Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad (42011)

Kdekdo dnes hovoří nebo píše o konspirační teorii či o konspiračním webu, avšak potíž je v tom, že tato sousloví jsou zpravidla vždy míněna v takovém významu, který nemají. Je totiž patřičný rozdíl, zda je něco z hlediska způsobu určité činnosti konspirační, anebo z hlediska obsahu o konspiraci (konspiracích). Předchozí věta napovídá, že významový rozdíl vychází z toho, mluvíme-li o způsobu, anebo o obsahu. Velmi dobře je tento rozdíl vidět, pokud použijeme slovní spojení „dezinformační web“ a „web o dezinformacích“. Naprosto stejný rozdíl vzniká mezi spojeními „konspirační web“ a „web o konspiracích“ (případně mezi termíny „konspirační teorie“* a „teorie o konspiraci“*).

Odborný slovník – přehled termínů (41033)

Obsahem produktu je abecední přehled odborných termínů zpracovaných ke dni 20. prosince 2017 (357 položek včetně zdvojených termínů se shodným významem). Nové položky, které byly do slovníku zahrnuty od posledního shrnutí (23. června 2017) jsou psány modrým písmem. Definice termínů s jejich výkladem jsou uvedeny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze". Slovník je nepřetržitě rozšiřován a doplňován o další výrazy a slovní spojení. Obsah slovníku se pojí jak k odbornému zpravodajskému názvosloví, tak ke slangovým obratům zpravodajského žargonu, a dále k obecnějším výrazům, které mají se zpravodajskou činností souvislost. Součástí slovníku jsou také zpravodajské agentury (služby) a jejich stručný popis (postupně rozšiřováno a doplňováno). 

ABECEDNÍ PŘEHLED

A
 
Agent
Agent dublér (double agent)
Agent chodec
Agent krtek (mole)
Agent pramen
Agent provokatér
Agent s vlivem (agent of influence)
Agent ve svém místě (agent-in-place, recruitment-in-place)
Agentura (agency)
Agenturní situace (agent situation)
Agenturní síť (agent net)
Akceschopnost (actionability)
Aktivní opatření (active measure)
Aktuálnost
Analytická důvěra (analytic confidence)
Analytická úloha
Analytický nález
Analytik (analyst)
Analytika (analytics)
Analýza (analysis)
Asymetrická hrozba (asymmetric threat)
Asymetrický boj / asymetrický způsob vedení boje (asymmetric[al] warfare)
Atentát
 
B
 
Berkut (orel skalní)
Bezpečnostní hrozba (security threat)
Bezpečnostní incident (security incident)
Bezpečnostní informační služba - BIS (Security Information Service)
Bezpečnostní opatření (security measure)
Bezpečnostní osvědčení / bezpečnostní oprávnění (security clearance)
Bezpečnostní prověřování (security clearance investigation, security vetting)
Bezpečnostní riziko (security risk)
Bezpečnostní služba (security service)
Bezpečnostní vakuum (security vacuum)
Bílá infiltrace (white infiltration)
BIRDS (Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
BIS
Bojová operace (combat operation)
Bojové zpravodajské vědění / bojové zpravodajství (combat intelligence)
Brífink (briefing)
 
C
 
CIA (Central Intelligence Agency)
Cíl (target)
Cirkulující hlášení (circular reporting)
CSIS (Canadian Security Intelligence Service)
Cvičení (exercise)
 
Č
 
Časově citlivý cíl (time-sensitive target, TST)
Časově citlivý targeting (time-sensitive targeting, TST)
Černá infiltrace (black infiltration)
 
D
 
Debrífink (debrief/debriefing)
Defekce (defection)
Defektor (defector)
Dekódování (decoding)
Dekonflikce (deconfliction)
Dekonspirace (deconspiracy)
Demaskující příznaky
Dešifrování (decryption, decoding, deciphering)
Dezinformace (disinformation)
Dezinformace pravdou (disinformation by telling/releasing the truth)
DIA (Defense Intelligence Agency)
Diagnostická hodnota (diagnostic value)
Diverze (diversion)
Domněnka (assumption)
DRM (Direction du renseignement militaire)
Dublér (doubler)
Důkaz (evidence)
Dvojitý agent (double agent)
 
