Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a předpověď (11036)

Produkt je druhým dílem tematiky k nelegální migraci jako plánovaného a řízeného procesu. Svým obsahem navazuje na díl první, který je obsažen v produktu 11035.  

Výrazný vzestup nelegální migrace, jenž v roce 2015 zasáhl Evropu, nebyl nahodilým jevem, a ani přímo nevycházel z ozbrojeného konfliktu v Sýrii (jednalo se o využití situace ze strany hlavních organizátorů migrace než o její hlavní příčinu), o čemž svědčí následující dílčí závěry:

A) Migrační vlna nasměrovaná do Evropy se vzedmula až čtyři roky po rozpoutání ozbrojeného konfliktu v Sýrii. Pokud by měla takováto migrace souviset s uvedeným konfliktem, musela by křivka nárůstu migrace být podstatně vyšší již také v letech 2011 až 2014. Avšak v lidské migraci do Evropy je mezi zmíněnými čtyřmi lety a rokem 2015 enormní rozdíl. V roce 2015 se přitom v Sýrii nic tak odlišného od předchozích let neudálo, aby to vyvolalo tak náhlou prudkou změnu v pohybu obyvatel. Takzvaný novodobý „Islámský stát“ tam působil už od roku 2013 a Ruská federace svými vzdušnými údery zahájila změnu poměru sil na bojišti v Sýrii až v říjnu 2015, což bylo již po vzedmutí migrační vlny.

B) Většina Syřanů, která v roce 2015 zahájila pohyb do Evropy, tak neučinila z území Sýrie, ale z uprchlických táborů v sousedních zemích (převážně z Turecka), kde již delší dobu pobývala. Pohyb do Evropy byl tedy z větší části zahájen z bezpečných sousedních zemí, a nikoli z nebezpečné válečné zóny.

C) Mezi migranty pronikajícími v roce 2015 do Evropy nebyli jen Syřané, ale zřetelný nárůst v počtu migrantů byl zaznamenán také u občanů Afghánistánu, Pákistánu, některých afrických zemí a dalších států.

Z výše uvedeného vyplývá, že migrační vlna do Evropy musela být vyvolána uměle. To ale také dále znamená, že toto umělé vyvolání muselo mít své organizátory a cíle. V prvním díle této tematiky (produkt 11035) jsme již zmínili, že především Američané a Turci byli a stále jsou z vývoje na Blízkém východě frustrováni. Navíc není v pořádku ani vztah mezi samotnými dvěma aktéry: americkou a tureckou vládou. Přesto, že obě země sjednaly „utajenou“ dohodu o společném postupu směrem k Sýrii a Iráku, tak se mezi sebou rozcházejí ohledně naplňování svých vlastních cílů na Blízkém východě.1 Američané i Turci tedy potřebovali vyvolat nový impuls nejenom v boji proti syrskému režimu, ale v případě USA zejména v boji proti Ruské federaci. I když se to tak nemusí jevit, tak téměř veškerá vojensko-politická činnost Američanů ve světě je namířena proti současné ruské vládě (teprve potom proti Číně a dalším zemím, což je ale často jen zástupným „bojem" proti Rusku). Ozbrojený konflikt v Sýrii není ničím jiným než soupeřením o moc a vliv ve světě mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Stejné soupeření mezi oběma mocnostmi je prováděno i na území Ukrajiny.2

Američané se pro své vlastní přežití a rozvoj snaží získat absolutní dominanci ve světě a tím i kontrolu nad klíčovými prostory z hlediska přístupu k nerostným surovinám a z hlediska získání a přípravy bezpečných geografických lokalit pro šíření a částečné přestěhování americké populace (což se vztahuje ke konci 21. století).3 Rusové se této dominanci nechtějí podřídit a odhodlaně brání svou sféru vlivuve světě a svůj politický režim.  

