Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

2. březen 2021
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení a předpověď (11150)

K titulku zpravodajského produktu by se hodilo doplnit následující dovětek: … aneb Jak využít maximum sil pro minimální výsledek.

Omezení volného pohybu osob, které vláda jako krizové opatření zavedla od 1. března 2021, vypadá jako výrazné zpřísnění boje proti šíření koronaviru, avšak tak to vypadá jenom na papíře. Ve skutečnosti bude mít toto opatření jen 10procentní účinek. Pokud bude účinek vyšší, tak jen díky lidem, kteří se rozhodli po tuto dobu omezit své cestování, aniž by ale museli. Ano, aniž by museli, protože opatření o omezení pohybu osob mezi okresy a uvnitř okresů má takové výjimky, které ho snižují na „dobrovolnou“ bázi. Stačí si dobře pročíst, co vláda nařizuje, zakazuje, stanovuje a doporučuje, poté to propojit s výjimkami, načež zjistíme, že je to celé nějaké podivné a že to vlastně pohyb osob zase až tak neomezuje (podrobnější vysvětlení dále v textu).

Navíc silně pochybujeme o tom, že si vláda propočítala, o kolik s tímto opatřením propojeným s 11 výjimkami sníží pohyb mezi územními hranicemi okresů. Pokud by si to předem propočítala, zjistila by, že se tento pohyb sníží jen minimálně. Do toho je nutné zahrnout fakt, že lze kontrolovat jen malou část projíždějících vozidel, což v další části produktu ukážeme na příkladu kontrol v Afghánistánu, kde i přes trvalou hrozbu teroristických útoků* s použitím vozidla není možné uvnitř země kontrolovat každé projíždějící vozidlo. Z těchto důvodů a z důvodu uvedeného v následujícím odstavci považujeme vládní opatření s cílem omezit pohyb osob mezi okresy za nepromyšlené plýtvání sil a prostředků Policie ČR, Armády ČR a Celní správy ČR (tyto složky se podílejí na kontrolách dodržování tohoto opatření). Vláda přeskakuje zcela primární opatření a neefektivně se vrhá na okresy, nehledě na to, že Armáda ČR by mohla být při zavedení primárního opatření nasazena mnohem efektivněji, a ještě by při tom mohla provádět vlastní výcvik (rozvedeno v další části produktu).

V médiích se objevují příspěvky, že se Česko zavírá, nebo že se Česko ponořilo do takzvaného „lockdownu“ (blíže k tomuto termínu viz produkt 42014). Tyto příspěvky ale samozřejmě nejsou pravdivé, protože kdokoli může vycestovat z České republiky a taktéž plno cizinců může do České republiky stále přijíždět. A to je ten největší paradox: vláda omezuje pohyb mezi okresy, ale přitom kdokoli z těchto okresů může vycestovat do zahraničí, a téměř kdokoli ze zahraničí do těchto okresů může volně přijíždět (tento paradox jsme zmiňovali již 26. února v produktu 42014). Vláda nezavedla žádná fyzická opatření na státních hranicích, čímž občané zemí EU, ale i ostatní, kteří se dostanou do prostoru EU, mohou volně „vkročit“ na území ČR a volně přes něj přejíždět třeba do další země (v tomto hledisku nesmíme opomenout ani nelegální migranty*, kteří přes ČR tranzitují v mnohem větších počtech, než je vláda ochotna připustit).

Odstavcem výše napovídáme, jak snadno lze přes výjimku vycestování z ČR cestovat napříč celou republikou (přes více okresů). Při současném přístupu vlády a formulaci krizových, mimořádných a ochranných opatření není v silách Policie ČR, aby někomu tento způsob cestování napříč republikou zakázala. Udělat by to sice mohla, ale to se může lehce obrátit proti ní (podrobnější vysvětlení dále v textu).

Následující tři týdny nic nevyřeší. Počty nově infikovaných osob se sice mohou snížit, ale pro další období to nebude mít zásadní význam. Vláda dlouhodobě zapomíná či se kvůli reakcím Evropské komise a též kvůli případným soudním žalobám bojí zavést to nejzákladnější opatření, čímž vlastně jako by naznačovala, že snad ani neví, odkud do České republiky přicházejí a budou i nadále přicházet nové varianty nejnovějšího koronaviru a jejich mutace. A nedávno přijatý groteskní zákaz cestovat do některých afrických a jihoamerických zemí jenom zoufalou činnost vlády potvrzuje. (Důležitost tohoto nejzákladnějšího opatření zmiňujeme už od března 2020 – některé body z dříve publikovaných produktů připomeneme dále v textu.)