E
 
Exfiltrace (exfiltration)
Extremismus (extremism)
Extremista (extremist)
 
F
 
Fabulace (fabrication)
Fabulátor / fabulista (fabricator)
Fakt / Faktum (fact)
Fakta (facts)
Faktická informace 
Faktický údaj / fakt / faktum
Fasáda (front)
FBI (Federal Bureau of Investigation)
Fundamentalismus (fundamentalism)
Fundamentalista (fundamentalist)
 
G
 
GCHQ (Government Communications Headquarters)
Geoprostorová informace (geospatial information)
Geoprostorové zpravodajské vědění / geoprostorové zpravodajství (geospatial intelligence, GEOINT)
GRU (ГРУ - Главное разведывательное управление)
 
H
 
Hard target
HIC (high-intensity conflict)
Hodnocení (assessment)
Hodnocení teroristické hrozby (terrorism threat assessment)
Hrozba (threat)
HUMINT / Human Intelligence
Hybridní válka/válčení (hybrid warfare)
Hypotéza (hypothesis)
 
I
 
Ilegál / nelegál (illegal)
Improvizované výbušné zařízení (Improvised Explosive Device, IED)
Incident 
Indicie (indication, circumstantial evidence)
Infiltrace (infiltration)
Informace (information)
Informační požadavek (information requirement)
Informační vytěžování (information exploitation)
Informační zdroj (information source / source of information)
Informátor (informant)
INR / BIRDS (Bureau of Intelligence and Research / Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
Islamismus (islamism)
Islamista (islamist)
 
J
 
Jev
 
K
 
Klamná operace / klamná činnost / klamání (deception operations / deception)
Klíčový terén/prostor (key terrain)
Kódování (encoding)
Konflikt nízké intenzity (low-intensity conflict - LIC)
Konflikt střední intenzity (middle-intesity conflict - MIC)
Konflikt vysoké intenzity (high-intensity conflict - HIC)
Konspirace (conspiracy)
Konspirační byt / konspirační dům (safe house)
Konspirační schůzka
Konspirační teorie (conspiracy theory, správné spojení je „teorie o konspiraci")
Kontakt (contact)
Kontrarozvědná činnost
Kontrarozvědná služba
Kontrašpionážní služba / kontrarozvědná služba (counterespionage agency)
Kontrazpravodajská činnost (counterintelligence activity / counterintelligence)
Kontrazpravodajská služba (counterintelligence service)
Kontrazpravodajské vědění (counterintelligence)
Konvenční boj / konvenční způsob vedení boje (conventional warfare)
Konvenční hrozba (conventional threat)
Krtek (mole)
Krycí doklady (cover ID documents/papers)
Krycí legenda/identita (cover legend/identity)
Krycí organizace / krycí firma (front organization / cover organization)
Kryptoanalýza (cryptanalysis)
Kryptografický algoritmus (cryptographic algorithm)
Kryptografický klíč (cryptographic key)
Kryptografie (cryptography)
Kryptogram (cryptogram, cryptograph)
Kryptologie (cryptology)
 
L
 
Léčka (ambush)
Legál
Legenda (legend)
Letmé předání (brush pass)
LIC (low-intensity conflict)
Lidský zdroj (human source)
Logický úsudek (inference)
Lokalizace provalu (blow containment)
 
M
 
Mandžuský kandidát (Manchurian candidate)
Maskování (camouflage)
Měkký cíl / slabý cíl (soft target)
Metodické a praktické úkolování zdrojů a agentur (methodical nad practical tasking of sources and agencies)
MI5 (Military Intelligence, Section 5)
MI6 (Military Intelligence, Section 6)
MIC (middle-intensity conflict)
Militant (militant)
Militantní radikál (militant radical)
Militantní radikalismus (militant radicalism)
Misinformace (misinformation)
Monitorování (monitoring)
Motiv (motive)
 
N
 
Národní bezpečnost (national security)
Národní zpravodajská rada USA (US National Intelligence Council, US NIC)
Naslouchání
Nebojová operace (noncombat operation)
Nekonvenční boj / nekonvenční způsob vedení boje (unconventional warfare / irregular warfare)
Nekonvenční hrozba (unconventional threat)
Nelegální migrant (illegal migrant)
Nepřímý důkaz (circumstantial evidence)
Neřízený lidský zdroj (uncontrolled human source)
Neřízený zdroj (uncontrolled source/asset)
NSA (National Security Agency)
 
