Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Semináře   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Specifická analýza a hodnocení (13009)

Provozovatelé médií mají moc, ale také povinnost vůči občanům své země. Povinností je poskytovat informace poctivým způsobem, tedy bez předpojatosti, účelové interpretace a záměrného vynechávání širších souvislostí. Avšak sdělovací prostředky provozují lidé a ti budou vždy vykazovat určitou míru předpojatosti a účelovosti podle toho, k jaké osobě či politice pociťují náklonnost, a naopak ke komu nebo čemu zase nelibost. Je však prestižní záležitostí, aby právě veřejnoprávní Česká televize (ČT) prostřednictvím svých zaměstnanců dokázala tuto míru udržovat na co nejnižší úrovni a tím se kromě jiného odlišovala od televizí komerčních.

Pořad s názvem „168 hodin“ odvysílaný dne 25. září 2016 je jedním z příkladů, v němž byl prezentován značně zkreslený příspěvek. Příspěvek se týkal migrace, konkrétněji nelegální migrace, což moderátorka a reportér ČT nerozlišují, čímž však zesilují nevěrohodnost svého vyjádření. Již úvodní věta moderátorky v upoutávce na příspěvky v pořadu působí laicky neboli neprofesionálně: „Migranti jako volební téma v zemi, kde migranti nejsou.“ Pokud by v České republice nebyli migranti, tak by Český statistický úřad nevykazoval za rok 2015 téměř půl milionu cizinců včetně azylantů na území ČR1. Moderátorka pořadu přirozeně mínila nelegální migranty, avšak potom je nutné se také tak vyjadřovat. Jenže příspěvek se ani v oblasti nelegální migrace plně neshoduje se skutečnou situací a podsouvá divákům jen úzký výběr údajů, jež se vztahují pouze k „detenčním centrům“, a to ještě jen za období roku 2016. Neřeší nelegální migraci v širší souvislosti: např. počet zadržených v minulém roce (2015) a kam se ti zadržení vlastně poděli, ani to, že nelegální migrace neexistuje jen v „detenčních centrech“, ale je zastoupena ve společnosti na celém území příslušné země.

Poznámka: Pracovníci sdělovacích prostředků často používají sousloví „detenční centrum“, jež je složeno z cizích slov, což mnozí považují za znak profesionálního a odborného vyjadřování. Jenomže cizí slova se ne vždy do českého vyjadřování hodí, neboť mohou zdeformovat přesný význam. Slovní spojení „detention center“ znamená v americké angličtině obecně věznici (zajišťovací středisko), proto je vhodné raději doplnit, že se jedná o detenční centrum pro cizince, anebo nejlépe použít český odborný termín „zařízení pro zajištění cizinců“ (detention facility for foreigners).

Proč se Česká televize ve svém pořadu snižuje k zavádějící interpretaci nelegální migrace na území ČR? Chtěli tím snad její pracovníci podpořit promigrační politiku a přitom se vysmát kandidátům v krajských volbách, kteří neumějí v této problematice argumentovat? Pokud ne, tak proč vzbuzují ten dojem a zavdávají tak podněty k mnoha otázkám? A proč Česká televize nikdy nezdůraznila fakt, že zadržení nelegální migranti tvoří jen malé procento všech nelegálních migrantů v zemi? Zřejmě proto, že po tom reportéři a moderátoři ČT nebádali a neptali se na skutečnou situaci odpovědných funkcionářů. Ale proč nebádali a neptali se? Občané České republiky by jistě takové informace uvítali a činnost veřejnoprávní České televize by v této věci ocenili.

Podrobnější hodnocení nelegální migrace je obsahem zpravodajského produktu 11008 Úvodní hodnocení nelegální migrace. Zahraniční a bezpečnostní politika v oblasti nelegální migrace je objasněna v produktu 22005 Zásady potírání nelegální migrace. K nelegální migraci se rovněž vztahuje několik bodů v produktu 12014 Prvotní hodnocení výroční zprávy BIS za rok 2015.

V následující části rozebíráme zmíněný příspěvek z pořadu „168 hodin“ a přinášíme hodnocení nelegální migrace v České republice provedené agenturou EXANPRO.

