Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Registrace/Předplatné

Registrační údaje

Období

Zdarma
1
Měsíc
Měsíční
300,- Kč
3
Měsíce
Čtvrtletní
750,- Kč
1
Rok
Roční
2 700,- Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

1. Obecná ustanovení

1.1. Následující obchodní podmínky a pravidla používání internetových stránek upravují poskytování (zpřístupňování) bezplatných a předplacených online zpravodajských produktů (odborných článků) prostřednictvím internetového portálu www.exanpro.cz.

1.2. Registrovaný uživatel je jakákoli osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách za účelem získání bezplatného přístupu k příslušným zpravodajským produktům, které jsou pro registrované uživatele zvlášť vyčleněny.  

1.3. Předplatitel je fyzická, právnická nebo soukromá osoba, která sjedná s vydavatelem smlouvu o předplatném a poskytování předplacených zpravodajských produktů (dále jen ZP). Smlouvou se rozumí zaplacená objednávka učiněná přes internetové stránky www.exanpro.cz.

1.4. Správu předplatného pro území ČR provádí pouze vydavatel.

2. Registrace

2.1. Registrace je proces, jehož výsledkem je poskytování bezplatné služby v podobě zpřístupnění obsahu ZP označených jako přístupné po registraci (štítek „Registrovaní“).

2.2. Registrace je provedena vyplněním registračních údajů, označením pole pro období „ZDARMA“, odsouhlasením podmínek a pokračováním na vytvořený profil přes tlačítko „Přihlásit".

2.3. Registrovaný uživatel se může stát předplatitelem, pokud po přihlášení změní skupinu uživatelů ve svém profilu, aktualizuje změny a uskutečnění platební operaci podle pokynů po výběru způsobu platby. 

2.4. Registrace uživatele může být zrušena, uplyne-li od jeho poslední návštěvy internetových stránek doba delší než šest měsíců.

3. Předplatné

3.1. Předplatné je proces, jehož výsledkem je poskytování placené služby v podobě zpřístupnění obsahu ZP označených jako přístupné po předplacení (štítek „Předplatitelé“). Předplacením vzniká automaticky přístup také k obsahu ZP označených jako přístupné po registraci (štítek „Registrovaní“).

3.2. Předplatné je provedeno vyplněním registračních údajů, označením pole pro předplacené období (měsíční, čtvrtletní, roční), odsouhlasením podmínek a uskutečněním platební operace podle pokynů po výběru způsobu platby.

3.3. Po vypršení předplaceného období (odpočítávání je zobrazeno v profilu uživatele) zůstávají uživateli práva registrovaného uživatele. Obnovení předplatného je možné provést přes tlačítko „Přihlásit" a následnou volbou „Prodloužit předplatné", anebo po přihlášení změnou skupiny uživatelů v profilu uživatele a aktualizací změn. 

4. Objednání a platba předplatného

4.1. Objednávku předplatného lze učinit vyplněním údajů na internetových stránkách http://www.exanpro.cz/predplatne.

4.2.  Smlouva o předplatném vzniká uhrazením předplatného na účet vydavatele po provedení elektronické objednávky ze strany zákazníka. Vydavatel potvrdí zákazníkovi uhrazení předplatného zasláním faktury – daňového dokladu s vyznačenými údaji o předplaceném období. Pokud si předplatitel přeje uvést do faktury jakékoli další údaje, může je vydavateli oznámit prostřednictvím e-mailové adresy info@exanpro.cz.

4.3. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi zpřístupněny elektronické verze ZP poskytované vydavatelem. Předplacené období vzniká dnem zpřístupnění obsahu ZP a zaniká uplynutím stejného dne jiného měsíce vždy podle délky předplaceného období (jeden měsíc, tři měsíce, nebo 12 měsíců), a to bez ohledu na počet dnů v jednotlivých měsících. V případě absence stejného dne v kratších konečných měsících je předplacené období ukončeno nejpozději jejich posledním dnem.  

4.4. Vydavatel zpřístupní obsah placených ZP do tří pracovních dnů od uhrazení předplatného zákazníkem, pokud nebude dohodnuto jinak. Ihned po objednání předplatného získává předplatitel přístup k obsahu ZP označených jako přístupné po registraci („Registrovaní“), pokud registraci neprovedl odděleně již dříve.

5. Poskytování placené služby a případné změny

5.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran.

5.2. Přístupová práva předplatitelů jsou nepřenosná na jinou nebo další osobu.

5.3. Agentura EXANPRO si vyhrazuje právo monitorovat využívání svých stránek s cílem zajistit dodržování stanovených podmínek. Porušení těchto podmínek může být důvodem k ukončení, popř. pozastavení poskytované služby.

5.4. Agentura EXANPRO nezaručuje nepřetržitý přístup na internetové stránky, a to především v případech způsobených činností jiných osob a organizací.

5.5. Předplatitel je odpovědný za aktualizaci vlastních změn v registračních údajích (jméno a e-mailová adresa). V případě, že tak neučiní, nenese provozovatel odpovědnost za chyby vzniklé v případné komunikaci s předplatitelem.

6. Reklamace

6.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele v případech nevytvoření přístupu, anebo přístupu, který nesouhlasí s předplaceným obdobím.

6.2. Reklamaci lze uplatnit v průběhu předplaceného období počínaje dnem udělení přístupu do systému, popř. dnem následujícím po dni, ve kterém měl být vytvořen přístup k placenému obsahu ZP.

6.3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady v přístupu k obsahu ZP a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Osobní údaje

7.1. Vyplněním a odesláním objednávky předplatitel výslovně souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem evidence předplatitelů a nabízení dalších informací a služeb za dodržování ochrany spotřebitelů (vč. jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.) na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou zajištění řádného plnění objednaných služeb (např. přes distribuční společnosti).

7.2. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

8. Autorská práva a doplňující informace

8.1. Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobem. Šíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná. 

8.2. Popisný obsah stránek o zaměření a způsobu práce analytické agentury včetně názvu a loga tvoří součást vlastnictví agentury EXANPRO, čímž se na něj vztahuje stejné omezení v jeho použití jako u zpravodajských produktů výše. 

8.3. Podrobnosti o rozdělení ZP (zpravodajských produktů) podle obsahu jsou uvedeny v části O produktech. Další užitečné informace jsou rozvedeny v částech O agentuře a O stránkách.

8.4. Agentura EXANPRO zveřejňuje své ZP nepravidelně a nezaručuje jejich analytickou úplnost a přesnost.

8.5. Agentura EXANPRO není plátcem DPH. Případná změna vyhrazena.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

9.2. S textem těchto obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné seznámit na webových stránkách vydavatele, anebo v domluvených případech osobně u vydavatele.

9.3. Úhradou předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek.

9.4. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto obchodních podmínek, tímto však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby.

9.5. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. 1. 2016.