Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení a předpověď (22028)

S příchodem nového roku 2018 všichni odhadují, jaký bude. Avšak málokdo bere v úvahu ty skutečně podstatné otázky související s osudem České republiky. Většina politiků vnímá pozitivně to, co pro Českou republiku pozitivní není. Naopak hrozbu* spatřují tam, kde žádná neexistuje. Navíc ji ani neumějí, či lépe řečeno nechtějí řádně pojmenovat a pouze naznačují, co všechno je ohledně „západních demokratických hodnot“ v sázce. Na tuto imaginární hrozbu vyčleňují nemalé finanční prostředky, aby ukázali, že jednají v souladu s požadavky Západu. Naproti tomu reálné ohrožení dostatečně neřeší, a to jenom proto, aby se neodchylovali od nastaveného západního trendu, k němuž se bez kritického pohledu loajálně hlásí. Novináři to vše bez pokládání správných otázek předkládají veřejnosti a svými přídavnými komentáři zesilují zavádějící vyjadřování politiků.

Ve stejném duchu se ponese i rok 2018, který rovněž odkryje schopnosti, morálku a záměr novodobé vlády. Podobně rok 2018 odhalí skutečné úmysly a zájmy těch politických subjektů, které poprvé vstoupily do Poslanecké sněmovny. Obecně ale očekáváme snižování suverenity ČR, jež bude vydáváno za posilování evropských demokratických hodnot.

Česká politická scéna

Česká politická scéna je nejžádanější oblastí čtenářů z nabízených tematických okruhů (viz anketa na hlavní stránce webu EXANPRO) a my se jí zejména ve spojení s národní bezpečností budeme zabývat i nadále. Čeští politici nijak zvlášť neřeší zahraniční politiku vlastní země a vše ponechávají na tom, jak předepíší mocnější „spojenci“ ze spolků EU a NATO. Prioritou českých politiků je boj o co nejlepší postavení na domácí politické scéně. Ale pokud dobré postavení získají, stává se jejich cílem si toto postavení udržet, a nikoli ho využít pro co nejlepší činnost ve prospěch České republiky. Směřování České republiky přenechávají nadnárodním organizacím a pouze se přizpůsobují. Přizpůsobování naznačil i nově jmenovaný premiér Andrej Babiš. I této záležitosti se budeme v naší produkci věnovat.

Avšak pozornost ohledně české politické scény bude v prvním pořadí věnována kauze „Čapí hnízdo“, která je už sice hodně obehraným tématem, ale pořád (i když naprosto zbytečně) zaplňuje většinu aktivit českých politických subjektů a médií. Předložíme vlastní analýzu o tom, zdali je kauza skutečně tak vážnou věcí, anebo naopak snahou o diskreditaci vedoucího politického hnutí ANO a jeho předsedy. V této kauze zhodnotíme jak roli politiků, tak médií s důrazem na veřejnoprávní Českou televizi.    

Nelegální migrace

Za českou politickou scénou následuje problematika nelegální migrace včetně migračních kvót, kde čeští politici nepřicházejí s řešením, ale jenom s komentováním situace a s projevy přání. Tento přístup se pojí i k současnému premiérovi. Nelegální migrace je ve skutečnosti naplňování projektu Evropské unie (EU) v rámci přesídlování obyvatel. Tento projekt představily instituce EU svým členským zemím v roce 2014, tedy rok před velkou vlnou nelegálních migrantů směřujících do Evropy. To vysvětluje základní příčinu a tím i jediné možné řešení… Tematice se budeme věnovat také z hlediska unijních dokumentů.

Zavádějící zpravodajství v médiích

Třetí nejžádanější tematikou je zavádějící zpravodajství v médiích. V této oblasti bude prvním výstupem produkt s názvem „Česká republika na cestě mezi pravdou a lží“. Rozpoznání důvěryhodných výstupů od výstupů zavádějících (případně sporných), na kterých se kromě novinářů podílejí politici, vojenští hodnostáři a další osoby, je základním předpokladem pro včasné pochopení situace a záměru politiků ve všech oblastech lidské činnosti. Avšak rok 2018 hodnotíme jako další stupňování rozepře mezi skupinou, která zastává západní politický trend, a skupinou, jež tento trend zpochybňuje. Tato rozepře se ponese ve znamení zvýšené snahy o „potírání“ takzvaných alternativních webů přes třetí subjekty. To však nebude mít ten potřebný účinek, čímž odhadujeme, že nejpozději v roce 2020 se EU a vlády jednotlivých členských zemí budou přímo angažovat s použitím svých státních nástrojů v kampani proti svým mediálním protivníkům.

