Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (13070)

Hodnocení problematických bodů vychází z kauzy rozvedené v produktu 13058. Přehled všech problematických bodů je součástí produktu 13059.

G) Ústavní soud si plete soudnictví s výkonnou politikou státu, když se své odůvodnění snaží opřít o zahraniční politiku ČR a o politiku EU. Navíc členské země EU již několikrát porušily mezinárodní právo, čímž se stávají nespolehlivými garanty v určování toho, co je správné, a co nikoli. 

Provozovatel hotelu protestoval proti anexi Krymu [1], přesněji pouze proti anexi Krymu (podrobněji k obsahu a způsobu protestu hoteliéra viz problematický bod A). Přitom to byl ten nejmenší prohřešek proti mezinárodnímu právu, porovnáme-li to s celou řadou vážných provinění ve světě ze strany USA za posledních 20 let. Zabrání Krymu navíc nelze v žádném případě hodnotit jako zločin proti lidskosti. Na straně Američanů jsou však zločiny proti lidskosti prokazatelné a četné (jako příklady z mnohých provinění uvádíme neoprávněné a svévolné bombardování Srbska a agresi proti Iráku). Hoteliér si však ve své aktivistické kariéře vybral pouze anexi Krymu. Tímto selektivním činem proto nelze hoteliéra obhajovat s tím, že snad chtěl podpořit dodržování mezinárodního práva. Jenže právě takto paradoxně obhajuje provozovatele hotelu Ústavní soud (ÚS). ÚS dokonce píše cosi o přesvědčení stěžovatele (hoteliéra) o nutnosti důsledného dodržování mezinárodního práva (blíže k pokrytecké obhajobě ÚS směřované na mezinárodní právo viz problematický bod B).

ÚS ale zachází ještě dále a opírá své zdůvodnění také o zahraniční politiku ČR a o politiku EU. ÚS v tomto ohledu uvedl následující:

„… anexe Krymu byla učiněna v jednoznačném rozporu s mezinárodním právem (viz např. rezoluce Valného shromáždění OSN s názvem „Územní celistvost Ukrajiny“ ze dne 27. 3. 2014) a oficiální zahraniční politika České republiky stejně jako Evropské unie se k ní vymezila negativně a pro Českou republiku má tento akt navíc zřejmou historickou paralelu ve vztahu k okupaci Československa v srpnu 1968, učiněné právním předchůdcem nynější Ruské federace (viz např. prohlášení Ministerstva zahraničních věci k 5. výročí nelegální anexe Krymu ze dne 16. 3. 2019).“

Jak může ÚS opírat své odůvodnění o zahraniční politiku ČR a politiku EU, když tyto politiky často nejsou v souladu s mezinárodním právem? Většina členských zemí EU je zároveň členem NATO (týká se 21 zemí bez Velké Británie). NATO je vedeno Spojenými státy americkými, které určují jaké vojenské aktivity a kde se budou provádět. Často se jedná o aktivity v rozporu s mezinárodním právem a často je USA provádějí jako svůj jednostranný svévolný akt bez ohledu na chartu OSN a Listinu základních práv a svobod. Členské země EU či NATO včetně ČR proti těmto neoprávněným aktivitám nikdy oficiálně neprotestovaly, naopak je schvalovaly, nebo se dokonce k těmto aktivitám přidávaly (viz příklady z pohledu ČR v produktu 13034, dále čtvrtá poznámka pod čarou v produktu 13030 a také souhrnné hodnocení v produktu 11048). Odůvodnění ústavních soudců tak působí velmi pochybně a falešně, když se ÚS snaží své odůvodnění zaštítit mezinárodním právem a zahraniční politikou ČR a EU.

ÚS ale ve svém odvolání na zahraniční politiku ČR pochybil hned dvakrát. Druhé pochybení je v tom, že ÚS patří do moci soudní a neměl by tak své rozsudky spojovat s mocí výkonnou čili v tomto případě se zahraniční politikou národní vlády. Soudy by měly postupovat podle zákonů a právních norem, a nikoli podle výkonné politiky státu. Kde je potom to údajné oddělení justice od exekutivy? Také na tomto vysvětlení je vidět jednoznačné zpolitizování celé kauzy.

Provozovatel hotelu si jako politický aktivista v celé škále mezinárodních provinění zvolil jen protest proti Ruské federaci, a to ještě tak hanebně, že cílil na obyčejné ruské občany (viz podmíněné ubytování rozebrané v problematickém bodu A). ÚS se svým rozsudkem k tomuto politickému aktivismu připojil a nešťastně a nesoudnicky dovodil, že hoteliér vlastně jednal v souladu se západním politickým trendem, což je podle ÚS v pořádku, i když má Západ svůj mocenský a jednostranný pohled na mezinárodní právo. Pokud by ÚS jednal nezávisle a nestranně, uvažoval by pouze podle zákonů, a nikoli podle politiku státu či politiku EU.

Zpět na přehled problematických bodů z odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu ČR


[1] Vysvětlení, proč měly změny na Krymu znaky anexe a proč se jednalo na mezinárodním poli o nutný postup, je předmětem samostatného produktu.


Zpravodajský produkt 13070
Specifická analýza a hodnocení
© 2019 Agentura EXANPRO