O
 
Oblast (area, field) 
Odkopaný agent (blown agent)
ODNI (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office)
Odpověď na žádost o informaci (Response to Request For Information, RRFI)
Ohrožení (threat)
Ochranná vazba (protective custody)
Operace (operation)
Operace jiná než válka (operation other than war, OOTW)
Operace pod falešnou vlajkou (false flag operation)
Operační systémy bojiště (BOS - Battlefield Operating Systems)
Operační zpravodajské vědění / operační zpravodajství (operational intelligence)
Operativec (operative)
Osamělý vlk (lone wolf / lone wolf fighter)
Ozbrojený konflikt (armed conflict)
 
P
 
Penetrace (penetration)
Podvratná činnost (subversion)
Politický radikál (political radical)
Populismus (populism)
Populista (populist)
Potvrzení platnosti zdroje (source validation)
Povrchní kontakt (brush contact)
Pozorování (observation)
Pravděpodobnost (probability, possibility, likelihood)
Premisa / předpoklad (premise / premiss) 
Primární zdroj (primary source)
Prioritní zpravodajský požadavek (Priority Intelligence Requirement, PIR)
Proaktivní činnost (proactive activity)
Proces penetrace (process penetration)
Propaganda (propaganda)
Propátrávání (reconnaissance)
Prostor zpravodajské odpovědnosti (Area of Intelligence Responsibility, AIR)
Prostor zpravodajského zájmu (Area of Intelligence Interest, AII)
Proval (blow)
Provalená operace (blown operation)
Provalený agent (blown agent)
Provokace (provocation)
Průmyslová špionáž (industrial espionage)
Průzkum (reconnaissance, RECON/RECCE)
Přeběhlík (defector)
Přebourání
Přebouraný zdroj
Předpojatost (bias, prejudice)
Předpoklad
Přepad (raid)
Přesnost a správnost (precision and accuracy / precise and accurate)
Příčina (cause)
Příčina a následek (cause and effect)
Přijatelné riziko (acceptable risk)
Přímý důkaz (direct evidence)
PSC / PMC (Private Security Company/Contractor // Private Military Company)
Psychologické profilování (psychological profiling)
Psychologický profil (psychological profile)
 
R
 
Radikál (radical)
Radikalismus (radicalism)
Radikalizace (radicalization)
Relevantnost / relevance (relevancy)
Rezident
Rezidentura
Reziduální riziko (residual risk)
Riziko (risk)
Rozhodovací proces (decision-making process)
Rozvracení republiky/státu (subversion)
 
Ř
 
Ředitel národního zpravodajství (Director of National Intelligence, DNI)
Řídící důstojník (officer in charge, source/agent handler, case officer)
Řízený lidský zdroj (controlled human source)
Řízený zdroj (controlled source/asset)
 
S
 
Sabotáž (sabotage)
SBU (Security Service of Ukraine)
SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité)
Sféra vlivu (sphere of influence, SOI)
SIS (Secret Intelligence Service)
Situace (situation)
Sledování (surveillance)
Soft target
Soukromá bezpečnostní agentura (Private Security Company/Contractor, PSC)
Specifický informační požadavek (Specific Information Requirement, SIR)
Společná zpravodajská příprava operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, JIPOE)
Spolupracující kontakt (cooperative contact)
Správnost a přesnost (accuracy and precision /accurate and precise)
Strategické zpravodajské vědění / strategické zpravodajství (Strategic Intelligence - STRATINT)
Strategie (strategy)
Stupeň bezpečnostního utajení (level of security classification)
Subagent (subagent)
Subverze (subversion)
Subzdroj (subsource)
SVR (СВР - Служба внешней разведки)
 
Š
 
Šaría (sharia[h], shari´a, sheria)
Šedá infiltrace (grey infiltration)
Šetření (inquiry)
Šifra (code, cipher)
Šifrování (encryption, encoding)
Špion (spy)
Špionáž (espionage, spying)
 