V situaci, která se na Blízkém východě přestala pro Američany vyvíjet v souladu s jejich požadavky, bylo nutné vyvolat nový příznivý stimul, jenž mohl být předem připraven v plánu pro naplňování zahraniční politiky. Stimul byl převeden na rozsáhlou informační kampaň a podněcování obyvatel ve více státech včetně uprchlíků nacházejících se v sousedních zemích Sýrie a Iráku k pohybu do Evropy. Tato kampaň byla vedena přes různé státní i nestátní (nevládní) organizace a cílila přímo či skrze další prostředníky na „potenciální běžence“. Migranti byli finančně podporováni, aby si mohli opatřit nutnou výbavu a zaplatit převaděče či „loďaře". Převedeno na českou měnu měl každý „cestovatel“ k dispozici zhruba 100 000 Kč (vyskytovaly se samozřejmě rozdíly, zvláště pak v případech tzv. „migračních předáků“, kteří vždy vedli určitou skupinu osob a kteří byli často také iniciátory násilí s cílem vynutit si volný průchod přes hranice evropských zemí). Pro zrealizování celého projektu byly aktivovány skupiny organizovaného zločinu, jež měly zajistit přepravu vystěhovalců. Příslušníci bezpečnostních složek v Turecku a několika dalších zemích se chovali, jako kdyby tento vznikající fenomén vůbec neexistoval, a až později demonstrativně a ojediněle vždy několik málo osob zastavili, aby je pouze zdrželi a posléze jim poskytli druhou šanci.

Podpora migračnímu pohybu se projevila i tím, že skupiny, jež se na přesunu lidí podílely, usilovaly o to, aby co nejvíce osob dosáhlo evropskou pevninu v dobrém zdravotním stavu. K tomu byla přijata náležitá opatření, která se například týkala vyplácení peněz převaděčským gangům a převozníkům až podle počtu živých osob, jež dorazily přes vodní překážku na půdu protilehlé země.4 To byl také důvod, proč obsluhy převozních lodí často zhruba v půli cesty oznamovaly komunikačními prostředky přítomnost migrantů na palubě lodi příslušné pobřežní stráži, která byla po obdržení zprávy povinna připlout a zachránit „cestující“. Jinými slovy byla povinna je v pořádku dopravit na vlastní půdu. Obsluhy převaděčských (pašeráckých) lodí však v těchto případech vždy včas opustily migranty naplněnou loď a na druhé doprovodné či záložní lodi se vrátily zpět pro další „zásilku“. Ztráty lodí byly samozřejmě finančně kompenzovány.

Prezentované a další opatření a postupy převozníků prozradily, že „terénní gangy“ zajišťující přepravu osob nepracovaly samy pro sebe, ale pro vyššího organizátora. Pokud by pracovaly samostatně, inkasovaly by předem a nestaraly by se tolik, aby co nejvíce běženců překonalo vodní plochu. Utonulých by bylo mnohem více.

Kampaň na podporu migrace měla své období a nemohla být vedena nepřetržitě. Jakmile polevili ve své činnosti hlavní organizátoři (určité skupiny v pozadí a vybrané instituce či kontraktované organizace a specializované agentury), zvolnila se i migrace. Vrchní plánovači počítali s tím, že počáteční nastartování migrace bude i po snížení podpůrné kampaně určitou dobu samovolně pokračovat. A pokud by se migrace snížila pod únosnou úroveň, může být opětovně spuštěna její podpora v široké škále činností.

Celkový migrační projekt byl sladěn s Evropskou unií (EU), což je možné dokladovat následujícími body:

A) EU nezahájila sebemenší antikampaň (ani protimigrační mediální kampaň, jak je obvyklé). Nebyla a ani nyní není vedena žádná řízená prevence nelegální migrace (bližší vysvětlení viz produkt 22005 Zásady potírání nelegální migrace). EU naopak už s předstihem zahájila přijímání protichůdných opatření, jež byla spojena s napomáháním migrantům v jejich cestě do evropských zemí (viz další bod).

B) EU již v roce 2014 připravovala pilotní projekt přesídlování se zahrnutím migračních kvót pro členské země EU (viz odstavec v prvním díle dané tematiky včetně odkazu na zmínku v oficiálním dokumentu Ministerstva vnitra ČR – produkt 11035). Tento přístup EU byl podezřele odlišný od předchozích let, který navíc vyšel vstříc migrační vlně v následujícím roce 2015.

C) EU a členské země nekonaly a nekonají efektivní fyzickou činnost proti nelegální migraci, čímž zanedbávají prosazování platných zákonů. Pokud se o to některá země pokusila, byla vedením EU a vládami některých zemí, případně organizacemi podporujícími migranty osočována, že provádí „nehumánní praktiky“. Naproti tomu nikdo ze „stoupenců lidskosti“ nehovořil o porušování zákonů a narušování bezpečnosti jednotlivých zemí. Celé to působí jako záměr udržet migrační trasy propustné.

