Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha s hodnocením (31013)

Bezpečnostní informační služba* (BIS) každoročně prokazuje své nedostatky v odborné způsobilosti. Tyto nedostatky jsou na veřejnost uvolňovány jednak přes vyjádření ředitele BIS Michala Koudelky a jednak prostřednictvím veřejné výroční zprávy o činnosti BIS.

Hromadění nedostatků ze strany BIS prokazuje nízkou odbornou způsobilost především jejího vedení, které nedokáže chyby ve vlastních řadách odhalit, a ještě je poskytuje jako údajný odborný text veřejnosti a vládě. Mnohem závažnější je však to, že na tento problém národní zpravodajské služby* dlouhodobě nereagují odpovědné orgány, k nimž patří národní vláda a Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS (SKBIS), která je orgánem Poslanecké sněmovny. Naopak je podivné, že se o činnost BIS opakovaně zajímá senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož členové se s oblibou s představiteli BIS setkávají. Tento výbor však nemá ze zákona žádnou pravomoc, aby činnost BIS jakkoli kontroloval. To si ale nemyslí senátor Pavel Fischer (předseda výboru), který se v médiích k činnosti BIS opakovaně vyjadřuje, a ještě k tomu pochvalně. Senátor Fischer ohledně BIS pochválí jakoukoli její činnost, neboť ředitel BIS je vůči Rusku a Číně stejně předpojatý jako on sám, a toho si senátor zřejmě cení (viz také produkt 12073).

Dva přímé důkazy* odborné nezpůsobilosti BIS byly formou jinotajů nastíněny v úvodním hodnocení Výroční zprávy BIS za rok 2018 (produkt 12072), přičemž oba jinotaje byly představeny jako analytická úloha s možnou účastí čtenářů.

Hovoříme záměrně a správně o přímých důkazech, jelikož text výroční zprávy byl přímo vypracován pracovníky BIS, čímž odborné chyby ve zprávě přímo potvrzují neboli přímo dokazují nízkou odbornou úroveň BIS. K usvědčení BIS z odborné nezpůsobilosti tak již není potřeba jiných přímých důkazů ani souboru nepřímých důkazů*.

V tomto produktu představíme řešení prvního jinotaje, jehož znění je následující:

„Dřevo lze běžně sehnat na poušti.“

Výše uvedené tvrzení, pochopitelně ve formě neodborného textu k příslušné zpravodajské záležitosti, prohlašuje BIS ve své výroční zprávě. Úkolem bylo najít ve zprávě BIS text, který tomuto jinotaji odpovídá a případně uvést, proč mu odpovídá. Podívejme se, jaké je řešení této analytické úlohy a jaké je objasnění konkrétního odborného pochybení BIS.

Zpravodajské cvičení - zadání (33010)

Jak byla připravena a provedena vojenská akce proti zastupujícímu říšskému protektoru Reinhardu Heydrichovi? Dodnes nemají historici jasno, jak se útok přesně odehrál. Jejich názory se liší především v tom, jakou zbraní byl útok zahájen. Pro své závěry používají argumenty, které nejsou patřičným spojením výsledků analýzy tří základních skupin informací (více viz průběžné řešení a závěrečné řešení zpravodajského cvičení).  

A právě dohady a četné diskuze o způsobu provedení vojenské akce byly podnětem k rozpracování příslušného cvičení, jež bylo určeno analytikům zpravodajských a bezpečnostních agentur a tímto prostřednictvím ve zkrácené verzi také zájemcům ze široké veřejnosti. Cvičení ukazuje analytický postup k vytvoření určitého závěru založeného na odborné argumentaci.

Uvedení do zpravodajského cvičení: 

Situace pro cvičení vychází ze známé výsadkové operace „ANTHROPOID“, jejímž hlavním cílem bylo odstranit (eliminovat) zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Cvičení se skládá ze tří částí: zadání (aktuální produkt 33010), průběžné řešení (produkt 33011) a závěrečné řešení (produkt 33012).