T
 
Taktické zpravodajské vědění / taktické zpravodajství (tactical intelligence, TACINT)
Taktika (tactics)
Targeting
Teorie o konspiraci (conspiracy theory) 
Teror (terror)
Terorismus (terrorism)
Terorismus osamělých vlků (lone wolf terrorism)
Terorismus toulavých/zbloudilých psů (stray dog terrorism)
Terorista (terrorist)
Teroristická hrozba (terrorist threat)
Teroristická skupina (terrorist group)
Teroristické ohrožení
Teroristický útok / teroristický čin (terrorist attack / terrorist act)
TESS-OC
Toulavý pes / zbloudilý pes (stray dog)
Tvrdý cíl / silný cíl (Hard target)
 
U
 
Údaj (data point, entry)
Událost (event)
Uprchlík / běženec (refugee)
Úřad pro zahraniční styky a informace - ÚZSI (Office for Foreign Relations and Information)
Úřad ředitele národního zpravodajství (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office, ODNI)
Úsudek (judgement, opinion)
Utajovaná informace (classified information)
Utajovaná operace (clandestine operation)
ÚZSI
 
V
 
Válka (war)
Válečná operace (war operation)
Vedoucí agent (leading agent)
Vlivové operace (influence operations)
Vlk samotář (lone wolf / lone wolf fighter)
Vojenské zpravodajství - VZ (Military Intelligence)
Výpad (foray)
Výstup
Vyšetřování (investigation)
Vytěžování (exploitation)
Vyzvědač (spy, agent)
Vyzvědačství (espionage, spying)
Výzvědná služba (foreign intelligence service, spy service) 
VZ (Vojenské zpravodajství, Military Intelligence)
 
W
 
Walk-in
 
Z
 
Zahraniční zpravodajství (foreign intelligence, FI)
Zájmová osoba (person of interest / subject of interest)
Zájmový objekt (object of interest)
Zájmový prostor (area of interest)
Základní zpravodajství / základní zpravodajské vědění (basic intelligence)
Zastřená operace (covert operation)
Zavádějící zpráva (výstup)
Závěr (conclusion)
Zbytkové riziko (residual risk)
Zdroj (source, asset)
Zpráva / hlášení (report)
Zpravodajec
Zpravodajská agentura (intelligence agency)
Zpravodajská aktuálnost
Zpravodajská analýza (intelligence analysis)
Zpravodajská činnost (intelligence activity)
Zpravodajská disciplína / zpravodajský obor (intelligence discipline)
Zpravodajská fabulace (intelligence fabrication)
Zpravodajská hra
Zpravodajská informace (intelligence information - intel info)
Zpravodajská komunita (intelligence community)
Zpravodajská mezera (intelligence gap)
Zpravodajská odpovědnost (intelligence responsibility)
Zpravodajská organizace (intelligence organization)
Zpravodajská otázka
Zpravodajská podpora (intelligence support)
Zpravodajská příprava bojiště/operace (Intelligence Preparation of the Battlefield/Operation, IPB)
Zpravodajská situace (intelligence picture/situation)
Zpravodajská služba (intelligence service, intelligence agency)
Zpravodajská vycpávka (intelligence padding)
Zpravodajské cvičení (intelligence exercise)
Zpravodajské hlášení (Intelligence Report - INTREP)
Zpravodajské hodnocení (intelligence assessment)
Zpravodajské překlenutí/překřížení (intelligence crossover)
Zpravodajské vědění (intelligence)
Zpravodajské vědění z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)
Zpravodajský analytik (intelligence analyst)
Zpravodajský brífink (intelligence brief/briefing)
Zpravodajský cyklus (intelligence cycle, intelligence process)
Zpravodajský důstojník / zpravodajec (intelligence officer)
Zpravodajský fabulátor (intelligence fabricator)
Zpravodajský námět
Zpravodajský obor / zpravodajská disciplína (intelligence discipline)
Zpravodajský operativec (intelligence operative)
Zpravodajský požadavek (intelligence requirement)
Zpravodajský proces (intelligence process, intelligence cycle)
Zpravodajský produkt
Zpravodajský přínos
Zpravodajský souhrn (Intelligence Summary - INTSUM)
Zpravodajský štáb (intelligence staff)
Zpravodajský výstup
Zpravodajský zájem (intelligence interest)
Zpravodajský závěr
Způsoby získávání informací při pozemním průzkumu / způsoby pozemního průzkumu
Zverbování v místě (recruitment in place)
Zvláštní agent (special agent)
Zvláštní operace 
 
Ž
 
Žádost o informaci (Reguest For Information, RFI)
Životně důležitý (rozhodující) terén/prostor (vital ground / decisive terrain)
 
 
Definice a výklady všech uvedených odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze".
 

