Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Odborný výklad a hodnocení migrační politiky (22005)

V problematice migrace je snahou každé země provádět migraci řízenou čili legální. Uskutečňováním řízené migrace stát prokazuje, že ji má pod svojí kontrolou. Pokud situace dospěje do stavu neřízené migrace, tak je naopak zvýrazněna nelegálnost celé záležitosti v podobě nekontrolovaného1 přílivu nelegálních migrantů. Otázkou vždycky je, proč může být migrace nekontrolovaná, když mají evropské země a mezinárodní instituce po řadu let k dispozici všechny možné mechanismy, aby jí preventivně čelily a usměrňovaly.

Současná migrace je sice z pohledu evropských zemí migrací neřízenou, ale o to víc je řízena jinými organizacemi, a to v některých případech i na státní úrovni zaangažovaných zemí. Svůj podíl na tom má také vedení Evropské unie a některé evropské země, jež vlastně nelegální migraci zlegalizovaly, čímž k tomu nutí i ostatní státy.2 Avšak ať už je migrace jakákoli, existuje několik jednoduchých zásad, jak tento (ne)řízený jev zvládat. V prvé řadě se jedná o určitý samostatný přístup jednotlivých vlád a k tomu využití vlastních sil a prostředků jak na domácí půdě, tak v zahraničí včetně diplomacie. Následně je to způsob použití příslušných státních složek, přičemž zvláštní úlohu by z hlediska zpravodajské podpory v boji proti terorismu, extremismu a militantním skupinám měly sehrávat státní zpravodajské služby a průzkumný a zpravodajský personál ozbrojených sil. 

V souvislosti s migrační politikou je vhodné před objasněním určitých zásad zdůraznit vybrané texty ze Smlouvy o Evropské unii a ze Strategie migrační politiky ČR. Ve Smlouvě o Evropské unii se jedná o článek 4, ve kterém můžeme najít následující věty: „(Unie) Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.“ A nelegální migrace v tomto rozsahu spolu s trvalým faktem platným více než 10 let, že migrace je vždy v různé míře propojena s terorismem a organizovaným zločinem, je nesporně věcí národní bezpečnosti. Text ve Strategii migrační politiky ČR uvádí v oblasti nelegální migrace toto: Česká republika zajistí bezpečnost svých občanů a efektivní vynucování práva v oblasti nelegální migrace, návratové politiky a organizovaného zločinu spojeného s převaděčstvím a obchodováním s lidmi.“ Záleží tedy ryze na členech vládního kabinetu, jak dokáží rozhodovat a řídit státní instituce s cílem zajistit bezpečné prostředí pro své občany. Evropská unie může být v této záležitosti jen podpůrným orgánem, ale nikdy tím rozhodujícím.

Pro úspěšné potírání nelegální migrace a tím snižování bezpečnostních rizik a negativních jevů ve společnosti je nutné dodržovat několik zásad, přičemž zpravodajské orgány mají v těchto zásadách své nezastupitelné místo s významným zpravodajským příspěvkem (viz níže tučně zvýrazněné body). Důležitá přímá zpravodajská podpora je prováděna v podobě bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů.

K hlavním zásadám migrační politiky v oblasti nelegální migrace patří následující body:

 • Řízená prevence nelegální migrace 
  • vedení vyvážené zahraniční politiky
  • hodnocení migrační situace a predikce nelegální migrace
  • vedení informační kampaně
 • Fyzické nasazení sil a prostředků
 • Bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů
 • Uplatňování návratové politiky
 • Spolupráce evropských zemí

Řízená prevence nelegální migrace – vedení vyvážené zahraniční politiky

Vyváženou zahraniční politikou míníme nejenom prosazování vlastních zájmů, ale také zájmů, které jsou vyvážené s udržováním bezpečného prostředí. Zahraniční politika je totiž přímo spjata s politikou bezpečnostní. To znamená, že vedoucí funkcionáři by v rámci bilaterálních a multilaterálních jednání (počítaje v to jednání mezinárodních organizací) měli asertivním způsobem prosazovat zachování bezpečnosti v regionech světa před násilnými změnami režimů a vojenskou podporou roztříštěných opozičních skupin. 