ZADÁNÍ

Zpravodajský námět ke cvičení

Analytici či badatelé se z dostupných informací snaží sestavit a odůvodnit průběh výše zmíněné vojenské akce. K tomu mohou využívat své znalosti, dostupné materiály zaměřené na uvedenou událost a další podpůrné položky.

Cíl cvičení

Sestavit průběh vojenské akce a dostatečnými argumenty svůj předložený závěr obhájit.

Úkoly ke cvičení

1) Stanovte, jaké tři základní skupiny informací budete pro svou analýzu využívat.

2) Určete, o jakou akci se z hlediska vojenské terminologie jednalo. Vyberte jednu z předložených možností a svůj výběr zdůvodněte:

 • a) Diverze
 • b) Léčka
 • c) Přepad
 • d) Subverze

3) Na základě určení druhu akce popište zásady při jejím provádění.

4) Sjednoťte taktické zásady při provádění identifikovaného druhu akce (viz předchozí bod – úkol 3) s poznatky o provedené akci a vytvořte závěr. Zaměřte se především na zodpovězení následujících otázek:

 • a) Jaká zbraň byla určena k použití jako první? Byl to samopal STEN, nebo výbušné zařízení upravené k vrhu na cíl?
 • b) Co ukazuje na plánované použití zbraní v určitém pořadí?
 • c) Měla být v případě úspěšného použití první zbraně využita proti Heydrichovi také zbraň druhá?
 • d) Z jakého důvodu měl u sebe jeden z útočících vojáků tři výbušná zařízení (tři bomby)?
 • e) Proč se uchytila verze o použití samopalu jako hlavní zbraně a o improvizované výbušnině jako zbrani záložní?
 • f) Jak reálné je, aby případná třetí osoba zrcátkem signalizovala příjezd vozidla s Heydrichem?

Řešení prvních tří úkolů je obsaženo ve druhé části cvičení (viz průběžné řešení s odkazem níže). Řešení posledního čtvrtého úkolu je součástí třetí části cvičení (viz závěrečné řešení, odkaz na poslední třetí část je rovněž uveden v průběžném řešení).

Poznámka: Analytické úlohy s různým obsahem a zaměřením lze nalézt v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“, kde jsou rozděleny do tří podkategorií: 

 

Průběžné řešení zpravodajského cvičení

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

 • Skupiny informací jsou spjaty se třemi časovými úseky (obdobími).
 • Druh akce je možné určit s pomocí ZPRAVODAJSKÉHO VÝKLADOVÉHO SLOVNÍKU - sjednocené verze.
 • Zásady provedení příslušné akce se přednostně vztahují ke způsobu a pořadí využití výzbroje a s tím souvisejícího rozmístění útočníků.
 • Znalosti se týkají postupu a zásad při provádění akcí tohoto druhu a poznatky jsou spojené s reálnou operací, jež je hlavním předmětem tohoto cvičení.

 


Zpravodajský produkt 33010
Zpravodajské cvičení
© 2017 Agentura EXANPRO

 

Analytická úloha (31011)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha je zaměřena na „nenáročné" odhalení konkrétního rozporu v textu, který celou zprávu o špionáži činí nevěrohodnou.

Událost, na níž je úloha postavena, se odehrála před několika lety, avšak česká média v čele s veřejnoprávní Českou televizí (ČT) se na téma „špionáže v ČR" vyjadřují stále stejným způsobem. Dokladem jejich neměnných a neodborných výstupů je výstup ČT k výroční zprávě BIS za rok 2015 (viz produkt 12014 Prvotní hodnocení výroční zprávy BIS za rok 2015").

Zpravodajské cvičení - zadání (33007)

Uvedení do zpravodajského cvičení: 

Situace vychází z činnosti zpravodajských důstojníků*, kteří působí v zahraniční operaci na území cizí země. V zemi probíhá ozbrojený konflikt, přesněji „konflikt nízké intenzity“* (LIC). Obecným úkolem zpravodajských důstojníků z členské země NATO je podílet se s ostatními zasazenými složkami na vytváření bezpečného prostředí v zemi konfliktu. Za účelem provádění zpravodajské podpory* v příslušné záležitosti vytvořila skupina zpravodajců* ve svém zájmovém prostoru* (případně prostoru zpravodajské odpovědnosti*) síť informačních zdrojů*, jež mají přímý nebo nepřímý přístup k požadovaným informacím.

