Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Výklad/studie s hodnocením (42004)

V souvislosti se situací na Ukrajině vystoupilo do popředí více problematických termínů, avšak jeden nápadně převyšuje ostatní. Jedná se o slovní spojení „obranné zbraně“, které je někdy dokonce rozšiřováno na termín „neletální obranné zbraně“ či „nesmrtonosné obranné zbraně“. Avšak tento složený výraz postrádá odborný význam, čímž se jeho používání jeví jako účelové. Za používáním tohoto termínu se navíc skrývají dvě věci.

Pokud hovoříme o zbraních jako celku neboli o vojenských zbraních, nemůžeme je rozdělovat na obranné a útočné. Vojenské zbraně plní svůj jednoznačný účel, a to vyřadit protivníka z boje bez ohledu na to, zda se vojenská jednotka brání před protivníkem, anebo na něj útočí. Zbraním nelze dávat trvalé přívlastky podle toho, kdy nebo za jaké situace je hodláme použít. Zbraně, které vojáci používají v různých druzích bojové činnosti, tedy například při útoku či obraně, nejsou podle toho nazývány ani jako obranné, ani jako útočné. Je tomu tak proto, že v ozbrojených silách snad neexistuje zbraň, která by byla určena jen pro útok, anebo naopak jen pro obranu. Všestranné využití vojenských zbraní v různých situacích, ať už se jedná o útok, obranu, přesun, nebo třeba operace na podporu míru, je základní podmínkou pro jejich zavedení do výzbroje. Pokud by se vojenské zbraně měly vyrábět buď jako obranné, anebo jako útočné, znesnadnilo by to celou škálu vojenských činností nehledě na to, že by se musel celý vojenský arzenál minimálně zdvojnásobit.  

Nazývat zbraně jako obrannými zbraněmi nesvědčí o odborném přístupu. Vojenské zbraně nejsou útočné, ani obranné, ale mohou to být zbraně, které se s ohledem na situaci mohou využít například právě při obranném boji.

Ve smyslu osobní obrany (ochrany) nebo sebeobrany existují označení se slovem „obranný“, ale jedná se o konkretizaci určitého druhu zbraně nebo činnosti. Takto lze hovořit o pistoli jako o „osobní obranné zbrani“ či „obranné ruční zbrani“ nebo o aktivitě jako „obranné střelbě“. Avšak i tady je přesnější a odbornější říci, že se jedná o pistoli určenou pro osobní obranu jednotlivce, neboť obrana (ochrana) je pouze její primární určení a v žádném případě to neznamená, že by nemohla být použita pro násilné (útočné) napadení druhé osoby.  

V názvosloví ozbrojených sil se vyskytují spojení jako „útočný/bitevní vrtulník“ (attack helicopter, příkladem je AH-64 Apache) nebo „útočná puška“ (assault rifle), ale těžko bychom hledali jejich opaky jako „obranný vrtulník“ a „obranná puška“.

Prodloužením termínu na „neletální obranné zbraně“ se prohloubí terminologická nesrovnalost, jež vyúsťuje v odbornou zmatečnost. V tomto případě měli autoři tohoto složeného pojmu zřejmě na mysli „neletální zbraně“, což však posouvá význam celého termínu do jiné oblasti. „Neletální zbraně“ je odborné pojmenování pro zbraně, jejichž určením je živý cíl paralyzovat či zadržet nebo obojí dohromady bez toho, aby byl cíl usmrcen nebo vážně zraněn tak, jak je to běžné při použití konvenčních zbraní. Jenže právě proto jsou neletální zbraně ve výbavě spíše policejních složek než vojenských sil. Pokud tedy někdo navrhuje dodávky neletálních zbraní pro Ukrajinu, má snad na mysli posílení prostředků policejních sil? Mohlo by to tak být, ale nesmělo by se to potom spojovat s ruskými bojovými aktivitami na východní Ukrajině, což postrádá smysl.

Jiná alternativa je nesprávný překlad slovního spojení „non-lethal aid“ nebo „non-lethal assistance“, což se netýká zbraní. Do kategorie „neletální pomoci“ či „neletální podpory“ mohou patřit součástky vojenské výstroje, položky spojené s komunikačními a informačními systémy, ale také poradci a instruktoři.