Předtím ale bude zahájen „soustředěný“ boj proti „nežádoucímu“ obsahu na sociálních sítích, který už byl ve své počáteční fázi spuštěn v Německu. V této souvislosti je nutné připomenout, že situace v Evropě byla často ovlivňována stavem německé politiky. V současné době je výrazným příkladem přístup k nelegální migraci, jímž němečtí politici podpořili hybnost celého migračního projektu, do něhož hodlají vtáhnout všechny členské země EU.     

Ve zmíněné problematice využívání třetích stran jsme již přinesli podrobný rozbor činnosti jednoho takového subjektu původem ze Slovenska, jenž záměrně cílí především na české weby (viz produkt Odborná analýza a hodnocení projektu Konšpirátori.sk"). Letos se zaměříme na analýzu a hodnocení nevládní instituce Evropské hodnoty, která nemůže zakrýt svůj jednostranný charakter. Dále budeme pokračovat v šíření seriálu z prostředí České televize o její prohlubující se nespolehlivosti v mediálním zpravodajství.

Působení zpravodajských služeb

Působení zpravodajských služeb patří rovněž do vyhledávaných témat (v anketě na čtvrtém místě). Výsledky činnosti zpravodajských služeb jsou odrazem úrovně výkonu politické moci ze strany vládního kabinetu. Nejexponovanější českou zpravodajskou službou je Bezpečnostní informační služba* (BIS), u níž kromě jiných záležitostí rozebereme její poslední výroční zprávu, a to i z pohledu zahraničních odborníků. Do produkce bude zařazena i činnost zahraničních zpravodajských služeb v souvislosti s různými záležitostmi včetně zpravodajské nauky.  

Zpravodajské služby menších zemí, které jsou ve spolku s mocnějšími zeměmi, jsou závislé na stanoveném politickém trendu, k čemuž patří i předurčení konkrétního nepřítele nebo nepřátel. Podle toho také postupují ve své zpravodajské činnosti, jejíž závěry mají předpojatou a jednostrannou povahu. To se změní pouze tehdy, pokud přestanou být členy takových spolků, anebo pokud ustane soupeření mezi USA a Ruskem. Je ale téměř jisté, že soupeření mezi dvěma uvedenými mocnostmi bude pokračovat, dokud budou obě země existovat, případně dokud budou v obou zemích zachovány současné politické režimy s vlivovými strukturami.

Zahraniční politika USA a Ruské federace

V dalším pořadí mají čtenáři zájem o zahraniční politiku USA a Ruské federace, což je problematika, která je vzhledem k historické a trvalé rivalitě obou světových mocností zcela zásadní pro porozumění značného dění ve světě. Soupeření obou zemí je často prvotním spouštěčem mnoha světových událostí a zejména pak ozbrojených konfliktů*.

Mohlo by se zdát, že se málo zabýváme Ruskem. Primárně se zabýváme tím, v jaké situaci se nachází Česká republika, což vede k Severoatlantické alianci a Evropské unii, tedy k organizacím, jichž jsme členy. Mohli bychom postupovat podle pravidla: Nejprve poznej sám sebe, potom své sousedy a pak vzdálenější země… Je tu však určitý primát v poznávání těch mocností, jež významně ovlivňují naše prostředí a vývoj, kam kromě Spojených států patří také Ruská federace. Jenže od počátku 90. let až do konce roku 2013 byla aktivita ve světě jednoznačně na straně USA, což se projevilo i ve zpravodajské produkci s cílem objasnit, kam a proč jsme dospěli. Rusové se do „ringu“ vracejí rokem 2014 ve spojení s událostmi na Ukrajině a posléze i se změnou strategie v Sýrii. Přesto byla i Ruská federace a její záměr a aktivity v různé míře rozebírány v publikovaných produktech (např. produkt 11019, 11020, 11029, 11030 a 12033). V nové produkci se zaměříme na porovnání cílů zahraniční politiky USA a Ruské federace a na plnění těchto cílů.  