Veškeré dění se odehrává na území cizího státu a je zaměřeno na situaci během vyzvedávání lidského zdroje* „v terénu“ s cílem přemístit ho na místo schůzky, kde se má odehrát jeho informační vytěžení*. V tomto cvičení se nejedná o analytickou činnost, ale o činnost operativní.

Cvičení se skládá ze tří částí: zadání, průběžné řešení s dalším vývojem situace a závěrečné řešení.

ZADÁNÍ

Zpravodajský námět ke cvičení

Zpravodajská skupina se na svém pracovišti v zahraničním městě připravuje na vyzvednutí jednoho ze svých zdrojů. S ohledem na počet dostupných osob, situaci ve městě (viz níže) a zkušenost se zdrojem (taktéž viz níže) bylo rozhodnuto, že zdroj bude vyzvednut následujícím způsobem: Řídící důstojník* s jedním vozidlem provede fyzické vyzvednutí zdroje v terénu, k čemuž bude mít k dispozici dvoučlenný podpůrný tým ve druhém vozidle. Vyzvednutí bude provedeno v jedné z předem domluvených vedlejších ulic vybrané části města. Následně bude zdroj dopraven do konspiračního domu* v chráněné městské čtvrti. Pro schůzku se zdrojem je k dispozici prověřený tlumočník.

Část města, kde má být zdroj vyzvednut, je hodnocena jako poměrně bezpečná s občasnými incidenty (zpravidla se jedná o krádeže, dopravní incidenty, pouliční potyčky a jen ojediněle o incidenty za použití střelné zbraně nebo o přepadení či únosy). Ve zmíněné části města je umístěno několik zahraničních organizací a pohyb vozidel se zahraničními pracovníky je zde běžnou záležitostí.

Zdrojem je muž středního společenského postavení s odpovídající funkcí ve státní správě a s přístupem k informacím bezpečnostního charakteru (přístup k informacím je částečně přímý, ale většinou se jedná o přístup nepřímý, který je avšak spojen i se stranou povstalců). Se zdrojem bylo uskutečněno již osm schůzek. Jeho vystupování dosud nevykazovalo žádné prvky nebezpečnosti a jeho informační činnost lze hodnotit jako spolehlivou. Zdroj spolupracuje za finanční odměnu.

Cíl cvičení

Získat důležité informace od zdroje, avšak za přijatelných bezpečnostních podmínek neboli přijatelného rizika vzhledem k situaci.

Úkoly ke cvičení – fáze A

1) Rozhodněte, kde bude místo tlumočníka. K tomu vyberte jednu z uvedených variant a své rozhodnutí odůvodněte:

 • a) Tlumočník bude vyčkávat na příjezd zdroje v konspiračním domě
 • b) Tlumočník se zúčastní vyzvednutí zdroje společně s řídícím důstojníkem

2) Jaké věci by měl mít  řídící důstojník u sebe během vyzvedávání zdroje? Jmenujte dvě důležité položky.

Poznámka: V tomto případě neuvažujeme položky, jež se týkají osobní bezpečnosti a komunikace (např. střelná zbraň, ochranná vesta, radiostanice apod.). Úkolový bod se vztahuje na věci spojené s činností směrem ke zdroji. 

3) Na základě zpravodajského námětu ke cvičení určete, o jaký druh zdroje se jedná. Vyberte jednu z předložených možností a svůj výběr odůvodněte:

 • a) Řízený zdroj
 • b) Spolupracující kontakt
 • c) Subzdroj

Řešení úkolů pro fázi A je obsaženo ve druhé části cvičení (fáze B), která obsahuje další vývoj situace a k tomu se vztahující další úkoly (viz odkaz níže). Vývoj situace je spojen s vyzvedáváním zdroje a vychází ze skutečné události.

* Definice odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze. V textu výše bylo označeno celkem 11 zpravodajských termínů.

