Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Řešení zpravodajských situací ÚVODNÍK
16. listopad 2016

Zpravodajské cvičení - zadání (33007)

Uvedení do zpravodajského cvičení: 

Situace vychází z činnosti zpravodajských důstojníků*, kteří působí v zahraniční operaci na území cizí země. V zemi probíhá ozbrojený konflikt, přesněji „konflikt nízké intenzity“* (LIC). Obecným úkolem zpravodajských důstojníků z členské země NATO je podílet se s ostatními zasazenými složkami na vytváření bezpečného prostředí v zemi konfliktu. Za účelem provádění zpravodajské podpory* v příslušné záležitosti vytvořila skupina zpravodajců* ve svém zájmovém prostoru* (případně prostoru zpravodajské odpovědnosti*) síť informačních zdrojů*, jež mají přímý nebo nepřímý přístup k požadovaným informacím.

Veškeré dění se odehrává na území cizího státu a je zaměřeno na situaci během vyzvedávání lidského zdroje* „v terénu“ s cílem přemístit ho na místo schůzky, kde se má odehrát jeho informační vytěžení*. V tomto cvičení se nejedná o analytickou činnost, ale o činnost operativní.

Cvičení se skládá ze tří částí: zadání, průběžné řešení s dalším vývojem situace a závěrečné řešení.

ZADÁNÍ

Zpravodajský námět ke cvičení

Zpravodajská skupina se na svém pracovišti v zahraničním městě připravuje na vyzvednutí jednoho ze svých zdrojů. S ohledem na počet dostupných osob, situaci ve městě (viz níže) a zkušenost se zdrojem (taktéž viz níže) bylo rozhodnuto, že zdroj bude vyzvednut následujícím způsobem: Řídící důstojník* s jedním vozidlem provede fyzické vyzvednutí zdroje v terénu, k čemuž bude mít k dispozici dvoučlenný podpůrný tým ve druhém vozidle. Vyzvednutí bude provedeno v jedné z předem domluvených vedlejších ulic vybrané části města. Následně bude zdroj dopraven do konspiračního domu* v chráněné městské čtvrti. Pro schůzku se zdrojem je k dispozici prověřený tlumočník.

Část města, kde má být zdroj vyzvednut, je hodnocena jako poměrně bezpečná s občasnými incidenty (zpravidla se jedná o krádeže, dopravní incidenty, pouliční potyčky a jen ojediněle o incidenty za použití střelné zbraně nebo o přepadení či únosy). Ve zmíněné části města je umístěno několik zahraničních organizací a pohyb vozidel se zahraničními pracovníky je zde běžnou záležitostí.

Zdrojem je muž středního společenského postavení s odpovídající funkcí ve státní správě a s přístupem k informacím bezpečnostního charakteru (přístup k informacím je částečně přímý, ale většinou se jedná o přístup nepřímý, který je avšak spojen i se stranou povstalců). Se zdrojem bylo uskutečněno již osm schůzek. Jeho vystupování dosud nevykazovalo žádné prvky nebezpečnosti a jeho informační činnost lze hodnotit jako spolehlivou. Zdroj spolupracuje za finanční odměnu.

Cíl cvičení

Získat důležité informace od zdroje, avšak za přijatelných bezpečnostních podmínek neboli přijatelného rizika vzhledem k situaci.

Úkoly ke cvičení – fáze A

1) Rozhodněte, kde bude místo tlumočníka. K tomu vyberte jednu z uvedených variant a své rozhodnutí odůvodněte:

 • a) Tlumočník bude vyčkávat na příjezd zdroje v konspiračním domě
 • b) Tlumočník se zúčastní vyzvednutí zdroje společně s řídícím důstojníkem

2) Jaké věci by měl mít  řídící důstojník u sebe během vyzvedávání zdroje? Jmenujte dvě důležité položky.

Poznámka: V tomto případě neuvažujeme položky, jež se týkají osobní bezpečnosti a komunikace (např. střelná zbraň, ochranná vesta, radiostanice apod.). Úkolový bod se vztahuje na věci spojené s činností směrem ke zdroji. 

3) Na základě zpravodajského námětu ke cvičení určete, o jaký druh zdroje se jedná. Vyberte jednu z předložených možností a svůj výběr odůvodněte:

 • a) Řízený zdroj
 • b) Spolupracující kontakt
 • c) Subzdroj

Řešení úkolů pro fázi A je obsaženo ve druhé části cvičení (fáze B), která obsahuje další vývoj situace a k tomu se vztahující další úkoly (viz odkaz níže). Vývoj situace je spojen s vyzvedáváním zdroje a vychází ze skutečné události.