D) Evropští politici i média vedou kampaň o tom, že do Evropy přicházejí „váleční uprchlíci“, což je zavádějící termín. Přesný termín „nelegální migranti“ je potlačován. Objasnění rozdílu mezi uprchlíkem a migrantem je rozvedeno v produktu 11008 Úvodní hodnocení nelegální migrace.

E) Neuvážená, anebo naopak promyšlená prohlášení politiků v médiích působí na migranty jako hnací motor. Nejpodivnějším a zároveň nejpodezřelejším příkladem je vystupování německé kancléřky Angely Merkelové, která stála za rozhodnutím, jež uvolnilo všem „Syřanům“ cestu do SRN. Německá vláda totiž rozhodla, že na Syřany se nebude vztahovat žádné omezení, čímž všichni z nich, kteří vkročili a vkročí do Německa, získají „uprchlický status“ a mohou požádat o azyl. Avšak všichni členové vládního kabinetu v čele s kancléřkou museli vědět, že úřady nebudou schopny zjistit, kdo je skutečně Syřan (tento fakt jim jistě ozřejmily také jejich bezpečnostní a zpravodajské složky). Tato skutečnost ostatně vychází i z oficiálních zpráv EU, kde se kromě jiného píše, že většina migrantů přicestovala na území EU bez dokladů, kterými by se prokazovala. Jak je potom možné, že úřady včetně těch českých uvádějí, že v případě nelegálních migrantů zjištěných v příslušných evropských zemích se převážně jednalo o státní příslušníky Sýrie? Podle čeho dospěly k tomuto závěru, když jim chybí podklady a pouhými výpověďmi migrantů se nelze řídit? Politici tak migrantům z různých zemí poskytli návod, jak bez problému dosáhnout své vytoužené destinace v Německu (chování EU a německé kancléřky souvisí s produktem 12010 NATO a EU jako krycí organizace?).

EU vystupuje v migrační problematice jako klíčový evropský prostředník. Mohli bychom obchodně upřesnit, že Američané s několika dalšími zeměmi působí v tomto „migračním projektu“ neboli „projektu přesídlování“ (dle dokumentu EU) jako dodavatelé a Evropská unie pak jako odběratel.   

Podporované přesídlování obyvatel je přirozeně prováděno s určitými cíli, jež vyvstávají ze tří základních požadavků:

  • 1) Pokračovat v „účinné" izolaci a tažení proti Ruské federaci a jejímu politickému zřízení (v tom jsou zahrnuty i prostory ruské sféry vlivu).
  • 2) Centralizovat Evropu pod jedno vedení a tím ji celou přes jedno místo jednoduchým způsobem ovládat.
  • 3) Vytvářet příznivé podmínky pro rozšiřování americké přítomnosti ve světě a pro zvyšování kontroly nad těžbou nerostných surovin v zahraničních oblastech.

Podle výše představených požadavků by měla migrace napomoci v těchto přesněji vymezených bodech:

