Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Analýzy písemných a ústních zpráv ÚVODNÍK
25. únor 2020
Předplatitelé

Analytická úloha s hodnocením (31014)

Ve formě analytické úlohy přinášíme druhý přímý důkaz* odborné nezpůsobilosti Bezpečnostní informační služby* (BIS). První důkaz* je rozebrán a objasněn v produktu 31013.

Oba přímé důkazy odborné nezpůsobilosti BIS byly formou jinotajů nastíněny v úvodním hodnocení Výroční zprávy BIS za rok 2018 (produkt 12072), přičemž oba jinotaje byly představeny jako analytická úloha s možnou účastí čtenářů.

Hovoříme záměrně a správně o přímých důkazech, jelikož text výroční zprávy byl vypracovaný pracovníky BIS, čímž odborné chyby ve zprávě přímo potvrzují neboli přímo dokazují nízkou odbornou úroveň BIS.

V tomto produktu představíme řešení druhého jinotaje, jehož znění je následující:

„Jablko je ovoce i zelenina dohromady.“

Výše uvedené tvrzení, pochopitelně ve formě neodborného textu k příslušné zpravodajské záležitosti, prohlašuje BIS ve své výroční zprávě. Úkolem bylo najít ve zprávě BIS text, který tomuto jinotaji odpovídá a případně uvést, proč mu odpovídá. Podívejme se, jaké je řešení této analytické úlohy a jaké je objasnění konkrétního odborného pochybení BIS.

15. leden 2020
Předplatitelé

Analytická úloha s hodnocením (31013)

Bezpečnostní informační služba* (BIS) každoročně prokazuje své nedostatky v odborné způsobilosti. Tyto nedostatky jsou na veřejnost uvolňovány jednak přes vyjádření ředitele BIS Michala Koudelky a jednak prostřednictvím veřejné výroční zprávy o činnosti BIS.

Hromadění nedostatků ze strany BIS prokazuje nízkou odbornou způsobilost především jejího vedení, které nedokáže chyby ve vlastních řadách odhalit, a ještě je poskytuje jako údajný odborný text veřejnosti a vládě. Mnohem závažnější je však to, že na tento problém národní zpravodajské služby* dlouhodobě nereagují odpovědné orgány, k nimž patří národní vláda a Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS (SKBIS), která je orgánem Poslanecké sněmovny. Naopak je podivné, že se o činnost BIS opakovaně zajímá senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož členové se s oblibou s představiteli BIS setkávají. Tento výbor však nemá ze zákona žádnou pravomoc, aby činnost BIS jakkoli kontroloval. To si ale nemyslí senátor Pavel Fischer (předseda výboru), který se v médiích k činnosti BIS opakovaně vyjadřuje, a ještě k tomu pochvalně. Senátor Fischer ohledně BIS pochválí jakoukoli její činnost, neboť ředitel BIS je vůči Rusku a Číně stejně předpojatý jako on sám, a toho si senátor zřejmě cení (viz také produkt 12073).

Dva přímé důkazy* odborné nezpůsobilosti BIS byly formou jinotajů nastíněny v úvodním hodnocení Výroční zprávy BIS za rok 2018 (produkt 12072), přičemž oba jinotaje byly představeny jako analytická úloha s možnou účastí čtenářů.

Hovoříme záměrně a správně o přímých důkazech, jelikož text výroční zprávy byl přímo vypracován pracovníky BIS, čímž odborné chyby ve zprávě přímo potvrzují neboli přímo dokazují nízkou odbornou úroveň BIS. K usvědčení BIS z odborné nezpůsobilosti tak již není potřeba jiných přímých důkazů ani souboru nepřímých důkazů*.

V tomto produktu představíme řešení prvního jinotaje, jehož znění je následující:

„Dřevo lze běžně sehnat na poušti.“

Výše uvedené tvrzení, pochopitelně ve formě neodborného textu k příslušné zpravodajské záležitosti, prohlašuje BIS ve své výroční zprávě. Úkolem bylo najít ve zprávě BIS text, který tomuto jinotaji odpovídá a případně uvést, proč mu odpovídá. Podívejme se, jaké je řešení této analytické úlohy a jaké je objasnění konkrétního odborného pochybení BIS.