Zpravodajský produkt 41033
Odborný slovník
© 2017 Agentura EXANPRO
 
 
 

Specifický výklad s hodnocením (42010)

Vlády západních zemí se veřejně prezentují jako odpůrci terorismu*, avšak na druhou stranu pomáhají islámským radikálům* v propagování jejich militantní a násilné činnosti. Jednou z oblastí tohoto napomáhání je podpora islamistů v jejich nesprávné a účelové interpretaci koránu. Nejvýraznějším příkladem je používání termínu „džihád“.

Specifický výklad s hodnocením (42009)

Část politiků, pracovníků médií a různých komentátorů často hovoří o tom, že nelze slučovat muslimskou komunitu a terorismus*. Avšak jiní, nebo dokonce i ti, kteří nesouhlasí s oním slučováním, používají termín „islámský terorismus“. Tento termín mnozí užívají proto, že novodobé teroristické útoky* jsou páchány osobami s údajným islámským vyznáním. Jenže takové vysvětlení je zavádějící a současně nebezpečné.

Specifická analýza a hodnocení (42008)

Na počátku letošního roku 2016 přijala česká vláda jakýsi „systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem“. Avšak v jeho zavedení je hned několik odborných a praktických nedostatků, čímž je zde patrná více snaha mít něco po vzoru západních zemí než něco, co by mohlo být v praxi skutečně prospěšné a využitelné.

Dříve než provedeme analýzu uvedeného systému, podívejme se nejprve, jak byl uvedený systém představen na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (leden 2016) a později ve stejné podobě také v médiích včetně veřejnoprávní České televize.

Text Ministerstva vnitra ČR:

   
  

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, který se osvědčil v dalších zemích, a v pondělí 25. ledna 2016 schválila materiál Ministerstva vnitra definující čtyři stupně ohrožení, a to včetně systému jejich vyhlašování. 

Vláda využila zahraniční zkušenost s podobným systémem a stupnici přizpůsobila podmínkám v ČR. Systém definuje čtyři stupně ohrožení 0 až 3. Vyhlášení by měla provádět vláda na návrh Společné zpravodajské skupiny. V případě tzv. nebezpečí z prodlení, kdy bude potřeba reagovat okamžitě, provede vyhlášení zvýšeného stupně ministr vnitra. Vláda následně na svém nejbližším jednání takto zvýšený stupeň potvrdí, nebo jeho vyhlášení zruší.

Obecná charakteristika čtyř stupňů ohrožení:

  • Stupeň 0 - ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován,
  • Stupeň 1 - je třeba zvýšené bdělosti,
  • Stupeň 2 - blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,
  • Stupeň 3 - vysoká míra jistoty, že se něco stane.

Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň, které jsou pro účely jasného informování veřejnosti rozlišeny za pomoci vizualizace v podobě černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je vyplněn žlutou barvou, v případě druhého stupně oranžovou a třetího červenou barvou.


Analýza a hodnocení „výstražného systému“

Tvůrci systému vytvořili čtyři stupně ohrožení(viz obrázek níže), přičemž do něho zahrnuli i stupeň „0“, který definují jako ideální stav. Avšak jak může být ideální stav stupněm ohrožení? To hodnotíme jako hrubou nepřesnost, neboť takový stupeň ohrožení nemá v praxi žádné opodstatnění. V reálném dynamickém světě ambiciózních mocností a militantních skupin, kam je zatahována i Česká republika, žádný ideální stav neexistuje (a neexistoval ani dříve). K čemu potom slouží tento podivný stupeň, když nemá žádné využití? V tomto smyslu je zvláštní následující věta: Vláda využila zahraniční zkušenost s podobným systémem a stupnici přizpůsobila podmínkám v ČR.“ Jenže v zahraničí nikdo nezačíná ideálním stavem, ale například stavem, jenž je označován jako „běžný“. Během „běžného stavu“ jsou prováděny rutinní bezpečnostní aktivity a jmenovaný stav není začleněn do stupňů ohrožení. V jiných případech je počátečním stupněm stav, který je pojmenován jako „nízké riziko* teroristického útoku*“.

