Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Odborný výklad (21005)

Zpravodajské vědění (intelligence) ve významu zpravodajské činnosti nelze nalézt v psaných textech nebo ústních vyjádřeních. Zpravodajské vědění je něco, co není přímo vysloveno, ani napsáno. Zpravodajské vědění vzniká zkoumáním informací z ústních a písemných zpráv, ale také pozorováním zájmových aktérů (vystupování a chování civilních a vojenských, případně policejních funkcionářů a ostatních zapojených osob), kteří vytvářejí určitou situaci a zavdávají podmínky k jejímu vývoji.

Zpravodajské vědění je dosažení neveřejných vědomostí v určité oblasti, avšak za využití právě veřejně přístupných informací, případně informací chráněných a utajovaných dle charakteru zpravodajské agentury. Zpravodajské vědění nemá žádný pevně stanovený formát, ale můžeme ho převést do srozumitelné podoby a šířit jako konkrétní informaci (zprávu).1  

Zpravodajské vědění je výsledek určitého procesu, během kterého jsou zpracovávány a analyzovány nově získávané informace, jež jsou poté sjednocovány jak mezi sebou, tak se známými skutečnostmi (jejich platnost je průběžně ověřována), a následně je ze sjednocených položek (informací) sestavován (interpretován) odpovídající obraz situace s jeho nejpravděpodobnějším vývojem. Tento proces je nepřetržitý, což je vyjádřeno i nedokonavostí trpných sloves v předchozí složené větě. Z nepřetržitosti procesu vyplývá, že zpravodajské vědění není neměnné, ale je s vývojem situace a vlivem nových poznatků upravováno.

Pro názornost si můžeme uvést jednoduchý příklad zpravodajského vědění: Ministr zahraničních věcí nejmenované země se nesnáší se svou kolegyní, kterou je ministryně pro záležitosti národnostních menšin. Tato ministryně je navíc jeho švagrovou. Další známou věcí je, že ministr holduje golfu a pro návštěvy golfových hřišť využívá značnou část svého volného času. To jsou pro nás dvě známé skutečnosti. Náhle získáme informaci, že uvedená ministryně hodlá o víkendu navštívit svoji sestru, tedy manželku ministra zahraničních věcí. Pokud tento nový poznatek vyhodnotíme jako věrohodný (může pocházet od spolehlivého zdroje z jednoho či druhého ministerstva), můžeme jeho sjednocením se známými fakty vyvodit závěr, že ministr nestráví nadcházející víkend doma, nýbrž velmi pravděpodobně na jednom z golfových hřišť včetně ubytovaní ve vhodném blízkém hotelu. Takový závěr lze využít pro různé účely, např. k navázání kontaktu s ministrem s různým záměrem.  

Ve výše uvedeném příkladu jsme dospěli k určitému zpravodajskému závěru, čímž jsme dosáhli jednoduchého zpravodajského vědění, které není veřejně dostupné, pokud ho sami z různých důvodů nezveřejníme.

Platnost zpravodajského vědění nelze prokázat, neboť jeho obsah nelze jednoznačně potvrdit, ani jednoznačně vyvrátit. Pokud se tak stane, už to není zpravodajské vědění, ale situace podložená faktickými údaji (důkazy), které se odehrály v určitém prostoru a času a byly zaznamenány. Zpravodajské vědění je jen určitá pravděpodobnost, která se sice může za určitých okolností blížit jistotě, ale ani to nestačí, aby mohlo být takovéhoto vědění použito jako důkazního materiálu.

Zpravodajské vědění je převážně spjato s budoucím vývojem a zpravodajské služby a podobné agentury ho vytvářejí a používají proto, aby co nejblíže stanovovaly kdo, co a jakým způsobem učiní (se zaměřením na zájmové subjekty – vlády zemí a různá uskupení2). Cílem je zjistit, co se připravuje a co se zřejmě stane, jaké účinky to bude mít, jaké reakce to vyvolá atd. Zpravodajské vědění samozřejmě neslouží jen k pasivnímu pozorování toho, do jaké míry se naplní jeho obsah, ale jeho prvořadým smyslem je ho využít k ovlivnění situace s cílem podpořit splnění vlastního záměru (úkolu). Jedná se tedy především o zpravodajskou podporu rozhodovacího procesu politiků. Hlavní využití zpravodajského vědění je v bezpečnostní oblasti, zahraniční politice a při přípravě a provádění vojenských operací.   

Poznámka: Tematika o zpravodajském vědění a jeho postavení ve zpravodajské činnosti je předmětem i jiných vzdělávacích produktů.

Související zpravodajské produkty:


1 Definice zpravodajského vědění viz produkt 41001 Zpravodajský výkladový slovník - sjednocená verze".

Mezi uskupení mohou patřit protizákonné spolky jako například radikální a teroristické skupiny, ale také legální organizace jako zahraniční politické strany a cizí ozbrojené síly. 


Zpravodajský produkt 21005
Odborný výklad
© 2016 Agentura EXANPRO