Rovněž američtí představitelé se snaží používat termín „neletální zbraně“ (non-lethal weapons), avšak i v anglickém jazyce je to označení pro zbraně, které nemají útočníka usmrtit, případně mají usmrcení minimalizovat. Mezi neletální zbraně patří celá škála prostředků od různých druhů taserů, sprejů, plynových pistolí, gumových/pryžových projektilů až po speciální prostředky pro zadržení osob a vozidel atd. Neletálními zbraněmi jsou často myšlena obrněná vozidla, jenže i v tomto případě vzniká odborný problém. Vozidla obecně se nazývají vojenskou technikou, a pokud je vozidlo vybaveno palnou zbraní, tak je to bojové vozidlo a lze ho zařadit do vojenské výzbroje. Mezi vojenskou techniku patří také nákladní automobily, osobní terénní vozidla, vyprošťovací vozidla, ženijní technika apod.

V české odborné terminologii se používají termíny výzbroj a výstroj. Do výzbroje patří přirozeně zbraně, a to jak ruční, tak lafetované na obrněných a jiných vozidlech, ale také prostředky pro detekci a identifikaci protivníka (např. laserový dálkoměr, radiolokátor) a prostředky, jež slouží jako ochrana před zbraněmi protivníka (balistická ochrana jednotlivce jako balistická přilba, balistická ochranná vesta1 apod.). Výstroj zahrnuje vojenský oděv, obuv a další položky pro nošení vojenské výbavy jako např. nosné řemení, polní tlumoky, různá pouzdra atd. Slovo výzbroj se běžně používá i ve sportovní oblasti (lyžařská výzbroj, lezecká výzbroj).

Jiná situace nastává v anglickém odborném názvosloví. V ozbrojených silách se většinou používá termín „equipment“, jímž se však označuje jak výzbroj, tak výstroj. Možný je také výraz „gear“, který je rozšířen i v civilním prostředí. Pokud ale chceme hovořit jen o zbraních, tak použijeme označení „arm(s)“ nebo „weapon(s)“, případně souhrnné označení „armament“ či „weaponry“.2

Čeští i zahraniční politici, vojenští funkcionáři a různí komentátoři, jež hovoří o „obranných zbraních“ nebo dokonce o „neletálních obranných zbraních“, se za cenu odborného komolení snaží zdůrazňovat dvě věci. Za prvé, že nepodporují zabíjení a útočný charakter války, a za druhé, že Ukrajina se jen brání proti agresivnímu protivníkovi, čímž je vojenská pomoc humánní a spravedlivá. Protivník v podobě separatistů je agresivní a je podporován Ruskou federací, ale na druhé straně nesmíme zapomínat, že fyzickým počátkem ozbrojeného konfliktu bylo zahájení „protiteroristické operace“ ukrajinských sil (tématu se blíže věnujeme v interně rozpracovaném zpravodajském produktu „Hodnocení protiteroristické operace (ATO) na Ukrajině" s možností výběru tématu z Přehledu zájmových témat v kategorii Reálné zpravodajské výstupy).

Názvoslovnou anabázi zakončíme vyjádřením ukrajinského prezidenta, který řekl následující: „Ukrajina obdrží neletální zbraně ze Spojených států a několika dalších zemí, jež pomohou Ukrajině posílit její obranu. Zbraně jsou neletální a budou použity pro obranné účely.“  Přikládáme přepis v anglickém jazyce: Ukraine will receive non-lethal weapons from the United States and several other countries, which will help the country to strengthen its defense. The weaponry is non-lethal and will be used for defense.” Pokud se znovu podíváme na definici neletálních zbraní, a to jak v české, tak anglické odborné terminologii, tak vzniká otázka, jak hodlá ukrajinský prezident využít tyto zbraně pro obranu země. Pokud by měl na mysli kriminalitu, musel by hovořit o posílení bezpečnosti a nikoli o obraně země, jež se prvotně váže k vnějšímu protivníkovi.

Související zpravodajský produkt:


 1 Ochranná vesta je odborný termín. Naproti tomu neprůstřelná vesta je výraz hovorový. Z odborného i praktického hlediska neexistuje vesta, která by byla zcela neprůstřelná proti různým druhům zbraní.

2 „Arms“, „weapons“, „armament“ a „weaponry“ nelze překládat v kontextu odborného názvosloví vždy jako výzbroj, neboť výzbroj jako český odborný výraz zahrnuje kromě zbraní ještě další dvě kategorie (viz výše v textu). Anglická slova se slovním kmenem „weapon“ či „arm“ jsou však vždy jednoznačným označením pro zbraně (střelné, bodné, sečné apod.) nebo zbraňové systémy bez uvažování dalších dvou oblastí, jak je tomu v případě českého odborného termínu výzbroj. 


Zpravodajský produkt 42004
Výklad/studie s hodnocením
© 2016 Agentura EXANPRO