Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Výklad / studie (42005)

Profesionální vojáci, jejich velitelé a také politici používají opakovaně termín „nebojová operace" pro označení operace na podporu míru neboli hovorově „mírové operace". Jedná se ale o označení s posunutým významem, které je užíváno bez znalosti věci. V české společnosti se totiž slovní spojení „bojové operace“ a „nebojové operace“ nesprávně usídlily jako základní dělení vojenských operací, přičemž termín „nebojová operace“ je nešetrně používán pro všechny operace, které nesouvisejí s válkou. Jenže uvedené rozdělení operací a jeho chápání v popsaném smyslu je poněkud zkreslené a spíše se hodí do slovníku novinářské komunity než profesionální vojenské organizace či jiné státní instituce. Skutečné počáteční rozdělení operací a jejich další členění je z odborného hlediska odlišné, přesnější a propracovanější.

Prostředí lidské společnosti se mění, neboť se neustále pohybuje vpřed po časové ose, čímž prochází různými situacemi* neboli stavy. Tyto situace se však přirozeně neomezují jen na prostředí, ve kterém by striktně existoval buď mír, anebo válka*, ale také na prostředí, jež se vymyká mírovému stavu a přitom nedosahuje rámec války. Z tohoto důvodu nelze začínat rozdělení operací jejich členěním na bojové a nebojové. Chceme-li odborně vymezit vojenské a jiné operace* ve vztahu k lidské společnosti, přesněji k určitému stavu v určitém prostředí, musíme nejprve pokrýt lidské prostředí jako celek. V tomto smyslu je nejjednodušším a nejsrozumitelnějším základním dělením operací na operace válečné a operace jiné než válka, OJNV (Operations Other Than War, OOTW) - viz grafická znázornění níže.

Válečné operace* si vyžadují nasazení všech „operačních systémů bojiště“* a skládají se zejména z bojových přesunů, různých forem útoku a obrany, boje na zdrženou, odchodu z boje, ústupu, vystřídání v boji atd. Kromě zmíněných bojových operací*se mohou ve válečném prostředí objevit i operace nebojové*. Obecným cílem válečných operací je zvítězit neboli porazit protivníka s minimálními ztrátami a škodami na vlastní straně. Naproti tomu obecnou náplní operací jiných než válka je efektivní reakce na vnitrostátní krize v zájmových zemích (eventuálně ve vlastní zemi), případně na situace, jež nejsou v souladu s vlastní zahraniční politikou. Operace jiné než válka* tak sestávají ze široké škály operací, jejichž cílem může být odstrašit aktéry od války, vyřešit vzniklou krizi či ozbrojený konflikt nízké intenzity (LIC)*, prosazovat mír, podpořit státní úřady a instituce např. v boji proti povstalcům, anebo naopak podpořit povstalce v boji proti stávajícímu režimu, asistovat v inspekční činnosti ohledně kontroly zbraní, pomoci během živelních katastrof apod.   

Operace jiné než válka pojímají podle konkrétní země a její bezpečnostní a zahraniční politiky deset až dvacet druhů operací, přičemž se tyto operace jiné než válka dělí do tří skupin na operace nebojové (noncombat ops), bojové (combat ops) a operace, které spadají do obou dvou předchozích skupin, tzv. překrývající se operace (overlapping ops). Nebojové operace* mohou zahrnovat různorodou podporu státním institucím (budování institucí, příprava a výcvik personálu), humanitární pomoc, pátrací a záchranné operace v civilním letectví a další činnosti. Bojové operace* v OJNV (OOTW) mohou obsahovat různé „preventivní“ údery a přepady, podporu protipovstaleckým či naopak povstaleckým operacím a další činnosti. Překrývající se operace pak představují operace, jež mohou mít podle situace a vývoje dané operace buď charakter nebojový, nebo bojový, anebo dokonce proměnlivý, což určuje také jejich plánování a přípravu. Do této skupiny patří operace na podporu míru (Peace Support Operations, PSO), protiteroristické operace (obecně činnost v boji proti terorismu) a další.

Poznámka: V některých zemích, především těch, jež jsou členy NATO, se operace jiné než válka rozdělují na operace schválené organizací NATO a na operace schválené na národní, bilaterální a mnohonárodní úrovni mimo strukturu NATO.