Poznámka: Analytické úlohy s různým obsahem a zaměřením lze nalézt v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“, kde jsou rozděleny do tří podkategorií: 

 

Průběžné řešení zpravodajského cvičení a další vývoj situace

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

 • Místo tlumočníka vychází ze situace, jejíž varianty mohou nastat při vyzvedávání zdroje.
 • Položky souvisejí s informační činností.
 • Druh zdroje je možné určit za pomoci Zpravodajského výkladového slovníku.

 


Zpravodajský produkt 33007
Zpravodajské cvičení
© 2016 Agentura EXANPRO

Analytická úloha (32007)

Úvodní poznámka: Analytická úloha vychází z operace na podporu míru, jež se týkala nasazení zahraničních zpravodajských orgánů v Kosovu. Hlavním cílem zpravodajské podpory bylo odhalovat a působit proti nezákonným polovojenským skupinám, které byly hrozbou nejenom pro prostředí v Kosovu, ale z hlediska organizovaného zločinu a terorismu také pro celou Evropu.

ZADÁNÍ

Situace k vytváření otázek

Příslušníci zahraniční zpravodajské skupiny zjistili příznaky existence polovojenské organizace v jednom kosovském městě. Zpravodajští důstojníci postupně identifikovali několik členů nezákonné organizace a získali poznatky, že někteří z nich se na předměstí občasně stýkají s osobami podezřelými z obchodování se zbraněmi. Další zjištění se vztahovalo k tomu, že pokaždé, když se někdo ze zájmové organizace setkal s podezřelými obchodníky (překupníky), podnikalo zanedlouho několik členů této organizace cesty mimo město. Vzniklo podezření, že se mimo město nachází utajený objekt, ve kterém by mohl být ukrýván nebezpečný materiál. Problémem bylo, že v cizím kosovském prostředí nemohlo být spuštěno rozsáhlé sledování činnosti všech podezřelých osob, neboť zde hrozilo zvýšené riziko prozrazení. V případě využití místních zpravodajců a policistů hrozilo zase riziko prozrazení z jejich přílišné horlivosti a neopatrnosti. Bylo tedy rozhodnuto najít slabý článek organizace, který by mohl poskytnout další informace výměnou za ochranu a jednání o beztrestnosti. Byl vytipován muž středního věku, jenž byl ženatý a byl otcem čtyř dětí. Neexistovaly žádné poznatky, že by měl v minulosti problémy se zákonem, anebo že by dříve patřil k militantním uskupením, jakou byla např. Kosovská osvobozenecká armáda. Na životní poměry v Kosovu měl dokonce dobrou práci a jeho angažmá v nezákonné organizaci se zdálo být náhlým vybočením v jeho poklidném životě.

K zajištění muže byla využita doba, kdy měl odjet na několikadenní pracovní cestu do vzdálenějšího města na území Kosova, což zaručovalo, že ve městě, kde měl bydliště, ho nebude nikdo postrádat. Muž byl zadržen krátce poté, co opustil své město, přičemž byla přijata opatření i v místě, kam cestoval. Muž byl podroben výslechu s upozorněním na všechny možné následky jeho výpovědi a činnosti v příslušné organizaci. Pod dohledem mu byl zachován telefonní kontakt s rodinou a rodina, místo jeho bydliště a místní pracoviště se staly předmětem sledování.

Z výpovědi zadrženého muže a jeho odpovědí na otázky jsme sestavili následující text:

