Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Odborný výklad (21012)

Zpravodajský proces* je systematická a nepřetržitá činnost s cílem vytvořit zpravodajské vědění*. Sousloví „zpravodajské vědění“ je objasněno v příslušných produktech (viz odkazy níže1).

Zpravodajský proces je někdy nazýván jako zpravodajský cyklus. Odlišnosti v tomto označování, jakož i význam „cyklického zpravodajského procesu“ pro zpravodajskou činnost jsou vysvětleny v níže uvedených produktech, v nichž lze rovněž nalézt obecné seznámení s fázemi rozebíraného zpravodajského procesu:

V tomto odborném výkladu se soustředíme na stručný popis jednotlivých fází zpravodajského procesu a na zdůraznění jejich pravého účelu, jemuž by měly pro funkčnost celého procesu sloužit. Zpravodajský proces bychom mohli pro lepší porozumění přirovnat ke kruhu zrání, kde jeho dílčí fáze představují potřebu nejprve něco zasadit, poté určitými způsoby a vnějšími i vnitřními úpravami vypěstovat (nechat uzrát), následně sklidit a ve vhodném balení odeslat ke konzumaci (viz popis jednotlivých fází níže).

Z odborného a praktického hlediska agentura EXANPRO upřednostňuje zpravodajský proces se šesti fázemi:

  • 1. Plánování a řízení (Planning and Direction)
  • 2. Vydávání úkolů a získávání/sběr/shromažďování informací (Tasking and Collection)
  • 3. Zpracovávání a vytěžování (Processing and Exploitation)
  • 4. Analýza a produkce (Analysis and Production)
  • 5. Šíření a začlenění do rozhodovacího a plánovacího procesu (Dissemination and Integration)
  • 6. Hodnocení a zpětná vazba (Evaluation and Feedback)

1. Plánování a řízení (Planning and Direction)

První fáze zpravodajského procesu roztáčí celý proces a pokládá základy pro jeho další fáze. V této fázi jsou identifikovány první zpravodajské mezery* ve zpravodajském vědění v souvislosti s politikou vlády (příslušnou organizací) a s tím spojeným rozhodovacím procesem* příslušných politiků (vedoucích funkcionářů), což vyúsťuje ve formulování zpravodajských požadavků*. Z těchto požadavků jsou pak určeny prioritní zpravodajské požadavky*. Zpravodajské požadavky (včetně těch prioritních) jsou dále rozčleněny na specifické informační požadavky* (SIP). Veškeré požadavky udávají směr pro stávající a budoucí zpravodajské operace a jsou rovněž chápány jako vodítko pro zpravodajský personál, který na jejich základě provádí co nejefektivnější shromažďování potřebných informací s cílem vytvořit zpravodajské vědění k co nejlepšímu zaplnění zpravodajských mezer a tím uspokojení potřeb příslušných funkcionářů, potažmo institucí a operačních složek, jež toto vědění potřebují pro svoji činnost.

Sestavování zpravodajských požadavků a jejich členění na SIP podléhá specifickým pravidlům (viz interní tematika v Přehledu zájmových témat v kategorii Odborná zpravodajská nauka). 

V praxi existuje ohledně této fáze nedostatek ve vztahu mezi vládou a státními zpravodajskými službami. Vládní činitelé nedokáží jasně formulovat své požadavky spojené s národní bezpečností a opakovaně (každoročně) schvalují stejný seznam požadavků, jež ve skutečnosti nejsou zpravodajskými požadavky, ale příliš obecným výčtem všeho možného, co jenom trochu souvisí s bezpečnostní oblastí. Takový plán požadavků postrádá svůj smysl, neboť neurčuje srozumitelné priority a další konkrétnosti, nýbrž alibisticky jmenuje obecné věci se snahou pokrýt vše, co by přicházelo v úvahu. Pro ilustraci to vypadá podobně, jako kdyby někdo periodicky vyjmenovával ty položky, které jsou již dávno dané určením příslušné služby a s tím souvisejícími zákony a dalšími ustanoveními. Jenomže zpravodajské požadavky a určení zpravodajské služby jsou dvě odlišné věci.

2. Vydávání úkolů a získávání/sběr/shromažďování informací (Tasking and Collection)

V této fázi je zahrnuta práce se zdroji a podřízenými agenturami (pobočkami/expoziturami či zahraničními pracovišti), které jsou úkolovány prostřednictvím SIP. Podřízené agentury provádějí činnost podle obdrženého plánu a rovněž řídí své zdroje. Zdroje*/operativci* jsou zasazovány do potřebných prostorů ve stanovených časových lhůtách/oknech, popřípadě jsou v těchto prostorech aktivovány či usměrňovány ve své činnosti. Jiní pracovníci se na konkrétní prostory a skupiny osob zaměřují vzdáleně pomocí specializovaných zařízení. Další zpravodajci vykonávají svou práci z jednoho místa vyhledáváním příslušných poznatků v informačních systémech a databázích.

Při této zpravodajské a informační činnosti jsou informace získávány, sbírány a shromažďovány. Získávání informací znamená, že jsou nabývány zpravodajsky aktivním způsobem. V tomto smyslu je pro nabytí informací nutné vynaložit určité úsilí, jelikož informace nejsou volně dostupné. Naproti tomu sběr informací znamená využít volně dostupných údajů např. z otevřených zdrojů a „běžně přístupného terénu“. Shromažďování informací je poté činnost, kdy se získané a „posbírané“ relevantní poznatky soustřeďují na jedno místo (specializovaná místa) za účelem jejich zpracování (3. fáze) a analýzy (4. fáze).