Řízená prevence nelegální migrace – hodnocení migrační situace a predikce nelegální migrace

Nelegální migrace se ve středu Evropy neobjevuje z ničeho nic. Viditelné změny v situaci jsou vždy patrné několik týdnů až měsíců předtím, než mohou ovlivnit situaci také ve střední Evropě. Týká se to například událostí ve Středozemním moři a na jeho březích. Tyto jednotlivé události vykreslují celkový obraz. Avšak zpravodajské služby jsou schopny odhalit i méně viditelné rysy nelegální migrace. Úkolem zpravodajských služeb není evidovat známé počty běženců ve známých uprchlických táborech, ale rozkrývat vznik a pozadí nelegální migrace, určovat přesnější směry pohybu migrantů, odhadovat tempo jejich pohybu včetně množství migrantů a další skutečnosti tak, aby vláda mohla přijímat včasná a adekvátní opatření.3  

Řízená prevence nelegální migrace – vedení informační kampaně

Cílem kampaně je seznamovat populaci a úřady vybraných zemí jak s platnými, tak nelegálními postupy v azylové politice a upozorňovat na nesnáze při porušení pravidel. Informační kampaň je vedena směrem k zemím s potenciálními nelegálními migranty a politickým představitelům těchto zemí. Pokud je zpravodajskými výstupy vyhodnocen konkrétní prostor, kde se spouští vlna nelegální migrace, je nutné zesílit informační kampaň do příslušného geografického prostoru se zahrnutím zemí, které jsou ve směru pohybu migrantů. Informační kampaň je uskutečňována prostřednictvím zastupitelských úřadů, případně dalších českých součástí v zahraničí a ve spolupráci s humanitárními a nevládními organizacemi, jež jsou v každodenním styku s místními obyvateli a lokálními úřady, ale také s vysídlenci a uprchlíky. 

Tento bod je vládami evropských zemí hrubě opomíjen, čímž vyznívá jako záměrná nečinnost. 

Fyzické nasazení sil a prostředků

Cílem je zadržet a shromáždit nelegální migranty k dalším organizovaným a bezpečnostním úkonům, a také odradit další migranty od nelegálního vstupu na území ČR. Mezi síly a prostředky patří příslušníci policejních, vojenských a zpravodajských složek. Z vojenských sil se pak pro zvláštní činnost vyčleňují průzkumné jednotky a vojenští zpravodajští specialisté.  Budují se kombinovaná pracoviště a pokrývají se silniční komunikace, železnice a tzv. „zelená hranice“. Úkol se plní aktivní a pasivní činností. Do aktivní činnosti patří kontroly osob, prohlídky vozidel a vlakových souprav a vytipovaných či nahlášených objektů. Pasivní činnost vykonávají například průzkumné skupiny, které pozorují a propátrávají určené úseky terénu, přičemž usměrňují bezpečnostní skupiny určené k zadržení osob. Pro splnění úkolu se vytváří clona v několika vrstvách od státní hranice směrem do vnitrozemí. Doba nasazení může být různá vzhledem k situaci. Opakovaná krátkodobá nasazení demonstrují rozhodnost a stálou připravenost k potírání nelegální migrace a eventuálně dalších nezákonných činností.

Všechny nasazené složky mohou tímto nasazením vykonávat tři souběžné věci:

 • Podílet se na zachování a zdokonalování bezpečného prostředí
 • Využívat praktickou činnost v terénu k plnění výcvikových plánů (programů výcviku)
 • Zdokonalovat se v používání technických prostředků (např. denních a nočních pozorovacích přístrojů, pozemních radiolokátorů, pohybových senzorů apod.)