„Organizace, do které jsem vstoupil, byla původně ilegální sítí osob, které nesouhlasili se současnou politikou vedoucích funkcionářů. Chtěli jsme různými způsoby ovlivňovat veřejné činitele. Později to přerostlo v přípravu násilných a ozbrojených aktivit, což je mi cizí, ale již jsem nemohl z organizace jen tak vystoupit. Radikální členové začali obstarávat zbraně, které shromažďují na utajeném místě mimo město. Jednou mě přinutili, abych tam s nimi odjel. Chtěli ve mně vyvolat pocit spoluúčasti na celé záležitosti. Jakmile zase získali nějakou výzbroj, vyzvedli mě a společně jsme odjeli starým Land Roverem z města výpadovou silnicí směrem na sever. Jeli jsme po ní asi 20 minut a poté jsme sjeli ze silnice na lesní cestu. Po pěti minutách jsme vysadili jednoho muže a pokračovali v jízdě. Jeho úkolem bylo zjistit, zda nás někdo sleduje. Spojení s ním bylo prostřednictvím mobilního telefonu. Po dalších zhruba 15 minutách jsme dorazili k rozpadlému domu, vedle něhož byl zakrytý vjezd do podzemní garáže. Vjeli jsme tam a mě překvapilo, jak byla garáž dlouhá – jako by byla vybudována pro více aut. Vystoupili jsme a šli na konec garáže. Tam začínala skrytá podzemní chodba. U auta zůstal jenom řidič. My ostatní, tím myslím tři osoby, jsme šli dál podzemní úzkou chodbou. Nebyla úplně rovná a lehce se stáčela. Po několika minutách (asi šest minut) jsme po schodech vystoupali na povrch do místa hustě pokrytého lesním porostem. Kolem sebe jsem viděl jen stromy a keře. Prolezli jsme porostem a narazili na lesní pěšinu. Po ní jsme se vydali dál. Les kolem nás trochu prořídl, ale stejně jsem nikam nedohlédl. Díky průchodu podzemní chodbou a porostu kolem nás jsem vůbec nevěděl, jakým směrem jdeme. Pouze si pamatuji, že jsme zvolna stoupali. Pořádně jsem se zapotil, jelikož pálilo slunce. Kráčeli jsme asi půl hodiny a první z nás se náhle otočil do strany a začal se prodírat porostem. Já jsem měl počkat na pěšině a sledovat okolí. Čekal jsem tam přibližně 25 minut, než se ostatní dva vrátili. Velké batohy, které nesli, byly po jejich návratu prázdné. Já jsem nesl jenom vodu a stravu a nějaké další drobnosti. Překvapilo mě, že jsme se nevraceli stejným směrem, ale pokračovali jsme po pěšině dál, dokud jsme nedošli k větší lesní cestě. Ale po ní jsme se nevydali. Přešli jsme ji a dál jsme postupovali lesem. Několikrát jsme změnili směr. Pak jsme sestupovali po svahu, na jehož konci jsme narazili na další cestu. Tam na nás čekali jiní dva muži a jiné vozidlo. Poté jsme se i jinou cestou vrátili zpět do města. Mimo město jsem byl asi tři a půl hodiny.“

Na základě výpovědi byla přijata určitá bezpečnostní opatření, avšak než mohla být zahájena jakákoli přímá akce, bylo nutné doplnit několik údajů, jež by pomohly sestavit podrobnější obraz o celé záležitosti. Zadrženého muže bylo nutné informačně „vytěžit“, a to bez ohledu na to, kolik a jak kvalitních odpovědí je schopen poskytnout. Avšak nejdříve bylo nezbytné sestavit strukturu otázek.

Úkol k vytváření otázek

1) Vytvořte tři základní oblasti (okruhy) pro vytváření a kladení otázek. Označte je příhodnými jednoslovnými názvy.

2) Pro každou vytvořenou oblast vytvořte alespoň dvě jednoduché otázky, které by přiblížily směr zjišťovaných údajů (v řešení je pro každý okruh uvedeno více otázek).

3) Přesnější určení místa na mapě, kde jsou ukrývány zbraně, je možné upřesnit s pomocí dalších tří údajů, které ve výpovědi nezazněly. Kromě toho lze položit ještě všeobecnou otázku z hlediska terénu (topografie).

 • Na které tři doplňující údaje je nutné se zeptat?
 • Jak zní všeobecná topografická otázka?

 

Řešení analytické úlohy

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

Všechny okruhy otázek se pojí všeobecně k organizaci (uskupení) neboli k věcem, které organizaci dávají obsah a smysl.

 


Zpravodajský produkt 32007
Analytická úloha
© 2016 Agentura EXANPRO