3. Zpracovávání a vytěžování (Processing and Exploitation)

Zpracovávání je přeměna shromážděných informací*, dat, údajů* a jiných položek do takové formy/podoby, která je použitelná pro provedení jejich analýzy v následující fázi. Položky, jež nejsou „čitelné“, jsou teprve po této fázi připraveny k analytickému procesu. Jedná se například o zpracování obrazového materiálu zachyceného na kinofilm nebo elektronickou paměťovou kartu, přepis audio záznamů nebo převedení dat ze SIM karty mobilního telefonu do textové podoby, překlad a přepis cizojazyčných materiálů, zpracování dat zachycených různými přístroji jako např. popis satelitního snímku, dekódování/dešifrování zpráv s uvedením jejich vzájemné souvislosti, převedení různých údajů do vhodného formátu apod. Patří sem také zpracování dat ze zajištěných věcí jako například počítačů včetně jakéhokoli softwaru, případně ve válečném období z ukořistěného materiálu různého druhu (textové a grafické dokumenty, vzorky výzbroje apod.).

Vytěžování* zde představuje výslednou kvalitu informace a znamená využití veškerých prostředků ke zpracování a rozvinutí všech obdržených dat do co nejvhodnější a úplnější (vyčerpávající) podoby pro následnou analýzu. Vytěžování je vlastně zužitkování všeho, co jednotlivé poznatky obsahují, čímž se vytvářejí co nejlepší podmínky pro pozdější analytický proces.

Vytěžování rovněž souvisí s informačním zdrojem, kde se jedná o získání (vytěžení) všeho, co zdroj k zájmové problematice může poskytnout.   

4. Analýza a produkce (Analysis and Production)

Tato fáze je považována za kritickou fázi celého zpravodajského procesu. V této fázi se ze zpracovaného a vytěženého materiálu (informací) vytváří zpravodajské vědění* s cílem najít dostatečné odpovědi na zpravodajské požadavky (především prioritní zpravodajské požadavky).

Analýza* (analytický proces) je stěžejní částí celé zpravodajské práce a jako taková je předmětem samostatných zpravodajských produktů (viz interní tematika v Přehledu zájmových témat v kategorii Odborná zpravodajská nauka).

Produkce zde zastupuje jak vytváření zpravodajských závěrů, tak převádění těchto závěrů do určité formy, která je srozumitelná pro uživatele (politiky, velitele) a která obsahuje všechny důležité položky. Takových forem může být celá řada. Většinou má ale taková forma podobu textového dokumentu doplněného podpůrnými obrázky a schématy. Jinou formou může být prezentace pro tzv. zpravodajský brífink.

5. Šíření a začlenění do rozhodovacího a plánovacího procesu (Dissemination and Integration)

Odpovědi na zpravodajské požadavky v podobě zpravodajského vědění a samostatných/podpůrných informací jsou prostřednictvím hotových (dokončených) zpravodajských produktů šířeny k uživatelům (zadavatelům). Šíření zpravodajských výstupů* musí splňovat stanovené časové lhůty pro odpovědi na jednotlivé zpravodajské požadavky. Rozdíl mezi šířením a distribucí je uveden v řešení a odůvodnění odpovědi na otázku č. 5 v dokumentu 21001 Souhrnný výklad – vědomostní test B (díl 1). Zároveň je zde uveden také důvod, proč je upřednostňován pojem „šíření“.

Obsah zpravodajského výstupu, pokud to jeho kvalita umožnuje, je zadavatelem (vedoucím funkcionářem) začleněn do jeho vlastního rozhodovacího procesu, potažmo do plánování, přípravy a vedení legitimních a odpovědných činností (příslušné politiky, vojenské operace apod.).

Některé informace mohou, nebo dokonce musí být šířeny dříve než ve fázi šíření. Jedná se přednostně o informace, u nichž by mohlo nastat nechtěné časové prodlení a jež se přímo vztahují ke zpravodajským požadavkům nebo důležitým záležitostem. Takové informace mohou být šířeny z jakékoli fáze zpravodajského procesu, jakmile se zjistí jejich závažnost (na obr. znázorněno červenou, modrou a zelenou elipsou a k tomu stejně zbarvenými šipkami). Analytici však i nadále s těmito informacemi pracují a dodatečně je v ucelenějším výstupu poskytují příslušným uživatelům.  

6. Hodnocení a zpětná vazba (Evaluation and Feedback)

Poslední fáze je neoddělitelnou součástí všech ostatních fází. Není prováděna samostatně, nýbrž napříč všemi fázemi tak, aby bylo zajištěno, že celý proces funguje podle očekávání. Celý zpravodajský personál na různých stupních hodnotí funkčnost každé fáze zpravodajského procesu (cyklu). Pokud se najdou místa pro vylepšení procesu, je vhodné provést nezbytné změny. Samozřejmě s hodnocením celého procesu souvisí i hodnocení práce vykonané zpravodajským osazenstvem. V podstatě lze ale shrnout, že zásadní pro toto hodnocení je, zdali byly dostatečně zodpovězeny zpravodajské požadavky.

Poznámka: Zpravodajský proces obsahuje ještě prvek nazvaný „spojení/předání“, jenž je viditelný mezi jednotlivými fázemi. Tento prvek má svůj význam v tom, že podle systémového nastavení může celý zpravodajský proces urychlit, anebo naopak zpomalit. Cílem samozřejmě je, aby toto nastavení poskytovalo pevné a hladké propojení všech fází a tím kompaktnost celého zpravodajského procesu.  


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze

1 Problematice zpravodajského vědění (vytvořeného zpravodajství) se věnují následující produkty:


Zpravodajský produkt 21012
Odborný výklad
© 2017 Agentura EXANPRO