Zejména vojenské jednotky mohou tuto činnost zároveň využít pro vedení taktických nácviků a cvičení v neznámém terénu a s reálným přikrytím státní hranice. Činnost také slouží pro seznámení se s terénem pro jeho rychlé zaujetí a znalý pohyb v něm v případě vydání úkolu např. k přehrazení přístupových cest s cílem zabránit pohybu ozbrojené skupiny na určeném směru. V celkovém výsledku se jedná o lepší způsob zvyšování bojové připravenosti než neustále jezdit jen do notoricky známých vojenských výcvikových prostorů. Výcvikové prostory jsou důležité především pro provádění ostrých střeleb.

Bezpečnostní prověřování migrantů

V rámci jednoho státu by měl být využíván jednotný systém (postup) pro bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů. K tomu je vhodné využívat stálá nebo dočasná (polní) kombinovaná pracoviště, na kterých jsou přítomni zpravodajští zástupci z různých složek. Speciální pozornost je nutné věnovat osobám, jež migrují z oblastí ozbrojených konfliktů. Kromě určitých postupů a metod prověřování je potřebné v co největší míře využívat přístroje na zjišťování a zaznamenávání biometrických údajů. 

Poznámka: Problematice bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů se podrobně věnujeme v samostatných produktech (viz např. produkt 22008 Bezpečnostní prověřování nelegálních migrantů“ a produkt 22009 Postup a zásady bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů (díl 1/2), na nějž přímo navazuje další produkt jako druhý díl).

Uplatňování návratové politiky

Nelegální migranti by neměli být po uplynutí určité doby volně propouštěni z detenčních zařízení pro cizince, ale měli by být organizovaně a v co nejkratší lhůtě dopraveni na hranice země, odkud přišli, kde by si je měla převzít druhá strana (pokud nebude dle azylové politiky a dané situace rozhodnuto jinak). Statisticky sice vypadá dobře, když se prezentuje vyprázdnění detenčních zařízení, ale ve skutečnosti se tím znehodnocuje předchozí činnost bezpečnostních orgánů. V tomto případě je nutné si uvědomit, že se po území ČR pohybují osoby, jež přišly z oblastí ozbrojených konfliktů a které ještě nebyly a nemohly být dostatečně prověřeny, čímž představují určité bezpečnostní riziko (viz problematika bezpečnostního prověřování nelegálních migrantů v samostatných dokumentech). Prováděná a veřejně hlásaná návratová politika by měla odrazovat od nelegálního vstupu na území ČR a nikoli pobízet s tím, že návrat je věc dobrovolná.  

Spolupráce evropských zemí

Všechny předchozí body (zásady) jsou nejefektivnější, pokud je stejným způsobem naplňují i ostatní evropské země. Mezinárodní spolupráce se tedy prolíná všemi body. Nelze se však ohlížet a čekat, až začnou jednat mocnější sousedé, ale rozhodovat se samostatně podle vlastní situace (viz výše texty ze Smlouvy o Evropské unii a Strategie migrační politiky ČR), čímž je možné dát příklad ostatním (zbylým zemím zpravidla nic jiného nezbude, než následovat ostatní, pokud nechtějí být zahlceny přívalem lidské masy). Nelze se ani spoléhat na ochranu schengenského prostoru, ale sledovat hranice vlastní země. Důležitá je také spolupráce evropských zemí se třetími zeměmi, kde se migrace rodí. 

Související zpravodajský produkt:


1 Nekontrolovanou migraci nepovažujeme za migraci nekontrolovatelnou, neboť každá migrace je kontrolovatelná, přičemž se vždy jedná o lidský faktor, který začíná a končí u vlád evropských zemí, nikoli u vedení Evropské unie.

2 Analýza nelegální migrace jako řízeného procesu s určitými cíli je obsahem zpravodajských produktů 11035 Nelegální migrace jako plánovaný a řízený proces (díl 1/2)" a 11036 Nelegální migrace jako plánovaný a řízený proces (díl 2/2)".

3 Špatný příklad zpravodajské podpory v oblasti hodnocení migrační situace je předmětem produktu 12003 Zpravodajské služby jako statistický úřad?.


Zpravodajský produkt 22005
Odborný výklad s hodnocením
© 2016 Agentura EXANPRO