Zvýše uvedeného vyplývá, že nebojové operace nejsou všeobecným označením pro operace mimo rámec války, ale pouze jednou skupinou operací jiných než válka. Prostředí jiné než válka zahrnuje období míru, krize a konfliktu nízké intenzity, což znamená, že je často nutné použití zbraní a vojenské taktiky, čímž jsou nebojové operace doplňovány operacemi bojovými. Podobně operace na podporu míru („mírové operace“) jsou jen jedním druhem operací jiných než válka a nejsou to nutně jen operace nebojové, ale mohou to být také operace bojové.

Operace na podporu míru se zpravidla člení do pěti kategorií:

  • Udržování míru (peacekeeping) – vojenské operace uskutečňované se souhlasem všech hlavních zúčastněných stran konfliktu s cílem podpořit realizaci dohody o příměří či o zastavení palby apod. a dále podpořit diplomatické úsilí k dosažení dlouhodobého politického urovnání.
  • Prosazování/vynucení míru (peace enforcement) – operace s použitím vojenské síly v souladu s mezinárodním oprávněním (zmocněním) s cílem přinutit strany konfliktu dodržovat rezoluce nebo sankce vydané či uvalené ke znovunastolení míru a pořádku.
  • Budování míru (peace building) – převážně diplomatické a ekonomické aktivity s cílem posílit a znovu vybudovat vládní instituce a infrastrukturu a tím se vyhnout opětovnému zhoršení situace a návratu ke stavu konfliktu.
  • Vytváření míru (peacemaking) – proces se zahrnutím diplomacie, zprostředkování komunikace mezi stranami sporu, vyjednávání a dalších forem mírového urovnání s cílem zajistit ukončení sporu a vyřešit problémy, které k němu vedly.
  • Předcházení konfliktu (conflict prevention) – operace využívající podle potřeb diplomatické, civilní a vojenské síly a prostředky s cílem monitorovat a identifikovat příčiny možného konfliktu a v případě nutnosti provést včasné akce a tím zabránit vzniku negativních událostí, eskalaci napětí nebo opětovnému obnovení ozbrojených střetů.

Operace na podporu míru se v českém prostředí rozšířily pod názvem „mírové operace“, což však není přesné označení. Pokud jsou válečné operace operacemi prováděnými ve válečném prostředí, tak potom by měly být „mírové operace“ logicky operacemi realizovanými v mírovém prostředí (období). Avšak „mírové operace“ neboli operace na podporu míru mohou pokrývat jak období míru, tak období krize i konfliktu. Tato nepřesnost je způsobena překladem anglického termínu, kdy v originále je použito slovo s primárním významem podstatného jména (peace), kdežto v českém termínu se z něho stává jméno přídavné (mírové), čímž podstatné jméno „operace“ jenom doplňuje. Anglický složený výraz „Peace Operations (PO)“ značí operace, které směřují k míru (jsou prováděny za účelem míru), ale český termín „mírové operace“ vzbuzuje dojem, že se může jednat také o poklidné operace (peacefull operations) nebo o operace prováděné pouze v mírovém období. Vhodnější je proto používat termín „operace na podporu míru“ (Peace Support Operations – PSO) a zdůraznit tak jednoznačnost slovního spojení.

Závěrem uvádíme čtyři poučky, jež shrnují a doplňují obsah výkladu:

  • Ve strategickém prostředí může existovat stav míru, krize, konfliktu (LIC) a války (MIC, HIC) najednou ve stejné době.
  • Operace jiné než válka se mohou odehrávat před, v průběhu a po skončení války.
  • Nebojové operace se mohou objevit během války a stejně tak některé operace jiné než válka si mohou vyžádat bojová řešení.
  • Operace jiné než válka často zahrnují souběžné operace, což znamená, že nebojové operace jiné než válka mohou být vedeny souběžně s bojovými operacemi jinými než válka.

Už jenom z výše uvedených pouček vidíme, že operace na podporu míru nemusí být nutně jenom operace nebojové. Také si nepleťme bojové operace s válkou, i když oba termíny spolu souvisejí.


* Vysvětlení označených termínů je uvedeno v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze".


Zpravodajský produkt 42005
Výklad / Studie
© 2016 Agentura EXANPRO