Po úvodní upoutávce na příspěvky v publicistickém pořadu začíná jako první právě příspěvek k nelegální migraci ve spojení s krajskými volbami pejorativně nazvaný „Strážci hranic“. Několikaminutový spot začíná ironickými slovy moderátorky: „Na Česko se valí masy ilegálních migrantů. Atmosféra připomíná válečný stav. Stát se opevňuje, mobilizuje občany, ti čelí znásilňování a vraždění. Ohrožení je všudypřítomné. Ještě že jsou volby už za dva týdny. Někteří kandidáti v krajských volbách totiž vystupují tak, jako kdyby byla na spadnutí třetí světová válka. Migrace jako téma krajských voleb.“ Po tomto úvodu následuje krátký sestřih výroků, které jsou však účelově vytrženy z kontextu pro potřeby dodržení záměrné pointy příspěvku a divák tak nemá možnost posoudit ucelenější sdělení vybraných kandidátů na téma nelegální migrace. Sestřih výroků zní takto: „… naše země zaplavují hordy imigrantů…“, „… migrantů z nekompatibilních zemí…“, „… přivandrovalců…“, „… ilegálních vetřelců…“ Moderátorka se svými slovy snažila ukázat, jak jsou mnohé výroky přehnané, ale žádný výrok s podobnými slovy nebyl v pořadu použit nebo ponechán v celku, aby podpořil její tvrzení. V evropských zemích ale rozhodně existuje mnoho případů sexuálního obtěžování a varovný počet případů znásilněných osob včetně dětí, jež byly spáchány muslimskými migranty, o vraždách a násilných napadeních ani nemluvě.

Česká televize dokazuje, že v tematice nelegální migrace umí komentovat jen to, co je zrovna oficiálně předkládáno, ale straní se určité prevence a předvídání, což běžně řeší v jiných oblastech. A Česká republika se svými otevřenými hranicemi není imunní a věčně se jí události v sousedních zemích vyhýbat nebudou. Věta volebního kandidáta o tom, že naše země zaplavují hordy migrantů, je zřejmě myšlena celoevropsky, čímž je pravdivá. Ostatní „vytrhané“ výroky s různým označením pro nelegální migranty mají pravděpodobně demonstrovat „nesmyslný“ a zatvrzelý boj proti nelegální migraci. Avšak nelegální migrace je nelegální, protože porušuje platné zákony a zákony je nutné prosazovat v praxi – i to je součástí udržování demokratických hodnot, a to bez přetvářky a podbízivého chování ve jménu jakési „vyšší evropské politiky".

Příspěvek pokračuje větou reportéra: „Migranti jako horké předvolební téma, ovšem v zemi bez migrantů. Od ledna do konce srpna (2016) zadržela policie přesně 418 uprchlíků. To je zhruba 50 měsíčně. Detenční centra zejí prázdnotou.“ Prvním nedostatkem je použití slova „uprchlík“. V Evropě „ještě“ není válka a přitom se tu všude podle médií pohybují samí „váleční uprchlíci“. Jak si to vysvětlit? Kdy se osoba stává „válečným uprchlíkem“ a kdy „migrantem“, ať už legálním či nelegálním, je vysvětleno ve výše uvedených zpravodajských produktech. Termín „uprchlík“ je mnohými funkcionáři používán účelově s cílem zdůraznit, že na uprchlíka se nevztahují zákony o vstupu do evropských zemí. To je samozřejmě falešné tvrzení, neboť tito tzv. „uprchlíci“ nepřicházejí přímo ze země, kde zuří ozbrojený konflikt, ale minimálně již z páté bezpečné země na své cestě např. do Německa, na které nikdo kromě jich samotných neohrožuje jejich zdraví a životy. Navíc pokud by se skutečně jednalo o uprchlíky, měli by být umístěni do uprchlických táborů, ale uprchlické tábory jsou přirozeně jen v prvních bezpečných zemích, jež se nacházejí v sousedství se zemí ozbrojeného konfliktu.  

„Detenční centra“ zejí podle ČT prázdnotou a země je tak podle reportéra bez migrantů. Avšak naplněnost zařízení pro zajištění cizinců je jen jedním z ukazatelů o skutečném počtu nelegálních migrantů v zemi. V rámci nelegální migrace bylo na území ČR v roce 2015 zjištěno 8 563 osob. Jenomže každým rokem do ČR přijíždí nejméně 8 mil. lidí (leteckou i pozemní dopravou), přičemž zhruba polovinu tvoří osoby mimo Evropskou unii. Je vůbec možné, aby měla policie přehled o všech osobách ze třetích zemí, jež vstupují na půdu ČR? Příslušníkům policejních sil se to může dařit v případě letecké dopravy, ale to se týká zhruba 1,5 mil. osob ze třetích zemí. Zbývá tedy přibližně 2,5 mil. osob (počet je pravděpodobně vyšší), které ročně překračují hranice do ČR po zemi. Každý den vjíždí do ČR v rámci osobní železniční přepravy více než 30 vlakových souprav ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. Jaký je počet v případě autobusů, nákladních a osobních vozidel? Kolik z toho jsou schopni pokrýt příslušníci cizinecké policie?