Následně všechny zmíněné věci podrobněji objasníme a taktéž vysvětlíme, proč se média pletou i v tom, že příbuzní se mohou v rámci okresu navštěvovat jen v nutných případech, nebo že lidé, kteří si jako místo pobytu vybrali svou chatu či bydliště svého přítele/přítelkyně v jiném okresu, musejí v tomto okresu setrvat po celou dobu platnosti tohoto opatření, tedy celé tři týdny. K tomu ozřejmíme, že lidé se mohou ve svých domácnostech dál volně navštěvovat, aniž by cokoli porušili. A na závěr vyložíme, jaké problémy mohou na straně Policie ČR vzniknout při snaze „trestat“ zdánlivě neoprávněný pohyb mezi okresy.

26. únor 2021
Registrovaní

Odborný výklad a hodnocení (42014)

Členové českého vládního kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 už několik měsíců používají anglický termín „lockdown“. Později tento termín dokonce vylepšili na sousloví „tvrdý lockdown“. Problémem však je, že vláda dosud neporozuměla významu, či přesněji řečeno současnému významu tohoto slova, což dokazuje i to, že sami členové vlády se nedokážou shodnout na definici tohoto slova (viz polemika na dálku mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným na konci roku 2020).

K této vládní nevědomosti by se hodila velmi příhodná otázka na to, proč členové vlády tento termín vlastně používají, když jim je jako anglický výraz zcela cizí. To už ale narážíme na vliv západního prostředí na český jazyk, nebo lépe na některé osoby, které se ve své mluvě řídí pravidlem, že čím více cizích slov budou používat, tím erudovaněji a zasvěceněji budou před ostatními vypadat. To je samozřejmě mylný předpoklad a také jiné téma. Vraťme se zpátky k našemu lockdownu.

Pokud používáme jakékoli termíny, musíme znát jejich správné definice, anebo tyto termíny pro naše potřeby sami vhodně definovat. To je základ pro jakoukoli další činnost, která pak bude vycházet z jasného porozumění a bude se zakládat na srozumitelné komunikaci mezi jakýmikoli pracovníky, v tomto případě na srozumitelné komunikaci mezi výkonnými politiky. Už hodně práce bylo zmařeno jenom proto, že zapojené osoby nebyly seznámeny s používanou odbornou terminologií a ani se tím samy nezabývaly, čímž neznaly význam používaných termínů a posléze mylně interpretovaly své aktivity a poznatky. Každá práce začíná u znalosti toho, co právě řešíme a co diskutujeme. Pokud chce vláda používat termín „lockdown“, měla by vědět, co přesně je tím označováno, anebo tento termín pro své potřeby jasně definovat.

Následně podrobně vysvětlíme, co znamená anglický termín „lockdown“ a jaká je historie tohoto slova. Dále objasníme, za jakých situací a jakým způsobem je lockdown uplatňován. A na závěr zhodnotíme, jak si v této záležitosti vede česká vláda včetně předložení slabých míst v činnosti české vlády.

24. únor 2021
Předplatitelé

Specifické hodnocení (11149)

Machinacím během amerických prezidentských voleb konaných 3. listopadu 2020 jsme se věnovali již v pěti zpravodajských výstupech. V nich jsme uvedli množství faktů, které na podvody s korespondenčním hlasováním ve čtyřech dotčených amerických státech jednoznačně ukazují. Zdůrazňujeme jednoznačně, protože vycházíme z faktů*, a nikoli z domněnek* či předpojatého úsudku*. Tato fakta jsou zaznamenaná volebními komisemi těch amerických států, kterých se volební podvody týkají, a část z nich je zaznamenána několika televizními stanicemi. Jedná se o fakta, a proto je nelze žádným způsobem zpochybnit. Fakta lze dohledat a ověřit. O to více je zarážející, že se těmito fakty nechtěly zabývat odpovědné orgány. Upřímně řečeno, ono to až tak zarážející není, což vysvětlujeme v závěru produktu.

