týká se v tom, že ČR jako členská země NATO posílá své vojáky do Pobaltí, čímž se Česká republika prostřednictvím své vlády a svého Parlamentu podílí na vývoji bezpečnostní situace v Evropě (podrobněji viz produkty 11051, 11055 a 11056).

Mise v Pobaltí je schválena do 31. ledna 2019, ale předpovídáme, že se z ní stane několikaletá záležitost. Odpovědně můžeme předpovědět, že přítomnost zahraničních ozbrojených sil v pobaltských státech v rámci aliančních uskupení bude udržována nejméně do té doby, kdy bude změněn politický režim v Ruské federaci na režim příznivě nakloněný americké zahraniční politice. Bude to obdobná situace jako v případě mise českých vojáků v africkém státu Mali. Mise v Mali byla původně plánována na 15 měsíců, ale čeští vojáci tam již rotují od roku 2013 bez náznaku konce. Zatím nejdelší zahraniční misí českých vojáků je mise v Afghánistánu, která pro české vojáky bez ohledu na měnící se uskupení a prostory uvnitř země trvá bez přestávky už déle než 12 let. Na rozdíl od Mali a Afghánistánu je mise v Pobaltí významnější, jelikož se přímo dotýká strategického soupeře, jímž je pro Spojené státy Ruská federace. Tím se tato aktivita stává i hlavním úkolem Severoatlantické aliance v současné i budoucí době.

ZÁVĚR

To bylo shrnutí sedmi nejžádanějších tematických okruhů, které budou hlavním obsahem zpravodajské produkce agentury EXANPRO nejen v roce 2018. Těmto okruhům bude ještě kromě dalších doplňujících témat asistovat problematika Blízkého východu, jež je vždy v různé míře propojena se všemi výše uvedenými tematikami, ale především je to jeden z klíčových prostorů v soupeření mezi dvěma světovými mocnostmi. Samotný blízkovýchodní region je v pohybu skrze ambice a tím vytvářeného napětí ze strany Izraele, Íránu, Saúdské Arábie a Turecka. Tyto regionální hráči jsou přirozeně propojeni se zahraniční politikou Ruska a Spojených států.  

Do nového roku 2018 přejeme všem, ale hlavně politikům, novinářům, zpravodajským důstojníkům a vojenským a policejním funkcionářům mnoho síly a odvahy pro konání správných a pro českou společnost prospěšných skutků a rozhodnutí, a to podle nejlepšího osobního přesvědčení vycházejícího z co nejlepšího vědomí (znalostí příslušné situace) a svědomí (morálky).

Poznámka: Pro lepší orientaci o činnosti zpravodajské agentury EXANPRO včetně zpravodajské produkce byl vytvořen krátký produkt pod názvem Jak se orientovat na webu agentury EXANPRO a jak porozumět její práci.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 22028
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2018 Agentura EXANPRO

Odborná analýza a hodnocení (22024)

Před uvedením samotného analytického dokumentu nejprve několik vět k objasnění jeho vzniku. Analytický dokument volně navazuje na produkt 11052 Neoprávněné, nekvalifikované a účelové posudky na téma tzv. dezinformačních webů, v němž je popsána všeobecně se zhoršující situace v komunikaci mezi vládami evropských zemí a širokou veřejností. Státní instituce se vyhýbají poskytování relevantních a pravdivých informací a stejně tak odpovědím na stěžejní otázky (viz příklady otázek v  produktu uvedeném výše), čímž širokou veřejnost donutily, aby svou pozornost se stále větší měrou obracela na tzv. „alternativní weby“.  Nečinnost vlád, jejich podřízenost politice silnějších mocností a neochota komunikovat vyvolala reakci v podobě poptávky po informacích od jiných než vládních zdrojů, což umožnilo vzestup alternativních médií, které se různým způsobem a různou kvalitou pokoušejí zaplnit informační prostředí.

Avšak s nárůstem „alternativních médií“ je posléze zahájen zvláštní boj proti těm nejčtenějším z nich, jenž přerostl z poctivé argumentační úrovně do pozice nečestného ovlivňování svobodného informačního prostředí skrze „nátlak“ na reklamní politiku firem a jiných společností, které na „nepohodlných“ webech inzerují. Tím dochází k tomu, že se někdo přes třetí stranu svévolně snaží ovlivnit činnost někoho, kdo neporušil zákon. Tento boj není tak čestný, jak je prezentován dokonce politiky, kterým tato kampaň proti údajným dezinformačním webům vyhovuje, přičemž by to měli být právě politici, kteří by měli hájit svobodné informační prostředí. Lidé umí nebo se časem naučí rozlišovat mezi pravdou a klamem, a těm, kteří věří všemu, co je jim podsunuto, nepomůže žádné vměšování třetích subjektů, které předstírají, že bojují za jakousi čistotu informačního prostředí.

Příslušný analytický dokument je zaměřen na analýzu a hodnocení konkrétního slovenského subjektu, jenž svévolně vstoupil jako mravokárce do svobodného světa informací, a to především a „překvapivě“ v českém prostředí. Dokument v rámci zpravodajské podpory přispívá ke správnému vyhodnocení těchto vměšujících se aktivit, kdy na příkladu podrobné analýzy projektu „Konšpirátori.sk“ (www.kospiratori.sk) odkrývá pochybnosti o celé činnosti a předkládá podezření na nekalou činnost.

Odborná analýza a hodnocení internetových stránek www.konspiratori.sk

OBSAH DOKUMENTU

A) Uvedení do problematiky

B) Stručný závěr

C) Odborné hodnocení

D) Odborná analýza

E) Souhrnný závěr


Zpravodajský produkt 22024
Odborná analýza a hodnocení
© 2017 Agentura EXANPRO

Odborný výklad (22013)

KONCEPT
 
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA A STRATEGIE
ČESKÉ REPUBLIKY
 
 
Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc
při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR
 
 
Vnější a vnitřní bezpečnost jako základ pro národní bezpečnost 
 
 
Používání správných termínů odborného názvosloví
pro náležité pojmenování bezpečnostních hrozeb
 
 
Bezpečnostní hrozby pro ČR a jejich původci a podporovatelé
 
 
Národní opatření pro zachování a posílení bezpečného prostředí v ČR
  
 
Státní instituce (útvary) a nestátní subjekty
pro naplňování Bezpečnostní strategie ČR a součinnost mezi nimi 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ TRIÁDA
 
Organizační struktura, příprava (výcvik) a působení
vojenských, policejních a zpravodajských sil
  
 
Bezpečnostní strategie ČR a občané České republiky
 
 
Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity ČR v bezpečnostní oblasti 
 
 
Pravidelná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR
a její propojení s ostatními dokumenty
 
 
 

Zpravodajský produkt 22013
Odborný výklad
© 2017 Agentura EXANPRO
 

Souhrnný výklad (22012)

Bezpečnostní strategie je zjednodušeně dokument, jímž vláda stanovuje, proti jakým hrozbám a negativním jevům, jakými silami a prostředky a jakým způsobem chce hájit bezpečnost vlastní země a bezpečnost svých občanů. Bezpečnostní strategie musí být skutečnou a v praxi použitelnou vládní strategií, a nikoli pouhým akademickým dokumentem, jenž sáhodlouze popisuje všechny možné hrozby ve světě a závazky, které vyplývají z členství v mezinárodních organizacích.