  • Uskutečnit odliv bojové síly, která by jinak mohla být v určitých geografických prostorech využita proti USA a přidruženým zemím. Na území spřátelených zemí tuto bojovou sílu poté formovat ve svůj prospěch (zřizování polovojenských jednotek, budování účelových gangů k prosazování různých politických cílů jako přijímání opatření ve společné evropské bezpečnostní politice za podpory USA apod.).
  • Přemístit vybranou mužskou zahraniční populaci (migranty) jako potenciální bojovou sílu na potřebný „frontový úsek“, čímž je v Evropě východní Ukrajina a Pobaltí (výhodné podmínky pro migranty i státní úřady v podobě skryté evidence nasazeného personálu). Případní bojovníci mohou být po bojové přípravě vysláni zpět do svých zemí s patřičným úkolem…
  • Budovat evropské ústředí s rozsáhlými pravomocemi nad evropskými zeměmi, k čemuž má být využita migrace jako fenomén (včetně incidentů páchanými migranty a proti migrantům), jenž potřebuje celoevropské a jednotné řešení (budování společných vojenských a policejních sil apod.). Cílem je získat Evropu jako celek a tím ovládnout geopolitické těžiště světa.
  • Vytvářet prvky „institucionálně-migračního terorismu“ a používat ho k usměrňování vývoje v příslušných zemích včetně zemí „spojenců“.
  • Prostřednictvím „zástupných válek" a migrace „vzešlé" z prostoru ozbrojeného konfliktu vytvářet tlak na Ruskou federaci jako hlavního „viníka" celého stavu a tím pokračovat a prohlubovat „izolaci“ Ruska, přičemž naopak zesilovat vazbu USA na Evropu jako celek a zvlášť na její vedoucí mocnosti (Velká Británie, SRN, Francie, Itálie).
  • Umožnit islámskému světu „vyvážet" islám do Evropy a tím uspokojovat jeden z cílů např. Turecka výměnou za potřebné turecké zázemí pro působení na Blízkém východě. „Vývoz" islámu využít pro sjednocení Evropy pod jedno vedení a jedny pravidla (přijímání společných opatření pro „zvládnutí" migrace a islámského náboženství atd.). Německo je v tomto vývoji na vedoucím místě a snaží se o rozšíření tohoto směru na ostatní země. Turecko má navíc stále silnější komunitu v Německu, která je ochotna demonstrovat v ulicích na podporu turecké vlády (příkladem jsou masivní demonstrace na podporu tureckého prezidenta po údajném pokusu o státní převrat – viz podrobná analýza události v produktu 11019 Pokus o převrat v Turecku jako dobře provedená vlivová operace"). 
  • A další body ve prospěch zahraniční politiky USA a některých evropských mocností.

ZÁVĚR

Evropská unie zlegalizovala nelegální migraci, čímž se vědomě podílela na narušení bezpečného prostředí Evropy. Migrační vlna z roku 2015 je počátkem řízeného procesu, což znamená, že proces bude v různé míře pokračovat. V evropských městech se tak lidé budou setkávat se stále větším počtem cizinců, jejichž trestní a militantní minulost zůstane skrytou záležitostí (skryté zůstanou i jejich úmysly). Tím se ale bude na území evropských zemí zvyšovat bezpečnostní riziko v podobě narůstající se přítomnosti nelegálních migrantů.

Je lehkovážné a nebezpečné, když výkonní politici přestanou hájit zájmy své země, k nimž patří také zájmy bezpečnostní. Stejně závažné je, když si toho nevšímají ani ostatní politici (např. poslanci a senátoři). A nejhorší na tom všem je, když všechny skupiny politiků vrhají svou falešnou činností či bázlivou nečinností vlastní zemi do podřízenosti cizích a nadnárodních zájmů, do podřízenosti, z níž se budeme jen obtížně vyprošťovat (podobně jako z té bývalé sovětské).

Poznámka: Postup při bezpečnostním prověřování nelegálních migrantů je rozpracován v samostatných dokumentech (viz např. produkt 22009 Postup a zásady bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů).


1 K dohodě mezi USA a Tureckem ohledně Blízkého východu viz produkt 11029 Turecko mezi Spojenými státy a Ruskou federací.

2 Soupeření mezi dvěma zmíněnými mocnostmi je popsáno v produktech 11003 Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací a 11010 Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině.

3 Území USA je z pohledu přírodních živlů hodnoceno jako nejnebezpečnější oblast na světě, přičemž se očekávají vážnější přírodní katastrofy a jejich účinky než doposud včetně postupného zaplavování některých oblastí jako např. Florida apod. Zmínky doplněné o další souvislosti lze v této věci nalézt také v produktech 11009 Vývoj bezpečnostní situace v Evropě a 12010 NATO a EU jako krycí organizace?.

4 Podle jednoho postupu pro vyplácení peněz ukládali migranti před vstupem na vodu „své" peníze do připravených schránek a uzavírali je kódem. Pokud dorazili na druhý břeh živí, odeslali mobilním telefonem zprávu s kódem a členové převaděčského gangu si mohli peníze vyzvednout. Také z tohoto příkladu je patrné, že tuto pojistku musel vymyslet někdo, kdo byl o úroveň výše než skupiny organizovaného zločinu. Převaděči by takovou zvláštní pojistku sami pro sebe nevytvořili a peníze by požadovali předem „na ruku".

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11036
Souhrnná analýza a předpověď
© 2016 Agentura EXANPRO

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.