V tomto produktu přinášíme velmi zajímavá čísla o korespondenčním hlasování, která jsme dosud nepublikovali. Než k nim ale přistoupíme, předložíme nejprve přehled všech pěti produktů, které se věnovaly volebním machinacím během prezidentských voleb v USA:

Následující poznatky se týkají faktických údajů o korespondenčním hlasování ve čtyřech klíčových státech, k nimž patří Pensylvánie, Georgia, Michigan a Wisconsin. Čtyři zmíněné státy patřily k posledním 11 státům, kde se ještě sčítaly volební hlasy. Ve všech čtyřech uvedených státech vedl Trump, ale náhle jako mávnutím kouzelného volebního proutku se změnil způsob závěrečného sčítání hlasů, kdy nastaly několikahodinové až několikadenní prodlevy ve sčítání, přičemž se měnily celkové počty zúčastněných voličů, až nakonec nastal „zázračný“ zvrat a ve všech čtyřech státech zvítězil Joe Biden.

Podrobně je průběh sčítání hlasů v těchto čtyřech státech z faktického a analytického pohledu popsán a vysvětlen ve výše uvedených zpravodajských výstupech*.

Nyní se podívejme na konkrétní faktické údaje o korespondenčním hlasování v dotčených státech. Tyto údaje si zasluhují pozornost a jsou varováním pro ty země, které hodlají korespondenční hlasování zavést ve větším rozsahu, než je nutné.

20. únor 2021
Předplatitelé

Specifická analýza (13095)

Vládní úředníci se na jedné straně opakovaně snaží předhazovat veřejnosti, že epidemická situace v České republice není tak špatná, jak se zdá, protože údaje jsou podle nich nadhodnocovány. Ale na druhé straně neustále mluví o nutnosti zpřísňovat opatření proti šíření viru SARS-CoV-2, čímž si jejich vyjádření odporují a lidé pak přestávají rozumět, co po nich vláda vlastně chce.

Tímto způsobem se předvedl také ministr zdravotnictví Jan Blatný, a to dokonce v době, kdy vláda v Poslanecké sněmovně žádala poslance o páté prodloužení nouzového stavu. Bylo to 21. ledna 2021 a ministr Blatný v ten den vystoupil v Poslanecké sněmovně celkem čtyřikrát. Při jeho třetím vystoupení zazněla i tato slova:

„(…) A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak, ale i když my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má COVID, jako člověka, který zemřel na COVID, tak ten den máme kolem 150 mrtvých. (…)“

Není možné říct, že ministrova slova byla vytržena z kontextu, jelikož ať před ně, nebo za ně doplníme zbylá slova, tak význam vybraných slov zůstane stále stejný. Ale pro úplnost lze nahlédnout do stenografického zápisu 80. schůze Poslanecké sněmovny z 21. ledna 2021 (začátek zápisu ZDE a třetí vystoupení ministra zdravotnictví ZDE).

Ministr Blatný svá slova potvrdil v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ ze dne 24. ledna 2021, kde na otázku moderátora Moravce, zda neexistuje okamžik, kdy lidově řečeno ulétl, a po přehrání jeho slov z Poslanecké sněmovny uvedl následující:

„Já si myslím, že jsem tady vůbec neulétl a že je to zase jenom jedna z těch věcí, jakým se dá ke stejné informaci přistoupit z různých pohledů. My víme, že zhruba 30 % ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. 10 %, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete zemřít na něco úplně jiného včetně té citované autonehody a ve chvíli, kdy se dostanete do nemocnice, je vám provedeno určité vyšetření, třeba CT a podobně, ale předtím se udělá z nějakého jiného důvodu test na COVID a máte ho pozitivní, potom do té statistiky zapadnete a určitě jste nezemřel na COVID, zemřel jste opravdu kvůli té autonehodě. Ale to je malé procento, ale není to nepravda. A potom je 60 %, kde ta pravděpodobnost je velká, ale není to jediný důvod. Vy máte koronavirus a k tomu máte třeba nádorové onemocnění…“ (přerušen moderátorem)

V následující analýze prokážeme, že vystupování ministra Blatného je mylné (doslova hloupé), a tím také pro důvěru občanů nešťastné. Prokážeme, že slova ministra jsou jen jeho osobními domněnkami* a že naopak, ať už úmyslně, či nevědomě (o to hůř) zatajil čistá fakta* neboli ta fakta, která by měl veřejnosti přednostně vysvětlit, případně by se na jejich vysvětlení měli ptát poslanci.

