Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
29. červen 2017
Registrovaní

Souhrnné hodnocení (11048)

Národní bezpečnost* je nejdůležitějším „stavebním kamenem“ státního zřízení každé země. Úroveň národní bezpečnosti je výchozí veličinou pro všechny ostatní oblasti státního útvaru a jejich fungování, neboť tento prvotní předpoklad ohledně zachování bezpečného prostředí se promítá do způsobu jak osobního, tak pracovního života jednotlivých občanů i celých lidských komunit a organizací.  

Jakékoli narušení nebo už jen snaha o narušení národní bezpečnosti ovlivňují v různé míře podmínky národní existence a vyvolávají různorodé reakce v lidském chování, a to jak k samotným vnějším aktérům, tak vlastním státním institucím, které jsou povinny zajišťovat žádoucí stav národní bezpečnosti. Přitom se nemusí jednat o akt přímého fyzického projevu (vojenská agrese, teroristický útok*, politický atentát* apod.), ale jen o vyjádřenou či zřejmou hrozbu*, anebo dokonce o cizí vměšování do národní bezpečnosti příslušné země tak, jak to provádějí nadnárodní instituce a světové mocnosti. Je to však přednostně vláda a parlament, jež v každé zemi nesou odpovědnost za včasné odhalení, správné pojmenování a účinné řešení (přijatá opatření) všech záležitostí spojených s narušováním nebo snahou o narušování či cizím ovlivňováním národní bezpečnosti.

24. květen 2017
Předplatitelé

Krátká analytická reakce (11047)

Teroristický útok v Manchesteru ve Velké Británii spáchaný 22. května 2017 ve 22.35 hod. místního času (23.35 hod. SELČ) je ukázkou vyšetřování*, jež je od počátku předčasně svedeno do jednoho směru, jako by bylo předem určeno, k čemu mají policisté dospět.

27. duben 2017
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (11046)

Americký úder v Sýrii provedený 7. dubna 2017 proti letecké základně syrských ozbrojených sil byl uskutečněn s několika cíli, ale přednostně se jednalo o cíl ukázat americkou rozhodnost vykonat fyzickou vojenskou akci a tím naznačit stejnou rozhodnost při řešení situace i v jiných geografických oblastech. Tento signál byl určen severokorejskému režimu, jenž byl navíc zesílen úderem USA ve východním Afghánistánu (poblíž hranic s Pákistánem), kde byla 13. dubna svržena nejsilnější nejaderná puma s označením GBU-43.

Posloupnost událostí a prohlášení amerických funkcionářů, jež se vztahovaly k Sýrii, Afghánistánu a Severní Koreji dokládají, že se v těchto případech jednalo o jeden a tentýž soubor na sebe navazujících a vzájemně propojených aktivit v rámci prosazování cílů zahraniční politiky USA v zájmových prostorech*. Prostory jako Sýrie, Afghánistán, S. Korea a další tvoří tzv. operační cíle Spojených států. Dosažením operačních cílů (změnit politický režim, převzít sféru vlivu, podpořit režim přijatelný a potlačit nevyhovující opozici) mohou Američané postoupit blíže ke svému hlavnímu rivalovi a mnohem lépe splnit svůj strategický cíl, jímž je změnit politický režim v Ruské federaci (patří sem rovněž účinnější působení proti Číně). Operačním a strategickým cílům v zahraniční politice USA a taktéž v zahraniční politice Ruské federace se věnujeme v samostatném dokumentu (součást zvláštní produkce agentury EXANPRO).  

15. únor 2017
Předplatitelé

Odborná analýza (11045)

Zpravodajský produkt je druhým a závěrečným dílem tematiky zaměřené na organizační změnu1 v Policii ČR v souvislosti s publikovanou „Závěrečnou zprávou vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny…“2 a přímo navazuje na díl první, jenž je obsažen v produktu 11044 Organizační změna v Policii ČR a závěrečná zpráva vykazují nezpůsobilost politiků a postranní úmysl (díl 1/2).

Členové „vyšetřovací“ komise svou zprávu předložili s tím, že s organizační změnou je vše v pořádku. Avšak samotná zpráva obsahuje plno protichůdných tvrzení a zvýhodňování Policejního prezidia (viz dva příklady uvedené v produktu 11044 – díl 1/2 a další tři příklady níže v textu). Závěrečná zpráva neodpovídá na podstatné okolnosti organizační změny a jen povrchně zmiňuje úlohu a odpovědnost příslušných funkcionářů. Přesto zpráva obsahuje takové poznatky, které jednoznačně ukazují na provinění politiků a hodnostářů z Policejního prezidia. Komise to však zaonačila neutrálním směrem a naopak vyzdvihla provinění jen pracovníků jiných státních organizací (ÚOOZ3 a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci). Činnost komise tak hodnotíme jako ledabylou a záměrně nedokončenou. Ačkoli se komise honosila přívlastkem „vyšetřovací“, tak žádné skutečné vyšetřování neprováděla a jen se selektivně dotazovala na určité věci. Navíc jakákoli parlamentní komise obvykle neprovádí vyšetřování, ale pouze šetření, v čemž je patřičný odborný rozdíl, jenž vychází ze skutkové podstaty (objasnění v závěru dokumentu).

Nejzávažnější na celé situaci však je, že jsou s obsahem závěrečné zprávy spokojeni všichni poslanci a senátoři. Jako by jim snad ani nevadila nedbalost komise a její pofiderní závěrečná zpráva, která i přesto obsahuje závažné poznatky o provinění čelních představitelů státu a Policie ČR. Usiluje tedy český zákonodárný sbor o demokratické hodnoty a spravedlnost, anebo jen o výsluní na politické scéně pod heslem: „Nevstupujme do kauz, jež se nás přímo netýkají a které by nám mohly sebrat politické body.“ Politici jsou nyní opatrní, neboť volební kampaň v rámci voleb do Poslanecké sněmovny již byla zahájena. 

10. únor 2017
Předplatitelé

Odborná analýza (11044)

Takzvaná „organizační změna“1 v řadách policie již ve svém podivně a narychlo odhaleném počátku vykazovala sporné body, a to především v tom, jaký zvláštní a neefektivní cíl měla, jak zvláštně byla obhajována a jak náhle byla realizována, a to bez náležitě připravených důležitých podkladů pro chod nově vznikající policejní složky. Tyto pochybnosti potvrdila „Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření činnosti…“ (celý rozvleklý název viz poznámka pod čarou2). Zpráva obsahuje závažné rozpory a vůbec neodpovídá na základní otázky ohledně organizační změny. Zcela opačně od tvrzení členů komise odkrývá zjištění, jež by měla být předmětem dalšího skutečného vyšetřování jak policejního prezidenta, tak ministra vnitra, přičemž by měla být prozkoumána i činnost samotných členů „vyšetřovací“ komise. Neuvědomovali si snad, k čemu dospěli a jak podivně zprávu napsali? Anebo hodlali něco zastírat? Každopádně se z jejich strany jednalo buď o nedostatečnou odbornou způsobilost, anebo o úmysl. Vyvstává také otázka, jakým způsobem vedl komisi její předseda Pavel Blažek.

Je neuvěřitelné a zároveň nebezpečné, že obsah zprávy byl bez námitek přijat členy vládního kabinetu a stejně tak poslanci a senátory. Je nepochopitelné, že si nikdo ve zprávě nevšiml prokázaného pochybení funkcionářů Policejního prezidia a taktéž Ministerstva vnitra. Je zvláštní, že nikdo ve zprávě nezaregistroval vzájemné rozpory a zvýhodňování Policejního prezidia ČR.