Terorismus v Evropě

Mezinárodní terorismus* je fenoménem, jenž není spjat jen s teroristickými a militantními organizacemi, ale také se státními aktéry, kteří nemohou ponechat tento mocný nástroj na formování vývoje v zájmových regionech v souladu se svými potřebami bez povšimnutí. Kromě toho, že se jedná o mocný nástroj, je to taktéž nástroj, který dobře skryje odpovědnost původního aktéra. Celý proces je tak převeden na „operaci pod falešnou vlajkou“*.

Interně jsou rozpracovány případové studie vybraných teroristických útoků v Evropě a hodnocení, co tyto teroristické útoky spojuje, čímž do popředí vystupuje závěr o možné jednotné přípravě a jednotném řízení některých útoků. Komplexnost a propojenost těchto případů ztěžuje vytváření stručných a srozumitelných produktů pro veřejné publikování. Je však zvažována vhodnost vytváření kratších verzí případových studií pro poskytnutí široké veřejnosti.  

Ozbrojený konflikt ve východní Evropě

Konflikt ve východní Evropě (Ukrajina) zasluhuje přirozenou pozornost, neboť se přímo týká České republiky. Týká se v tom, že ČR jako členská země NATO posílá své vojáky do Pobaltí, čímž se Česká republika prostřednictvím své vlády a svého Parlamentu podílí na vývoji bezpečnostní situace v Evropě (podrobněji viz produkty 11051, 11055 a 11056).

Mise v Pobaltí je schválena do 31. ledna 2019, ale předpovídáme, že se z ní stane několikaletá záležitost. Odpovědně můžeme předpovědět, že přítomnost zahraničních ozbrojených sil v pobaltských státech v rámci aliančních uskupení bude udržována nejméně do té doby, kdy bude změněn politický režim v Ruské federaci na režim příznivě nakloněný americké zahraniční politice. Bude to obdobná situace jako v případě mise českých vojáků v africkém státu Mali. Mise v Mali byla původně plánována na 15 měsíců, ale čeští vojáci tam již rotují od roku 2013 bez náznaku konce. Zatím nejdelší zahraniční misí českých vojáků je mise v Afghánistánu, která pro české vojáky bez ohledu na měnící se uskupení a prostory uvnitř země trvá bez přestávky už déle než 12 let. Na rozdíl od Mali a Afghánistánu je mise v Pobaltí významnější, jelikož se přímo dotýká strategického soupeře, jímž je pro Spojené státy Ruská federace. Tím se tato aktivita stává i hlavním úkolem Severoatlantické aliance v současné i budoucí době.

ZÁVĚR

To bylo shrnutí sedmi nejžádanějších tematických okruhů, které budou hlavním obsahem zpravodajské produkce agentury EXANPRO nejen v roce 2018. Těmto okruhům bude ještě kromě dalších doplňujících témat asistovat problematika Blízkého východu, jež je vždy v různé míře propojena se všemi výše uvedenými tematikami, ale především je to jeden z klíčových prostorů v soupeření mezi dvěma světovými mocnostmi. Samotný blízkovýchodní region je v pohybu skrze ambice a tím vytvářeného napětí ze strany Izraele, Íránu, Saúdské Arábie a Turecka. Tyto regionální hráči jsou přirozeně propojeni se zahraniční politikou Ruska a Spojených států.  

Do nového roku 2018 přejeme všem, ale hlavně politikům, novinářům, zpravodajským důstojníkům a vojenským a policejním funkcionářům mnoho síly a odvahy pro konání správných a pro českou společnost prospěšných skutků a rozhodnutí, a to podle nejlepšího osobního přesvědčení vycházejícího z co nejlepšího vědomí (znalostí příslušné situace) a svědomí (morálky).

Poznámka: Pro lepší orientaci o činnosti zpravodajské agentury EXANPRO včetně zpravodajské produkce byl vytvořen krátký produkt pod názvem Jak se orientovat na webu agentury EXANPRO a jak porozumět její práci.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 22028
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2018 Agentura EXANPRO