* Definice odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze. V textu výše bylo označeno celkem 11 zpravodajských termínů.

Poznámka: Analytické úlohy s různým obsahem a zaměřením lze nalézt v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“, kde jsou rozděleny do tří podkategorií: 

 

Průběžné řešení zpravodajského cvičení a další vývoj situace

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

 • Místo tlumočníka vychází ze situace, jejíž varianty mohou nastat při vyzvedávání zdroje.
 • Položky souvisejí s informační činností.
 • Druh zdroje je možné určit za pomoci Zpravodajského výkladového slovníku.

 


Zpravodajský produkt 33007
Zpravodajské cvičení
© 2016 Agentura EXANPRO
16. listopad 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - průběžné řešení (33008)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33007

16. listopad 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - závěrečné řešení (33009)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33007. Průběžné řešení a vývoj situace jsou rozvedeny v produktu 33008

11. červenec 2016
Registrovaní

Zpravodajské cvičení - zadání (33004)

Úvodní poznámka ke cvičení: Situace vychází z činnosti zpravodajských důstojníků v oblasti boje proti terorismu. Přesněji se jedná o práci s externími zdroji a analýzu a prověřování informací získaných od těchto zdrojů. Veškeré dění se odehrává na území USA a je zaměřeno jak na operativní, tak analytickou činnost. Cvičení se skládá ze tří částí: zadání, průběžné řešení s dalším vývojem situace a závěrečné řešení.

ZADÁNÍ

Zpravodajský námět ke cvičení

Analytické pracoviště přijalo dne 29. března 2016 dvě zprávy, jež pocházely od dvou různých externích zdrojů. Obsahem první zprávy bylo upozornění na dvě podezřelé osoby pravděpodobně napojené na neurčitou radikální skupinu. Jejich pohyb byl zaznamenán v americkém městě Houston a týkal se pobytu na jednu noc, přičemž poslední přítomnost obou osob ve městě byla podle zprávy zjištěna dne 20. března 2016 přibližně ve 21.00 hodin místního času. Text druhé zprávy vypovídal rovněž o dvou podezřelých osobách, které se však pohybovaly v jiném státě USA, konkrétně ve městě Phoenix, kde byla jejich přítomnost zaznamenána 20. března 2016 krátce po 23. hodině místního času. Oba zdroje získaly své poznatky od svých vlastních informátorů (subzdrojů). Vzdálenost mezi Houstonem a Phoenixem je přímou čarou zhruba 1 600 km a po silnici přibližně 1 900 km. 

Cíl cvičení

Zjistit co nejvíce o totožnosti a pohybu podezřelých osob, určit přibližnou příčinu a motiv jejich konání a odhadnout cíl jejich činnosti.

Úkoly ke cvičení – fáze A

1) Zjistěte, jaká může být spojitost mezi osobami zaznamenanými v Houstonu a osobami zjištěnými ve Phoenixu, svůj dílčí závěr podpořte argumentací s faktickými údaji.

2) Určete způsob, jak zjistit používaná jména podezřelých osob a jak získat přesnější podobu jejich vnějšího vzhledu (zejména pak jejich obličejů).

3) Jaké další informace je nutné zjistit od dvou externích zdrojů a jejich subzdrojů?   

Následující analytické úkoly zpravodajského cvičení jsou obsaženy v jeho druhé části (fáze B), která se skládá s průběžného řešení (pro fázi A) a dalšího vývoje situace se získáním navazujících poznatků (viz odkaz níže).

Poznámka 1: Definice odborných termínů jako externí zdroj, subzdroj, zpravodajský důstojník, faktický údaj a další jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.

Poznámka 2: Analytické úlohy s různým obsahem a zaměřením lze nalézt v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“, kde jsou rozděleny do tří podkategorií: 

 

Průběžné řešení zpravodajského cvičení a další vývoj situace

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

 • V úvahu je nutné vzít časové údaje a jejich možné úpravy vzhledem ke geografickému prostoru a ročnímu období.
 • Přesnější údaje o podezřelých osobách lze získat způsobem založeným na poznatcích, jež se týkají úkolu č. 1 a úkolu č. 3.
 • Požadované doplňující informace k obsahu zpráv od externích zdrojů by měly pomoci vyplnit důležitá prázdná místa v celé záležitosti. 

 


Zpravodajský produkt 33004
Zpravodajské cvičení
© 2016 Agentura EXANPRO
11. červenec 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - průběžné řešení (33005)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33004.