20. prosinec 2016
Registrovaní

Analytická úloha (31011)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha je zaměřena na „nenáročné" odhalení konkrétního rozporu v textu, který celou zprávu o špionáži činí nevěrohodnou.

Událost, na níž je úloha postavena, se odehrála před několika lety, avšak česká média v čele s veřejnoprávní Českou televizí (ČT) se na téma „špionáže v ČR" vyjadřují stále stejným způsobem. Dokladem jejich neměnných a neodborných výstupů je výstup ČT k výroční zprávě BIS za rok 2015 (viz produkt 12014 Prvotní hodnocení výroční zprávy BIS za rok 2015").

20. prosinec 2016
Předplatitelé

Analytická úloha (31012)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31011.

22. srpen 2016

Analytická úloha (31009)

Úvodní poznámka: Memoáry z prostředí zpravodajských služeb mohou být zajímavým čtením s nahlédnutím do zákulisí práce zpravodajských důstojníků ve vztahu ke skutečné situaci. Avšak memoáry (vzpomínky či paměti) jsou vzhledem k osobě autora jen jedním úhlem pohledu, který může leccos postrádat a naopak některé věci zase nadmíru zdůrazňovat. Ale i přesto může mít tento vzpomínkový výřez svoji náležitou hodnotu, pokud je autor schopen a ochoten se co nejvíce přiblížit pravdě, a především oddělit své osobní zážitky od svých vlastních názorů a hodnocení. Memoáry jsou totiž subjektivním svědectvím, což je důležitější prvek, než úhel jednoho pohledu. Subjektivní svědectví může být zkresleno a podáno ve prospěch autora (svědka). Na druhou stranu může autor v některých svých zážitcích nechtěně odhalit určité skutečnosti, které ani vylíčit nechtěl, čímž se obvykle změní celkový stav popisovaných věcí.

Následující úloha je názornou ukázkou toho, kdy se autor soustředí na vyprávění zábavné historky, ale přitom nevědomě prozrazuje něco, co může být považováno taktéž za určité svědectví v určité záležitosti. 

ZADÁNÍ

Úryvek pochází z knihy „Labyrint zpravodajských služeb" a týká se výletu skupiny příslušníků FBI* do Karlových Varů po pracovním jednání se zaměstnanci ÚZSI* v Praze.

* Bližší vysvětlení k organizacím FBI a ÚZSI viz produkt 41001 ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze"

Text k analýze

... a pracovníci FBI se chystali domů. Před odletem jsme pro ně uspořádali výlet do Karlových Varů. Jeden zpravodajec se nabídl, že je bude doprovázet, protože má v Karlových Varech známého, který obchoduje s křišťálem a udělá hostům dobrou cenu. Po návratu ke mně přišel s vytřeštěnýma očima: „Představte si, pane náměstku, ten blbec sebe i mě dekonspiroval jedním šmahem!" A líčil líbeznou scénu, kdy Joe Franklin, jehož představil svému známému obchodníkovi, před nímž vystupoval jako pracovník v zahraničním obchodě, vytáhl „placku" a pravil v obchodě plném cizích lidí: »Já jsem special agent FBI a tohle je můj kamarád z české rozvědky! «Nejraději bych ho zabil, ale pak jsem z toho udělal žert, všichni se zasmáli, ale nevím, jestli to zabralo," řekl zpravodajský důstojník. „Řekněte mi, pane náměstku, co je to za lidi?" zeptal se na odchodu z kanceláře. Inu, co říci? Jen to, že každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán! 

Úkoly k analýze

1) Jaký obecný závěr můžeme učinit z uvedeného textu o činnosti pracovníků ÚZSI?

2) Jakou argumentaci je možné uvést pro učiněný obecný závěr? (Agentura EXANPRO shrnula argumentaci do čtyř bodů.)

 

Řešení analytické úlohy

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 ↓

 

 

Nápověda

  • Závěr se vztahuje k profesionální úrovni pracovníků ÚZSI.
  • Profesionální úroveň se v tomto případě dotýká základních pracovních zásad (postupů) a volby vhodné činnosti podle situace včetně prevence neboli předcházení určitým situacím.

 


Zpravodajský produkt 31009
Analytická úloha
© 2016 Agentura EXANPRO