Nyní se vraťme k číslu 8 563 osob. Pokud budeme uvažovat jenom osoby ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu a Pákistánu, tak je to podle policejních záznamů 3 278 zjištěných nelegálních migrantů z těchto zemí na území ČR za rok 2015. Avšak celkový počet všech nelegálních migrantů, kteří vstoupili v roce 2015 na teritorium ČR, odhadujeme na více než 30 000 osob a z toho jenom ze zmíněných čtyř zemí na více než 12 000 lidí. Pokud bylo letos do srpna zadrženo 418 nelegálních migrantů, tak to v žádném případě není celkové číslo všech „nelegálů" pro území ČR. Česká republika je jednou z významných křižovatek Evropy, čímž je velmi těžké odhalovat a monitorovat pohyb nelegálních migrantů, kteří se zde nepohybují ve velkých vlnách, nýbrž v současné době v malých skupinkách.

Rozdíl v počtu vrácených cizinců do sousedních zemí a přijatých cizinců do ČR v rámci readmisních dohod vychází za rok 2015 ve prospěch vrácených cizinců a činí 1 136 osob. Pokud se ale zaměříme jenom na osoby z oněch čtyř států, tak po odečtení vrácených cizinců náhle nevíme, co se stalo s více než 2 000 Syřany, Iráčany, Afghánci a Pákistánci. Oni byli totiž, jakož i občané z jiných zemí propuštěni s povolením k pobytu na několik dní a s příkazem opustit české území. S tím koresponduje i údaj v policejních záznamech, podle kterého bylo v roce 2015 vydáno 2 630 rozhodnutí o uložení povinnosti opustit teritorium ČR. Zda naše území opustili a jakým směrem, to nikdo neví, jelikož bezpečnostní a zpravodajské složky tuto záležitost nesledují, neb k tomu nemají vydány úkoly, ani nedisponují potřebnými informačními zdroji a prostředky.

Nikdo tak neřeší, co se může dít na půdě ČR, ani to, od které země můžeme očekávat vrácení migrantů. Výkonní politici přitom hovoří, jak se snaží působit proti organizovanému zločinu a terorismu v Evropě, což podtrhl svými prázdnými slovy český ministr vnitra, jenž tvrdil, že státní složky vyhodnocují každou osobu, která přichází do ČR a stejně tak každé nebezpečí. Podobně se přidal český premiér, který řekl: „Nebezpečí představují teroristé, ne uprchlíci. Rizikem pro evropskou bezpečnost jsou bojovníci Islámského státu, ne ti, kteří před nimi utíkají.“  Avšak již se nezmínil, podle čeho soudí, že všichni ti, co podle něj utíkají přes celou Evropu, patří k migrantům s dobrými úmysly, a že nikdo z nich nemá nic společného s radikálními bojovníky.2 Tady můžeme pouze zopakovat, že jakákoli migrace je podle mnohaletých zkušeností vždy v různé míře propojena s organizovaným zločinem a terorismem. Jenže český premiér se chová, jako by to chtěl popřít, anebo mu zatím tento dlouhodobý poznatek nikdo z jeho poradců a bezpečnostních funkcionářů neobjasnil nehledě na prosazování platných zákonů a vedení účinné bezpečnostní politiky. Předchozí věty částečně odkrývají, kdo a v jaké míře se podílí na radikalizaci společnosti tím, že svou nečinností a nerozhodností v odpovědné národní funkci ponechává prostor pro oboustranný extremismus.   

V závěru příspěvku si reportér ČT vybral „status“ jakéhosi uživatele na sociální síti Twitter a jeho znění promítl divákům na obrazovku: „V zemi, kde od začátku roku policie zadržela 411 migrantů, kandiduje 3 638 lidí za protiimigrační strany. To je 8,85 kandidáta na migranta.“ Ano, reportérovi se tento text hodil pro zachování pointy příspěvku, avšak ukázal zde dvě slabá místa. Zaprvé text je zavádějící s ohledem na výše popsanou situaci nelegální migrace a zadruhé není prvořadé, aby si ČT účelově vybírala texty ze sociálních sítí, ale je důležité, aby její pracovníci sami analyzovali a hodnotili situaci a ptali se na podstatné věci, jako kam se poděli propuštění nelegální migranti a jak fakticky jsou policejní složky schopny pokrýt vstup osob ze třetích zemí do České republiky.

Související zpravodajský produkt:


1 Uvedený počet cizinců je spojen s povolením k dlouhodobému (přechodnému) nebo trvalému pobytu na území ČR a s přiznaným (platným) azylem v ČR. 

2 Pokryteckému vystupování českého premiéra k problematice terorismu ve spojení s působením zpravodajských služeb je věnován dokument 12002 „Analýza klamného vyjádření českého premiéra". Stejná tematika je předmětem také dvou analytických úloh: „Doplňující analýza klamného vyjádření českého premiéra" a „Jak prověřit povahu vyjádření českého premiéra?"


Zpravodajský produkt 13009
Specifická analýza a hodnocení
© 2016 Agentura EXANPRO