Podle sdělení výše přizpůsobila česká vláda stupnici podmínkám v ČR, ale jak se liší podmínky při uvažování terorismu* či teroristické hrozby* mezi jednotlivými zeměmi? Podmínky pro zřízení stupnice ohrožení jsou stejné, ale otázkou je, co všechno chtějí tvůrci systému podchytit. Je mylné uvažovat způsobem, že když se u nás dosud neudál závažný teroristický čin, tak si můžeme stupnici doslova „idealizovat" (viz termín „ideální stav"), a to i přesto, že je v sousedních zemích situace rozdílná. Lišit se mohou přijímaná opatření vzhledem k úrovni bezpečnostních sil a schopnostem úřadů a organizací přizpůsobit se situaci a případné spolupráci.

Stupeň „1“ je charakterizován zvýšenou bdělostí, avšak ta by měla být spojena s jakýmkoli ohrožením, a nikoli zvýrazněna jen pro jeden určitý stupeň. Pokud by autoři systému zamýšleli variantu, při které se „bdělost“ může postupně zvyšovat (např. zvýšená, vysoká, maximální), tak by mohl nastat problém s vysvětlením a srozumitelností pro veřejnost.  

Stupeň „3“ podle tvůrců značí „vysokou míru jistoty, že se něco stane“, což je odborný nesmysl. Buď může existovat jistota, čímž je řečeno vše, anebo vysoká míra pravděpodobnosti či přesvědčení o něčem (v našem případě přesvědčení, že se něco odehraje). Pokud existuje v něčem nebo o něčem jistota, znamená to 100procentní pravděpodobnost pro určitý vývoj situace (což je v praxi ojedinělé vyjádření pravděpodobnosti směrem k budoucnosti). U jistoty se již nedoplňuje její míra, neboť jistota má jenom jednu plnou úroveň (míru). Obvyklejší je však vyjádření, že je něco téměř jisté (znázorněno kvantitativně se může podle různého přístupu jednat o pravděpodobnost 86 – 99 %). Něco jiného je ale míra vlastního přesvědčení o něčem na základě kvality dostupných informací. (Podrobněji je příslušná tematika rozpracována v produktu 21009 Vyjadřování pravděpodobnosti a analytické důvěry ve zpravodajské analýze.)  Důležité je poznamenat, že když má někdo jistotu, že se něco stane, tak by měl také vědět alespoň jeden údaj (kdy, kde nebo co se stane), jinak věta o jistotě postrádá svůj význam (není možné mít jistotu a přitom nevědět k jaké době, místu nebo události se daná jistota vztahuje).

Další text, jenž není v pořádku, je věta: Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň…“ Hovořit naráz o třech stupních jako o zvýšených je matoucí, jelikož to svádí k tomu, že ony tři stupně vycházejí ze stejného základu, čímž by snad mohly být jen jakýmisi modifikacemi, a nikoli samostatnými a zřetelně odlišnými stupni.

Ministerstvo vnitra ČR vydalo později upřesnění k výše uvedeným stupňům. My se zaměříme na aktualizaci textu pro definování stupně „0“ a následně si ji rozebereme.

Aktualizovaný text Ministerstva vnitra ČR:

   
  

Stupně ohrožení terorismem

  • Nulový stav je dle schváleného systému situace, při níž není známa žádná konkrétní, ani obecná hrozba teroristického či obdobného útoku na území ČR. Vzhledem k obecné bezpečnostní situaci ve světě, zejména Evropě, a příslušnosti České republiky k euroatlantickým strukturám je tento stav zcela ideální, a tedy v dohledné době obtížně dosažitelný, neboť nulové riziko ohrožení terorismem v současné době již ve většině zemí světa neexistuje. Při tomto teoretickém stavu by nebyla vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti, ani by nebyla přijímána žádná protiteroristická opatření bezpečnostních složek. 