Nejedná se o první případ, kdy Ministerstvo zdravotnictví manipuluje s daty. Již v březnu 2020 jsme poukazovali na první manipulaci s vykazovanými čísly týkajícími se infikovaných osob (viz produkt 13077 Ministerstvo zdravotnictví ČR manipuluje s údaji nakažených osob) a v srpnu 2020 jsme v souhrnném hodnocení kromě jiných nedostatků poukazovali na to, jak se prostřednictvím jakýchsi auditů měnily se zpětnou platností údaje o koronavirové situaci v České republice (viz produkt 13084 Onemocnění COVID-19 a falešný přístup českých výkonných politiků a státních úředníků).

Ministr Blatný při svých vyjádřeních ukázal jak na neschopnost svých podřízených, tak na vlastní neschopnost své podřízené vést a řídit. Nyní se podrobněji podívejme, jaká je skutečná situace ohledně úmrtí českých občanů a o čem nikdo z vlády, natož z Ministerstva zdravotnictví nechce hovořit.  

16. únor 2021
Předplatitelé

Specifická analýza a hodnocení (11148)

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu už o šesté prodloužení nouzového stavu, který byl vládou původně vyhlášen s platností od 5. října 2020 (úmyslně až po krajských volbách). Páté prodloužení nouzového stavu mělo skončit odbitím půlnoci v neděli 14. února 2021. Vláda žádala o prodloužení o dalších 30 dnů. Avšak Poslanecká sněmovna při svém hlasování ve čtvrtek 11. února prodloužení nouzového stavu nepodpořila, a to ani na kratší období. Jenže záhy se ukázalo, že rozhodnutí Sněmovny nebylo podstatné, protože vláda ještě v neděli oznámila, že od pondělí 15. února vyhlašuje nový nouzový stav. Předseda vlády Andrej Babiš to odůvodnil tím, že nový nouzový stav vláda vyhlásila na základě žádostí krajských hejtmanů a primátora hlavního města Prahy, čímž podle Babiše nastala zcela nová situace.

Závažný problém je v tom, že Babiš při svém odůvodňování vyhlášení nového nouzového stavu vědomě lhal (a nelhal poprvé). Tímto lhaním ještě více zdůraznil, jak vláda bezostyšně porušuje české zákony (nejedná se o žádné „ohýbání“ či „obcházení“ zákonů, nýbrž o jejich jednoznačné porušování). Následně podrobně rozebereme, proč bylo Babišovo odůvodnění lživé, k čemuž předložíme přímé důkazy*, a vysvětlíme, proč byl porušen zákon a jak byl pro podporu porušení jednoho zákona zneužit jiný zákon.   

Vyhlášení nového nouzového stavu tímto nezákonným způsobem může napáchat daleko větší škody, než kdyby byl nouzový stav na krátkou dobu přerušen. K tomu doplníme, jak měl Babiš, potažmo vláda, i hejtmani správně postupovat, a jak má nyní Sněmovna správně reagovat.

Následující analýza lživého vystupování českého premiéra a porušení ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a zneužití zákona o krizovém řízení by měla patřit do pracovní náplně Bezpečnostní informační služby* (BIS). Sama BIS prezentuje, že demokracie a ústavnost je jednou z osmi hlavních oblastí, kterými se příslušníci BIS při své práci zabývají, přičemž BIS samozřejmě vychází ze zákona o zpravodajských službách. Tam je jasně uvedeno, že do působnosti BIS kromě jiného patří získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům ČR. A jak z analýzy srozumitelně vyplyne, tak Babiš s ostatními členy vlády tyto demokratické základy narušil.

Někdo by možná poznamenal, že BIS přece nebude vyhodnocovat informace o vlastní vládě. Jenomže jak je potom možné, že ředitel BIS Michal Koudelka před senátory vypovídal proti prezidentovi republiky? V minulém roce Koudelka před senátory z Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uvedl, že prezident a jeho blízcí spolupracovníci „velmi pravděpodobně“ iniciovali vznik dopisu z čínského velvyslanectví, který byl nalezen u zesnulého Jaroslava Kubery (tehdejší předseda Senátu). Ponechme nyní stranou, co znamená „velmi pravděpodobně“ a co svým vystoupením v Senátu Koudelka sledoval. BIS by měla prokázat svou nestrannost a nezávislost a neřešit jen ty, kteří se nechtějí podřídit politickému trendu Západu. V závěru nastíníme postup BIS při narušení demokratických základů České republiky.

Nejčtenější zpravodajské produkty