Analýza a hodnocení aktualizovaného obsahu ke stupni „0“

Nově byl stupeň charakterizován jako „nulový stav“, což jenom zvyšuje nesrozumitelnost. Navíc je zde popsáno, že je tento stav v dohledné době obtížně dosažitelný, jelikož nulové riziko ohrožení terorismem v současné době již ve většině zemí světa neexistuje. Proč tedy úřady řeší a rozvádějí něco, co v praktickém životě neexistuje? Nebo snad česká vláda připouští, že bychom jednou mohli tento stav dosáhnout, a proto ho zařadila do přehledu? Jenže stále není jasné, proč vláda o „nulovém stavu“ hovoří jako o stupni ohrožení, když podle její definice se v tomto stavu žádné ohrožení nevyskytuje.

V popisku je diskutovaný stav rovněž nazván jako teoretický. Proč je tedy „nulový stav“ po tomto označení vůbec zařazen do praktické stupnice ohrožení? Potíž tkví v tom, že česká ministerstva často jednají a vystupují, jako kdyby patřila do akademické sféry, a nikoli do oblasti skutečné státní správy. Úředníci na ministerstvech si hrají s různými pojmy, rádi teoretizují, ale tím více zaostávají v praktické činnosti.

ZÁVĚR

Vláda, která má k dispozici zpravodajské služby a bezpečnostní odborníky, má také podmínky pro to, aby vytvořila fungující a v praxi využitelný „systém stupňů pro ohrožení terorismem“. U stávajícího systému je kromě rozebraných nedostatků další slabou stránkou to, že zatím nikdo nevysvětlil, jaký konkrétní význam má stupnice ohrožení pro širokou veřejnost. U jednotlivých stupňů chybí přesná kritéria pro jejich vyhlašování a občané tak nepozorují mezi stupni patřičný rozdíl. Lidé nevidí rozdíl mezi větou u stupně „1“, která oznamuje, že se daný stupeň týká existence obecného ohrožení terorismem, a větou u stupně „2“, jež sděluje, že stupeň má vztah k existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Pokud je absence přesnějších kritérií a dalších podrobností odůvodňována utajením způsobů činnosti bezpečnostních a zpravodajských sil, pak vzniká otázka, zdali jsou stupně určeny veřejnosti, anebo spíše jen pro bezpečnostní složky. V tomto kontextu by jakákoli publikace čehokoli v souvislosti se stupnicí ohrožení postrádala smysl. Jenomže to by neodpovídalo výroku premiéra, jenž uvedl následující: „Budeme mít jasně definovanou stupnici, která usnadní komunikaci s veřejností.“  

V současnosti již delší dobu platí stupeň „1“, přičemž to každý chápe jen jako reakci na všeobecnou situaci ve světě bez nějakých poznatků či indicií, jež by se vztahovaly k České republice. Místo teroristické hrozby zde hrozí, že si lidé navyknou na zvýšený stupeň, přestanou brát vážně různá zveřejněná upozornění či varování a poleví v požadované bdělosti. Pokud to situace z větší části umožňuje, je vždy vhodné se vrátit do běžné rutinní činnosti a nesetrvávat dlouhou dobu ve vyšším stupni bez patřičných důvodů.

Podle dřívějších prohlášení by se měl do škol zavádět vzdělávací program na odhalování propagandy* včetně obrany proti ní. Tento program hodnotíme jako prozápadní účelovou záležitost (viz produkt 13007 Propaganda o propagandě), přičemž bychom více doporučovali zavést program na zjišťování a vyhodnocování indikátorů přípravy teroristického útoku a program na reakci na teroristický útok.

Nedostatečná odborná způsobilost výkonných politiků, nebo dokonce záměrné podsouvání rozporných informací z jejich strany s cílem prezentovat jakési schopnosti řešit bezpečnostní záležitosti jsou předmětem i dalších zpravodajských produktů:


* Objasnění termínů je rozvedeno v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 42008
Specifická analýza a hodnocení
© 2016 Agentura EXANPRO